Βοσνιάκου Μαρία
  • 2310 891.507
  • mavos uom.edu.gr

    Βοσνιάκου Μαρία

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές

    Γραμματεία (Γραμματεία Master's Degree in International Public Administration)