Μάστορας Θεόδωρος
 • 2310 891.857
 • mastoras uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 222

  Μάστορας Θεόδωρος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BLOCKCHAIN
   (NG0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI116/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
  Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.
  Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.
  Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Διαχείριση ομάδων
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
  Διαχείριση έργου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία
  Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων
  Οργάνωση  Οργανωτικές Δομές
  Διεύθυνση και Σύγχρονοι Οργανισμοί
  Ηγεσία – Παρακίνηση - Επικοινωνία
  Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου
  Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Διοίκηση Παραγωγής  Λειτουργιών
  Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία:
  Αξιοποίηση λογισμικού SAP για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεων, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών και παραδόσεις εργασιών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού.
  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία:
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού Social media group για τις ανάγκες του μαθήματος
  Επικοινωνία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών: 39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  Σύνολο ωρών: 20

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  Σύνολο ωρών: 20

  Προετοιμασία για εξετάσεις

  Σύνολο ωρών: 30

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
  •              Γραπτές εξετάσεις: 100%
  •              Εργασία εξαμήνου σε εργαστήριο SAP (προαιρετική): Επιπλέον 10%    

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.
  Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Management
  Academy of Management Journal
  Academy of Management Review
  Journal of Management Studies
  Academy of Management Perspectives
  Management Science
  Journal of Small Business Management
  Organization Science
  International Journal of Management Reviews
  Journal of International Management
  California Management Review
  Management Information Systems Quarterly
  Administrative Science Quarterly
  Group  Organization Management
  Information Systems Research
  MIT Sloan Management Review
  British Journal of Management
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
   (ISC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ISC301) - EBUSINESS

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI145/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών και έχει μεταμορφώσει σημαντικά κομμάτια της επιχειρηματικότητας αλλά και της προσωπικής μας ζωής. Η χρήση του σε καθημερινές ασχολίες πηγάζει και από την ευρεία χρήση του σε επιχειρηματικό επίπεδο. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το διαδίκτυο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Στα πλαίσια αυτά στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών:
  με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν στην στρατηγική υπαρχουσών επιχειρήσεων και την  παρουσίαση, ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων/ καινοτόμων μοντέλων  βασισμένων σε εφαρμογές διαδικτύου, κινητού επιχειρείν και κοινωνικής δικτύωσης.
  Τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρησιακών εφαρμογών του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική, νομική και συνθηκών αγοράς.
  Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιδιώκεται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με θέματα:
  ανάπτυξης, σχεδιασμού και διαχείρισης των σύγχρονων  διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων για την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ επιχειρείν και κοινωνικής δικτύωσης σε ψηφιακό περιβάλλον,
  καθώς και μοντέλων ηλεκτρονικού και κινητού επιχειρείν  και κοινωνικών μέσων/ κοινωνικής δικτύωσης (affiliate model, dropshipping, crowdsourcing, crowdfunding, IoT, gamification, e-marketplaces, social media platforms, mobile apps, e-learning)
  Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
  (α) να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον, την ψηφιακή επιχείρηση, τις δυνατότητες ηλεκτρονικού μετασχηματισμού επιχειρησιακών διαδικασιών,

  (β) να προσεγγίσουν και να αναλύσουν καινοτόμα μοντέλα ηλεκτρονικού και κινητού επιχειρείν, διαφόρους τύπους κοινωνικών μέσων και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων / εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον,

  (γ) να αναλύσουν και να περιγράψουν την εφαρμογή ηλεκτρονικού  κινητού επιχειρείν/ μάρκετινγκ σε  επιμέρους επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ, όπως online προβολή, πωλήσεις και διανομή μέσω διαδικτύου και αύξηση της γνώσης της επωνυμίας με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας με πελάτες στα κοινωνικά μέσα,
   
  (δ) να γνωρίζουν την  ανάπτυξη, το σχεδιασμός, τη χρήση και τέλος τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ιστότοπου μιας επιχείρησης για την εφαρμογή ηλεκτρονικού- κινητού εμπορίου/επιχειρείν και κοινωνικής δικτύωσης/ κοινωνικών μέσων (μεθοδολογίες και τεχνολογίες  για τον σχεδιασμό ιστοτόπων,  δείκτες, μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω,

  ε) να εξασκηθούν με πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους επιχειρησιακούς / βιομηχανικούς κλάδους (όπως: δήμοι κοινότητες- έξυπνη πόλη – μεταφορές/ logistics- υγεία –τουρισμό – τράπεζες –εκπαίδευση- περιβάλλον).

  Επιπλέον :
  Η ανάπτυξη της ικανότητας να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στα πλαίσια του του ηλεκτρονικού επιχειρείν για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Η ανάπτυξη εκείνων των  δεξιοτήτων απόκτησης γνώσεων, ατομικής και ομαδικής εργασίας που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν  την εργασία τους με δομημένο τρόπο τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.

  Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών του ψηφιακού περιβάλλοντος, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις της αγοράς και της επιχειρηματικής δράσης
  Λήψη αποφάσεων σε σχέση με διαδικασίες και λειτουργίες ηλεκτρονικού επιχειρείν
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε ψηφιακό  περιβάλλον
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων           
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολύ-πολιτισμικότητα
  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις
  Ηλεκτρονικό – Κινητό Εμπόριο/Επιχειρείν, Ψηφιακή Επιχείρηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονική διαφήμιση / προβολή, Κοινωνική Δικτύωση , Κοινωνικά Μέσα (Ε -Commerce, e- mobile Business, Digital Enterprise, Digital Marketing, Digital advertising, Social Networking, Social Media, web 2.0), πεδία εφαρμογής.

  Hλεκτρονικό/ διαδικτυακό σχέδιο επιχειρηματικής δράσης, e-Business plan, Έρευνα αγοράς  βάσει καινοτόμων εργαλείων και διαδικτύου, ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοραστών και UX  PROJECT MANAGEMENT.

  Καινοτόμα μοντέλα ηλεκτρονικού / κινητού επιχειρείν  και κοινωνικής δικτύωσης
  Ιογενές - viral μοντέλο,  συνεργατικό – affiliate μάρκετινγκ, consumer generating marketing and content, e –mail marketing, advergaming   gamification (παιγνιδιοποίηση) , μοντέλο διαμοιρασμού οικονομίας (sharing economy),  μοντέλο πληθοπορισμού (crowdfunding  crowdsourcing), επαυξημένης πραγματικότητας ,augmented reality, ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ηλεκτρονικής προμήθειας, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και μάθησης, κ.ά..
  Mobile apps και εφαρμογές σε επιχειρησιακά πεδία (τουρισμός, υγεία, εκπαίδευση, λιανεμπόριο)

  Κοινωνική δικτύωση και μάρκετινγκ /Social Media Marketing
  Τυπολογία και εφαρμογές
  (blogs, networks, microblogs, videos, Facebook, Twitter,Instagram, LinkedIn, YouTube,…) προκλήσεις , ευκαιρίες , κίνδυνοι, προοπτικές , διαδικασίες , βήματα  παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών –πλατφόρμες και  πρακτικές εφαρμογών

  Εργαλεία και διαδικασία σχεδιασμού  ιστοσελίδας / ηλεκτρονικού καταστήματος  ανάλυσης διαδικτυακής αποτελεσματικότητας / analytics
  Τι σχεδιάζουμε , πως σχεδιάζουμε, μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ηλεκτρονικού επιχειρείν, Ανάπτυξη ιστοσελίδας/ ιστοχώρου/ ηλεκτρονικού επιχειρηματικού μοντέλου, διαδικασία, στόχοι, εργαλεία μέτρησης, κριτήρια, δείκτες, λογισμικό (WOOCOMMERCE , GOOGLE ANALYTICS, T AGs - EMAIL – KPIs).

  Πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους επιχειρησιακούς / βιομηχανικούς κλάδους (όπως: δήμοι κοινότητες- έξυπνη πόλη – μεταφορές/ logistics- υγεία –τουρισμό – τράπεζες –εκπαίδευση- περιβάλλον

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική  ή ηλεκτρονική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού facebook group για τις ανάγκες του μαθήματος
  επικοινωνία, ανακοινώσεις και δήλωση ομάδων φοιτητών μέσω του μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων open class
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων openclass
  επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης openclass
  χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού).
  Χρήση ελεύθερου ανοικτού λογισμικού για την ανάπτυξη εικονικών καταστημάτων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  30

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  35

  Παρουσίαση εργασίας / εργασιών

  15

  Σύνολο Μαθήματος

  149

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης Ελληνικά:
  Γραπτή εξέταση (50%)
  Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική): 50%  

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1 η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της εργασίας εξαμήνου
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία,  οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών του μαθήματος.
  Περίπου 2-3 φορές ανά εξάμηνο  πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή συναντήσεων των ομάδων με τον επιβλέποντα καθηγητή
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης openclass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  D. King, D.C. Turban, Ef. Turban, J. Outland, J. Lee, T.P. Liang, Ηλεκτρονικό Εμπόριο -Έργαλείο Διοίκησης και Αξιοποίησης Κοινωνικών Δικτύων, 1η έκδ., Broken Hill, 2020, ISBN:9789925576524.     
  Ψηφιακές Επιχειρήσεις και  Ηλεκτρονικό Εμπόριο             DaveChaffey           Εκδόσεις Κλειδάριθμος, έκτη, Ελληνική έκδοση 2015,
  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Και Μάρκετινγκ, Καινοτόμα Μοντέλα Σε Ψηφιακό Περιβάλλον, Βλαχοπούλου Μάρω ,Δημητριάδης Σέργιος,
  Rosili Εμπορική - Εκδοτική, 2014 
  Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014 Αρχές, Εξελιξεις, Στρατηγική από τη Σκοπιά του
  Manager, Turban, Efraim,KingDavid,,LeeJae,Ting-PengLiang, TurbanDeborah , Εκδόσεις Χ. Γκιουρδα  Σια Εε, 2014
  TechnicalFoundationsofElectronicCommerceLectureNotesbyStanfordUniversity, FileType :Online,:Description, Theadventofelectroniccommerceispresentingcomputersciencewithnewchallengesandopportunities, andputtinganewspinonoldones. Topics covered includes: Google Technology for Finding Sellers, Hubs and Authorities, Data Mining: Frequent Itemsets, Correlated Items, Clustering, Decision Trees.
  McGarvey R.  Campanelli, M. (2005): Start Your own E-Business, Entrepreneur Press.
  Ryan, D. and Jones, C. (2009). Understanding DIGITAL Marketing: Marketing strategies for engaging the digital generation. Kogan Page Publishing. 
  Ryan, D. and Jones, C. (2011). The Best  Digital Marketing Campaigns in the World: Mastering the Art of Customer Engagement. Kogan Page Publishing. 
  Dietrich, G. and Livingston, G. (2012). Marketing in the round: How to develop an integrated marketing campaign in the digital era. Que Publishing, USA.
  Weber, L. (2009). Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business, Second Edition. John
  Wiley  Sons, Inc.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Ανεβαίνουν σχετικά τρέχοντα άρθρα για τις ανάγκες του μαθήματος στο
  openclass από περιοδικά του χώρου και το διαδίκτυο.

  International Journal of Electronic Business
  International Journal of E-Business Research (IJEBR)
  Information Systems and e-Business Management
  Information Systems Journal
  Information Systems Research
  Journal of the Association for Information Systems
  Journal of Management Information Systems
  Journal of Strategic Information Systems
  Business  Information Systems Engineering
  Management Information Systems Quarterly
  European Journal of Information Systems
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (AIC304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC304

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI141/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Διερευνήσουν το ρόλο και την επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων.
  Διερευνήσουν εννοιολογικά μία σειρά από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της ψηφιακής επιχείρησης. Τέτοιου είδους συστήματα είναι Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) κλπ.
  Χρησιμοποιούν ένα αριθμό πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce, Tableau, RapidMiner, Trello, κλπ.
  Αξιολογούν κριτικά την επίδραση των αναδυόμενων τεχνολογιών (κοινωνικά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ) στα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
  Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του η-εμπορίου και των ψηφιακών αγορών.
  Αναγνωρίζουν τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Διαχείριση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια τεχνολογιών και συστημάτων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
  Πληροφορία, Επιχειρηματικές Διεργασίες και ΠΣ
  ΠΣ και Συνεργασία
  ΠΣ και Επιχειρηματικές Διεργασίες
  Επιχειρησιακά ΠΣ – ERP, CRM, SCM, DSS, ΒΙ
  ΠΣ και Κοινωνικά Μέσα
  Η-Επιχειρείν και Η-Διακυβέρνηση
  Νέες Τάσεις (hype cycle, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική)
  Εργαστηριακή χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης (moodle) μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουϊζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Eργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce, Tableau, κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (OpenClass) και/ή στην πλατφόρμα Moodle. Χρήση ανακοινώσεων μέσω OpenClass και/ή moodle. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  13 ώρες

  Εκπόνηση project

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 30%
  Ατομικές εργασίες: 20%

  Η Τελική Εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα με βάση ένα επιχειρηματικό σενάριο.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα OpenClass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:
  Laudon, Kenneth C. και Jane Price Laudon. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
  Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, E. H. McKinney, D. M. Kroenke, 2η εκδ. Broken Hill, 2015.
  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Kroenke M.David, Boyle J.Randall, Broken Hill, 2016.
  Wallace, Patricia M. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες. Μεταφρ. Πρόδρομος Χατζόγλου. Αθήνα, 2014.

  Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
  France Bélanger, Craig Van Slyke, Robert E. Crossler. Information Systems for Business. An Experiential Approach, 3rd edition, Prospect Press, 2018.

  Σημειώσεις:
  Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλα τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του εργαστηρίου


  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  MIS Quarterly: Management Information Systems
  Information Systems Research
  Journal of Management Information Systems
  European Journal of Information Systems
  Information Systems Journal
  Journal of Strategic Information Systems
  ACM Transactions on Information Systems
  Information Systems
  Journal of the Association of Information Systems
  Information Systems Frontiers
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (AIE811)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE811

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI211/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:
  Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του
  Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης
  Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα
  Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις  περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
  Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)
  Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
  Κρυπτογραφία  Συνόψεις
  Θεωρία παιγνίων και δομές δεδομένων
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 1
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 2
  Εισαγωγή στο Ethereum
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 1
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 2 - Smart Contracts
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 3
  Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)
  Ανάπτυξη κώδικα
  Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), αξιοποίηση της υπηρεσίας Okeanos (IaaS) του ΕΔΕΤ (χρήση εικονικών μηχανών από κάθε φοιτητή) και εκπαιδευτικού λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, εργασίες φοιτητών κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass/Google Classroom). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass/Google Classroom. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  26

  Μελέτη  Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  35

  Εκπόνηση Μελέτης

  45

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  –  Ατομικές Εργασίες (30%)
  –  Τελική Εργασία (70%)

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Σημειώσεις μαθήματος
  “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.
  “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.
  “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.
  "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).
  "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience 
  JBBA, The Journal of The British Blockchain Association
  Computers and Security (COSE), Elsevier
  ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM
  Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier
  Security  Privacy, IEEE
  Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier
  IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology
  The Computer Journal, Oxford University Press

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2016

   • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2016). Climbing Up the Leaderboard: An Empirical Study of Applying Gamification Techniques to a Computer Programming Class. The Electronic Journal of e-Learning Volume 14 Issue 2, pp. 94-110.

   2014

   • Fotaris, P. & Mastoras, T. (2014). LMS Assessment: using IRT analysis to detect defective multiple-choice test items. International Journal of Technology Enhanced Learning, Special Issue on Technology-Based Formative Assessment 6(4), pp. 281-296. DOI: 10.1504/IJTEL.2014.069015

   2011

   • Fotaris, P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2011). Identifying Potentially Flawed Items in the Context of Small Sample IRT Analysis. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 4(1)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Barbatsis, K., Fotaris, P., Mastoras, T., & Manitsaris, A. (2006). VRLAB: An Interactive 3D Learning Environment. WSEAS Transactions on Computers, 5(1), pp. 30-36. ISSN 1790-0832
   • Mastoras, T., Fotaris, P., Barbatsis, K., & Manitsaris, A. (2006). Supporting Synchronous Communication Services And Delivering SCORM Lessons In The Greek Language Through Open Source LMSs. WSEAS Transactions on Computers, 5(1), pp. 37-42. ISSN 1109-2750

   2005

   • Mastoras, T., Fotaris, P., Politis, A., & Manitsaris, A. (2005). Designing Simplicity: Usability Perspectives on Learning Management Systems. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2(10), pp. 1731-1738. ISSN 1790-0832
   • Συνέδρια (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2019

    • Fotaris, P., & Mastoras, T. (2019, October). Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. In ECGBL 2019 13th European Conference on Game-Based Learning (p. 235). Academic Conferences and publishing limited.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, "GESTURE RECOGNITION & CHANTING ASSESSMENT FOR BYZANTINE MUSIC LEARNING", 2nd International Conference on Advanced Research in EDUCATION, Sorbonne - Paris 2019
    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Kyriaki Balta, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, George Patronas, Ioanna Simeli, Isavella Kotini, Aikaterini Yannoukakou, Menelaos Katsantonis, Panagiotis Fouliras, Ioannis Mavridis, "Learning Byzantine Music in a Sensory-Motor Based Environment", European Academic Conference on Education & Teaching, and Learning (WEI-ETL-Rome 2019), Rome 2019

    2018

    • Kokkinidis, K., Mastoras, T., Tsagaris, A., & Fotaris, P. (2018, May). An empirical comparison of machine learning techniques for chant classification. In 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Euthimios Glymis, Athanasios Kanelakis, Georgios Aretoulis and Theodoros Mastoras (2017). Predicting Highway Projects' Actual Duration Using Neural Networks. Lean and Computing in Construction Congress (LC3): Volume I, Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3), July 4-7, 2017, Heraklion, Greece, pp. 691-697

    2015

    • Μάστορας Θεόδωρος, Φώταρης Παναγιώτης, «Εμπειρική μελέτη της εφαρμογής gamification στο μάθημα “Εφαρμογές πληροφορικής”», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015
    • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2015). From Hiscore To High Marks: Empirical Study Of Teaching Programming Through Gamification. Proceedings of the 9th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2015, Nord-Trondelag University College, Steinkjer, Norway, 8-9 October 2015.
    • Fotaris, P., Mavrommati, I., Mastoras, T., & Leinfellner, R. (2015). Teaching Design From A Distance: A Case Study of Virtual Design Studio Teaching Via A Social Network. Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN15, Barcelona, Spain, 6-8 July 2015.
    • Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2015). Who Wants To Be A Pythonista? Using Gamification To Teach Computer Programming. Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN15, Barcelona, Spain, 6-8 July 2015.

    2013

    • Panagiotis Fotaris, Theodoros Mastoras (2013). Integrating IRT Analysis into LMS for Item Pool Optimization. Proceedings of the 2nd Workshop on Technology-Enhanced Formative Assessment (TEFA) co-located with the 8th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2013), Technology Enhanced Formative Assessment 2013, Paphos, Cyprus, 17-21 September 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Φώταρης Παναγιώτης, Μάστορας Θεόδωρος, «Εκτίμηση ποιότητας τεστ αυτοαξιολόγησης σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Απρίλιος 2011, σελ. 981-990.

    2010

    • Fotaris,P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2010). Extending LMS to Support IRT-Based Assessment Test Calibration. In M. D. Lytras et al. (Eds.), Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform Communications in Computer and Information Science, 73, pp. 534-543. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotaris, P., Mastoras, T., Mavridis, I., & Manitsaris, A. (2010). Performance Evaluation of the Small Sample Dichotomous IRT Analysis in Assessment Calibration. Proc. The Fifth International Multi-conference on Computing in the Global Information Technology ICCGI 2010, Valencia, Spain, 20-25 September 2010, pp. 214-219.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Μάστορας Θεόδωρος, Μανιτσάρης Αθανάσιος, «Προσαρμόζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ανοιχτού λογισμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις ηλεκτρονικής μάθησης. Η περίπτωση του "Dokeos"», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. – “Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Αθήνα, 14-16 Οκτωβρίου 2005.
    • Μάστορας Θεόδωρος, Μανιτσάρης Αθανάσιος, Μαυρίδης Ιωάννης, «Η Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης "ΑΣΕΑ", Δυνατότητες και Προοπτικές», Εθνικό Συνέδριο «Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης & Διακυβέρνησης», Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), Τρίπολη, 12 – 14 Μαΐου 2005.
    • Mastoras, T., Fotaris, P., Politis, A., & Manitsaris, A. (2005). Establishing effective Learning Management Systems through simplicity. Proc.5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB ’05), Corfu, Greece, Aug. 2005, pp. 111-115.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mastoras, T., Fotaris, P., Barbatsis, K., & Manitsaris, A. (2005). Customizing Open Source LMSs In Order To Meet Localization And Synchronous Communication Requirements. Proc. 1st WSEAS/IASME Int. Conf. on Educational Technologies, Tenerife, Spain, Dec. 2005, pp.189-193.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Barbatsis, K., Fotaris, P., Mastoras, T., & Manitsaris, A. (2005). A Web-based Learning Environment Exploiting 3D Virtual Worlds. Proc. 1st WSEAS/IASME Int. Conf. on Educational Technologies, Tenerife, Spain, Dec. 2005, pp. 24-27.

     Προβολή Δημοσίευσης

    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font