Μάστορας Θεόδωρος
 • 2310 891.857
 • mastoras uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 222

  Μάστορας Θεόδωρος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Φούσκας Κωνσταντίνος, Κίτσιος Φώτιος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.

  • Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.

  • Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.

  • Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  • Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  • Λήψη αποφάσεων

  • Αυτόνομη εργασία

  • Ομαδική εργασία

  • Διαχείριση ομάδων

  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

  • Διαχείριση έργου

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία

  • Διοικητικά στελέχη και διοίκηση

  • Η λειτουργία του Προγραμματισμού

  • Προγραμματισμός & Λήψη αποφάσεων

  • Η λειτουργία της Οργάνωσης

  • Τεχνολογία και Οργανωτικός σχεδιασμός

  • Η λειτουργία της Διεύθυνσης

  • Διεύθυνσης & Στελέχωση

  • Η λειτουργία του Ελέγχου

  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Προμήθειες

  • Διοίκηση Παραγωγής & Logistics

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  • Γραπτές εξετάσεις: 100%

  • Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (προαιρετική): 20%

  - Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

  - Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

  - Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus).

  - Ανά εξάμηνο πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή παρουσιάσεων από τις ομάδες.

  - Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Compus) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  77107313 Εισαγωγή στο Management, 2η έκδοση, έκδοση: 2/2018, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, ISBN: 9789925563098

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT186 )

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
   (ISC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Βλαχοπούλου Μάρω, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:

  α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.

  β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.

  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.

  Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  60%   Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)

  40%   Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8     

  12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

  86053196 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Από τη θεωρία στην πράξη», Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω, Έκδοση: 1/2019, ISBN: 978-618-5131-60-9, 2020, εκδόσεις Rosili

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστότοπος μαθήματος

  (Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174 )

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (AIC304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ    | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Ταμπούρης Ευθύμιος, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η διερεύνηση του ρόλου και της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων στρατηγικής και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η εννοιολογική προσέγγιση μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies) μιας σειράς από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της «διευρυμένης» ή αλλιώς «ψηφιακής επιχείρησης», όπως για παράδειγμα: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας

  2. Παγκόσμιο η-επιχειρείν και συνεργασία

  3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα

  4. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα

  5. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών

  6. Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες: επιχειρησιακές εφαρμογές

  7. Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές, ψηφιακά αγαθά

  8. Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των γνώσεων

  9. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  41962586 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON, 2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-623-7

  68373074 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες, McKinney Earl, Kroenke David, Έκδοση: 1/2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274055

  Συμπληρωματικόυλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΠΛ0844)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Μαυρίδης Ιωάννης, Φουληράς Παναγιώτης, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του

  • Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης

  • Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα

  • Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις  περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών

  • Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)

  • Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνολογίες

  • Πώς λειτουργεί το Blockchain

  • Ηλεκτρονικό κατανεμημένο καθολικό

  • Bitcoin – πώς λειτουργεί

  • Smart Contracts

  • Ethereunm – πώς λειτουργεί

  • Κατηγορίες Blockchain

  • Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)

  • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

  • Πρωτόκολλα

  • Συναλλαγές και Scripting

  • Εξόρυξη και Συναίνεση

  • Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Αξιολόγηση μέσω παρουσίασης ατομικού θέματος (υποχρεωτικό για συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση) και ατομικής εργασίας.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Σημειώσεις μαθήματος

  2. “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.

  3. “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.

  4. “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.

  5. "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).

  6. "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience 

  • JBBA, The Journal of The British Blockchain Association

  • Computers and Security (COSE), Elsevier.

  • ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM.

  • Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier.

  • Security & Privacy, IEEE

  • Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier.

  • IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology.

  • The Computer Journal, Oxford University Press.

  Special Issues και επί μέρους άρθρα σε διάφορα Επιστημονικά Περιοδικά

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2016

   • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2016). Climbing Up the Leaderboard: An Empirical Study of Applying Gamification Techniques to a Computer Programming Class. The Electronic Journal of e-Learning Volume 14 Issue 2, pp. 94-110.

   2014

   • Fotaris, P. & Mastoras, T. (2014). LMS Assessment: using IRT analysis to detect defective multiple-choice test items. International Journal of Technology Enhanced Learning, Special Issue on Technology-Based Formative Assessment 6(4), pp. 281-296. DOI: 10.1504/IJTEL.2014.069015

   2011

   • Fotaris, P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2011). Identifying Potentially Flawed Items in the Context of Small Sample IRT Analysis. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 4(1)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Barbatsis, K., Fotaris, P., Mastoras, T., & Manitsaris, A. (2006). VRLAB: An Interactive 3D Learning Environment. WSEAS Transactions on Computers, 5(1), pp. 30-36. ISSN 1790-0832
   • Mastoras, T., Fotaris, P., Barbatsis, K., & Manitsaris, A. (2006). Supporting Synchronous Communication Services And Delivering SCORM Lessons In The Greek Language Through Open Source LMSs. WSEAS Transactions on Computers, 5(1), pp. 37-42. ISSN 1109-2750

   2005

   • Mastoras, T., Fotaris, P., Politis, A., & Manitsaris, A. (2005). Designing Simplicity: Usability Perspectives on Learning Management Systems. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2(10), pp. 1731-1738. ISSN 1790-0832
   • Συνέδρια (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2019

    • Fotaris, P., & Mastoras, T. (2019, October). Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. In ECGBL 2019 13th European Conference on Game-Based Learning (p. 235). Academic Conferences and publishing limited.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, "GESTURE RECOGNITION & CHANTING ASSESSMENT FOR BYZANTINE MUSIC LEARNING", 2nd International Conference on Advanced Research in EDUCATION, Sorbonne - Paris 2019
    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Kyriaki Balta, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, George Patronas, Ioanna Simeli, Isavella Kotini, Aikaterini Yannoukakou, Menelaos Katsantonis, Panagiotis Fouliras, Ioannis Mavridis, "Learning Byzantine Music in a Sensory-Motor Based Environment", European Academic Conference on Education & Teaching, and Learning (WEI-ETL-Rome 2019), Rome 2019

    2018

    • Kokkinidis, K., Mastoras, T., Tsagaris, A., & Fotaris, P. (2018, May). An empirical comparison of machine learning techniques for chant classification. In 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Euthimios Glymis, Athanasios Kanelakis, Georgios Aretoulis and Theodoros Mastoras (2017). Predicting Highway Projects' Actual Duration Using Neural Networks. Lean and Computing in Construction Congress (LC3): Volume I, Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3), July 4-7, 2017, Heraklion, Greece, pp. 691-697

    2015

    • Μάστορας Θεόδωρος, Φώταρης Παναγιώτης, «Εμπειρική μελέτη της εφαρμογής gamification στο μάθημα “Εφαρμογές πληροφορικής”», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015
    • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2015). From Hiscore To High Marks: Empirical Study Of Teaching Programming Through Gamification. Proceedings of the 9th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2015, Nord-Trondelag University College, Steinkjer, Norway, 8-9 October 2015.
    • Fotaris, P., Mavrommati, I., Mastoras, T., & Leinfellner, R. (2015). Teaching Design From A Distance: A Case Study of Virtual Design Studio Teaching Via A Social Network. Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN15, Barcelona, Spain, 6-8 July 2015.
    • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2015). Who Wants To Be A Pythonista? Using Gamification To Teach Computer Programming. Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN15, Barcelona, Spain, 6-8 July 2015.

    2013

    • Panagiotis Fotaris, Theodoros Mastoras (2013). Integrating IRT Analysis into LMS for Item Pool Optimization. Proceedings of the 2nd Workshop on Technology-Enhanced Formative Assessment (TEFA) co-located with the 8th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2013), Technology Enhanced Formative Assessment 2013, Paphos, Cyprus, 17-21 September 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Φώταρης Παναγιώτης, Μάστορας Θεόδωρος, «Εκτίμηση ποιότητας τεστ αυτοαξιολόγησης σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Απρίλιος 2011, σελ. 981-990.

    2010

    • Fotaris,P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2010). Extending LMS to Support IRT-Based Assessment Test Calibration. In M. D. Lytras et al. (Eds.), Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform Communications in Computer and Information Science, 73, pp. 534-543. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotaris, P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2010). Performance Evaluation of the Small Sample Dichotomous IRT Analysis in Assessment Calibration. Proc. The Fifth International Multi-conference on Computing in the Global Information Technology ICCGI 2010, Valencia, Spain, 20-25 September 2010, pp. 214-219.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Μάστορας Θεόδωρος, Μανιτσάρης Αθανάσιος, «Προσαρμόζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ανοιχτού λογισμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις ηλεκτρονικής μάθησης. Η περίπτωση του "Dokeos"», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. – “Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Αθήνα, 14-16 Οκτωβρίου 2005.
    • Μάστορας Θεόδωρος, Μανιτσάρης Αθανάσιος, Μαυρίδης Ιωάννης, «Η Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης "ΑΣΕΑ", Δυνατότητες και Προοπτικές», Εθνικό Συνέδριο «Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης & Διακυβέρνησης», Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), Τρίπολη, 12 – 14 Μαΐου 2005.
    • Mastoras, T., Fotaris, P., Politis, A., & Manitsaris, A. (2005). Establishing effective Learning Management Systems through simplicity. Proc.5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB ’05), Corfu, Greece, Aug. 2005, pp. 111-115.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mastoras, T., Fotaris, P., Barbatsis, K., & Manitsaris, A. (2005). Customizing Open Source LMSs In Order To Meet Localization And Synchronous Communication Requirements. Proc. 1st WSEAS/IASME Int. Conf. on Educational Technologies, Tenerife, Spain, Dec. 2005, pp.189-193.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Barbatsis, K., Fotaris, P., Mastoras, T., & Manitsaris, A. (2005). A Web-based Learning Environment Exploiting 3D Virtual Worlds. Proc. 1st WSEAS/IASME Int. Conf. on Educational Technologies, Tenerife, Spain, Dec. 2005, pp. 24-27.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.