Μαυρίδης Ιωάννης
 • 2310-891868
 • mavridis uom.gr
 • Γραφείο: Γ5, 522
 • Fax: 2310-891812

  Μαυρίδης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1985).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Έλεγχος Προσπέλασης
  • Ανίχνευση και Επικοινωνία Κυβερνοαπειλών
  • Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές τους
  • Διερεύνηση και Πρόβλεψη Κυβερνοεγκλήματος
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κυβερνοασφάλεια

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AND DECENTRALIZED APPLICATIONS
   (ΠΛ0934)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INFORMATION AND SYSTEMS SECURITY
   (ΠΛ0933)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
   (ΠΛ0825)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
  Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
  Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, ECDH, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSA, ECDSA, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
  Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
  Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, Kerberos, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
  Πρωτόκολλα Ασφαλών Συναλλαγών στο Διαδίκτυο (eCash, CAFE, NetCash, CyberCoin, CyberCash, iKP, SET, κλπ)
  Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
  Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)
  Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ζητήματα ασφάλειας, Μηχανισμοί και πρωτόκολλα προστασίας (WEP, WPA, ΙΕΕΕ 802.11i, κλπ), Tεχνικές και τύποι επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις και Προαιρετικές εργασίες

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  5425 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι., 2002, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9605160188

  9675 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Γκρίτζαλης Στέφανος,Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης, 2003, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7530-45-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ΠΛ0713-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες και τα ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, (β) να εξοικειωθεί με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, όπως οι πολιτικές και τα μοντέλα ασφάλειας, (γ) να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις βασικές τεχνικές προστασίας και τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή (Βασικές Έννοιες, Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)
  Ασφάλεια Προσωπικών Υπολογιστών - Κακόβουλα Προγράμματα (Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι)
  Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση (Τεχνικές, μέσα, πρότυπα, διαδικασίες και ζητήματα, Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
  Έλεγχος Προσπέλασης (Κατά διάκριση, Κατά απαίτηση, Βασισμένος σε ρόλους, Επεκτάσεις και Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
  Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. (Clark-Wilson, Harrison-Ruzzo-Ullman, Graham-Denning, Chinese Wall, Bell-La Padula, Biba, Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου).
  Ανάλυση και Αποτίμηση Επικινδυνότητας (Θεωρητικές προσεγγίσεις, Παραδείγματα εφαρμογής, Εργαλεία Cramm και Cobra)Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Κριτήρια TCSEC, Κριτήρια ITSEC, Federal criteria (FF), Common Criteria (CC))
  Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Συστατικά και χώροι ορισμού ασφάλειας, Υλοποιήσεις στο ΣΔΒΔ ORACLE)
  Ασφάλεια Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων (Διαμόρφωση υποδομών κινητών υπολογιστικών συστημάτων, κατηγοριοποίηση παραμέτρων ασφάλειας, μηχανισμοί και πρότυπα ασφάλειας)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές τελικές εξετάσεις 100%
  Προαιρετική εργασία 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  5425 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι., 2002, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9605160188

  2165 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Τύπος: Σύγγραμμα, Σωκτ. Κάτσικας - Δ. Γκρίτζαλης - Στεφ. Γκρίτζαλης, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 960-8105-57-9

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   (CS0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Κατανόηση των ζητημάτων και τεχνικών προστασίας πληροφοριών στο διαδίκτυο.
  Εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας και σεναρίων επιθέσεων.
  Μελέτη παραδειγμάτων κακής χρήσης του διαδικτύου και υλοποίηση μεθόδων άμυνας.
  Διερεύνηση αναγκών και λύσεων ασφάλειας σε ανοικτά και δυναμικά υπολογιστικά περιβάλλοντα με βάση το διαδίκτυο.
  Αξιοποίηση των διαδικτυομένων μέσων για εφαρμογές ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας κρίσιμων υποδομών (ΠΚΥ).
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Εισαγωγικές έννοιες - Απειλές και επιθέσεις στο διαδίκτυο (Introduction - Internet threats and attacks)
  Eφαρμοσμένη κρυπτολογία και μηχανισμοί ασφάλειας (Applied cryptology and security mechanisms)
  Συστήματα και πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων - Σενάρια επιθέσεων (Network security systems & protocols - Attack scenarios)
  Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών - Σενάρια επιθέσεων (Web application security - Attack scenarios)
  Επεκτάσεις ελέγχου πρόσβασης - Σενάρια επιθέσεων (Access control enhancements ? Attack scenarios)
  Προστασία από το κυβερνοέγκλημα (Cyber-crime protection)
  Αντιπειρατεία και έλεγχος χρήσης (Antipiracy and usage control)
  Aσφάλεια πληροφοριών σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα: πλέγμα, σύννεφο, ΔτΠ (Information security in modern computing environments: grid, cloud, IoT)
  Αξιοποίηση δεδομένων αισθητήρων και ολοκλήρωσης πληροφοριών για ενημέρωση κατάστασης ασφάλειας και ΠΚΥ (Sensor data and information fusion utilization for security situational awareness & CIP)

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΠΛ0844)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης, Φουληράς Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:
  • Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του
  • Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης
  • Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα
  • Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
  • Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)
  • Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνολογίες
  • Πώς λειτουργεί το Blockchain
  • Ηλεκτρονικό κατανεμημένο καθολικό
  • Bitcoin – πώς λειτουργεί
  • Smart Contracts
  • Ethereunm – πώς λειτουργεί
  • Κατηγορίες Blockchain
  • Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)
  • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
  • Πρωτόκολλα
  • Συναλλαγές και Scripting
  • Εξόρυξη και Συναίνεση
  • Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Αξιολόγηση μέσω παρουσίασης ατομικού θέματος (υποχρεωτικό για συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση) και ατομικής εργασίας.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  Συμπληρωματικό υλικό

  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.
  3. “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.
  4. “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.
  5. "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).
  6. "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • COMPUTATIONAL AND DATA GRIDS: Principles, Designs, and Applications, Εdited by Dr. Nikolaos Preve, Publ. IGI Global. Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Grid access control models and architectures", Release Date: September, 2011, DOI: 10.4018/978-1-61350-113-9, ISBN13: 9781613501139, ISBN10: 1613501137.

   2009

   • ΜΕΤADATA AND SEMANTICS, Editors Miguel-Angel Sicilia and Miltiadis D. Lytras, Published by Springer, 2009, XVI, 552 p. 50 illus., Hardcover ISBN: 978-0-387-77744-3. M. Margaritopoulos, I. Kotini, A. Manitsaris and I. Mavridis. "Identifying Inference Rules for Automatic Metadata Generation from Pre-existing Metadata of Related Resources", pp. 155 - 166.

   2008

   • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Επιμέλεια Ι.Λυριτζής, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008, ISBN 978-960-01-1211-5. Α. Μανιτσάρης, Ε. Αλεξανδροπούλου, Χ. Γεωργιάδης, Κ. Δημητρόπουλος, Ι. Μαυρίδης. «Τεχνολογίες Πολυμέσων - Διαδικτύου και Παράμετροι Δικαίου, Ασφάλειας στην Ανάδειξη Αρχαιοτήτων», σελ. 577 - 620.

   2002

   • Book (in Greek): G. Pangalos-Ι.Μavridis, «Information Systems and Network Security», Publ. ANIKOULA, 2002.

   2000

   • 1.Pangalos G., Khair M., Mavridis I., "Security Considerations in Designing Distributed Medical Databases", in Honorary Volume dedicated to Professor Emeritus I. D. Mittas, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 2000, pp. 391 - 406.
   • Ph.D. Dissertation (in Greek), Μavridis Κ. Ioannis, "Information System and Database System Security in Mobile Computing", Faculty of Engineering, School of Mathematics, Physics and Computational Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Μay 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "domRBAC: An Access Control Model for Modern Collaborative Systems", Journal: Computers & Security (COSE), Volume 31, Issue 4, June 2012, pp. 540-556, ISSN 0167-4048.
    • T. Margaritopoulos, M. Margaritopoulos, I. Mavridis, A.Manitsaris. "Quantifying and measuring metadata completeness", Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), Volume 63, Issue 4, pp. 724–737, April 2012, ISSN: 1532-2882.

    2011

    • G. Zardas, O. Moschidis, I. Mavridis, A. Manitsaris. "A Methodology for Evaluating Web-based Educational Systems using Statistical Multidimensional Analysis", International Journal of Learning Technology (IJLT), International Journal of Learning Technology, 2011, Vol. 6, No.4 pp. 409 – 432, ISSN: 1477-8386.
    • I.Mavridis. "Deploying Privacy Improved RBAC in Web Information Systems", International Journal of Information Technologies and the Systems Approach (IJITSA), Special Issue on Privacy and Security Issues in IT, 4(2), pp.70-87, July-December 2011, ISSN: 1935-570X.
    • A. Politis, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Exploiting Multimedia Frame Semantics and MAC-layer Enhancements for QoS Provisioning in IEEE 802.11e Congested Networks", International Journal on Advances in Networks and Services (IJANS), Vol. 4, No. 1&2, pp. 176-185, 2011, ISSN: 1942-2644.
    • P. Fotaris, T. Mastoras, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Identifying potentially flawed items in the context of small sample IRT Analysis", International Journal on Advances in Intelligent Systems (IJAIS), Vol 4, No 1&2, pp. 31 – 42, 2011, ISSN: 1942-2679.
    • Kerkiri T., Konetas D., Paleologou A., Mavridis I. "Semantic Web Technologies Anchored in Learning Styles as Catalysts Towards Personalizing the Learning Process", International Journal of Learning and Intellectual Capital (IJLIC), Vol. 8, No. 2, 2011, pp. 179 – 205, ISSN: 1479-4853.

    2009

    • Kerkiri Tania, Manitsaris Athanasios, Mavridis Ioannis "How E-Learning Systems may Benefit from Ontologies and Recommendation Methods to Efficiently Personalize Knowledge", International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), ISSN (Online) 1741-1017 - ISSN (Print): 1741-1009, Vol. 5, No. 3/4, 2009, pp. 347 - 370.

    2008

    • I. Mavridis, Α. Mattas, I.Pagkalos, I.Kotini, C. Ilioudis "Supporting Dynamic Administration of RBAC in Web-based Collaborative Applications during Run-time", International Journal of Information and Computer Security (IJICS), ISSN (Online): 1744-1773 - ISSN (Print): 1744-1765, Vol. 2, No. 4, pp. 328 - 352, 2008.
    • Dimitropoulos K., Manitsaris, I. Mavridis "Building Virtual Reality Environments for Distance Education on the Web: A Case Study in Medical Education", Journal of Social Sciences, Special Issue: Virtual Reality in Distance Education, Vol.2, No.1, 2008, pp. 62-70, ISSN 1306-973X.

    2007

    • D. S. Amanatiadis, V. Vitsas, A. Manitsaris, I. Mavridis, P. Chatzimisios and A.C. Boucouvalas, "Voice capacity analysis of IEEE 802.11 Wireless LANs supporting VoIP", Mediterranean Journal of Computers and Networks (MJCN), Vol. 3, No. 4, pp.132-141, October 2007).

    2006

    • Α. Mattas, I. Mavridis, C.Ilioudis, I.Pagkalos, "DARBAC: Dynamically Administering Role Based Access Control", Transactions on Information Science & Applications', Issue 10, Volume 3, pp. 1777 - 1784, October 2006, ISSN 1709-0832.
    • C. Georgiadis, P. Fouliras, I. Mavridis and A. Manitsaris, "Web Services and Multimedia in M-Business Applications: Opportunities and Concerns", International Journal of Web Information Systems (IJWIS), Vol. 2, No. 1, pp. 51 - 62, March 2006, ISSN: 1744-0084, Troubador Publisher.
    • Manitsaris A., Dimitropoulos K., and Mavridis I., "A Hypermedia Virtual Environment for Education in Medicine", Journal of Information Technology Impact, Vol 6, Issue 2, pp. 61-72, 2006.
    • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "A Virtual Reality and Web-Based Application for the Simulation of the Cellular Structure of Human Liver with 3D Surface Deformation", Transactions on Information Science and Applications (TISA), Issue.2, Vol. 3, pp. 267 - 274, February 2006, pp.267-274, ISSN 1790-0832.

    2005

    • C. Georgiadis, I.Mavridis and A. Manitsaris, "Context-based Humanized and Authorized Personalization in Mobile Commerce Applications", Selected paper for the special issue of the International Journal of Computing and Information Sciences - (IJCIS), Special Issue: Second International Workshop on Software Aspects of Context IWSAC'05 - July 14, 2005, Santorini , Greece in conjuction with ICPS'05, Vol.3, No 2, pp. 1-9, August 2005, ISSN 1708-0479 (on-line - Canada), ISSN 1708-0460 (print - Canada)

    2004

    • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "Defining adaptive e-Learning courses in Semantic Web", Transactions on Information Science and Applications, Issue 1, Volume 1, pp. 298 - 302, July 2004, ISSN 1790-0832.

    2003

    • Georgiadis K. Christos, Mavridis K. Ioannis, Pangalos I. George, "Healthcare Teams Over the Internet: Programming a Certificate-based Approach", International Journal of Medical Informatics, (2003) Vol. 70, Iss. 2-3, Elsevier Science, ISSN 1386-5056.

    2002

    • C. Chousiadis, I. Mavridis, G. Pangalos. "An authentication architecture for healthcare information systems", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 04, December 2002
    • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Programming a View-Based Active Access Control System For Healthcare Environments", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 04, December 2002
    • Mavridis I., Georgiadis C. and Pangalos G., "Access-rule Certificates for Secure Distributed Healthcare Applications over the Internet", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 03, September 2002.
    • Georgiadis C., Mavridis I., Nikolakopoulou G. and Pangalos G., "Implementing Context and Team Based Access Control in Healthcare Intranets", Journal 'Medical Informatics and the Internet in Medicine', ISSN 1463-9238, Volume 27, No. 3, pp. 185 - 201, September 2002, Taylor & Francis Ltd.

    2001

    • Pangalos G., Mavridis I., Ilioudis C. and Georgiadis C., "Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-Health Environment ", Journal 'Methods of Information in Medicine', Special Issue on Regional Health Information Networks and Telematics Applications in a User Friendly Information Society, ISSN 0026-1270, Volume 41/5, Schattauer Publishing Co.
    • Mavridis I., Georgiadis C., Pangalos G. and Khair M., "Access Control based on Attribute Certificates for Medical Intranet Applications", in Journal of Medical Internet Research-JMIR 2001;3(1):e9, (ISSN 1438-8871), .

    2000

    • Mavridis I., Georgiadis C., Pangalos G. and Khair M., "Using Digital Certificates for Access Control in Clinical Intranet Applications", extended abstract, International Journal of Health Care Engineering, Technology and Health Care, Volume 8, No. 3, 4 (2000), ISSN 0928-7329.
    • Συνέδρια (63 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "A Use-based Approach for Enhancing UCON", In the Proceedings of the 8th International Workshop on Security and Trust Management (STM 2012) in conjunction with ESORICS 2012, Pisa, Italy - September 13-14, 2012.
     • Dimitrios Michalopoulos, Eustathios Papadopoulos and Ioannis Mavridis. "Artemis: Protection from Sexual Exploitation Attacks via SMS", In the Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics with international participation (PCI 2012), October 5 – 7, 2012, Piraeus, Greece.
     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "Challenging Issues of UCON in Modern Computing Environments", In the Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, 2012, Novi Sad, Serbia
     • Dimitrios Michalopoulos and Ioannis Mavridis. "Utilizing Survival Analysis for Modeling Child Hazards of Social Networking", In the Proceedings of the 6th International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2012), 6-8 June, 2012, Crete, Greece.
     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "Towards Use-Based Usage Control", In the Proceedings of the 27th IFIP International Information Security and Privacy Conference (IFIP SEC 2012), 4-6 June, Heraklion, Crete, Greece.

     2011

     • Apostolos K. Provatidis, Christos K. Georgiadis and Ioannis K. Mavridis. "Towards Colored Petri Net Modeling of Expanded C-TMAC", In the Proceedings of the 7th International Conference in Global Security Safety and Sustainability (ICGS3 2011), August 2011, Thessaloniki, Greece.
     • Anastasios Politis, Ioannis Mavridis, Athanasios Manitsaris and Constantinos Hilas "X-EDCA: A Cross-Layer MAC-Centric Mechanism for Efficient Multimedia Transmission in Congested IEEE 802.11e Infrastructure Networks", In the Proceedings of the 7th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing conference (IEEE IWCMC 2011), July 5-8, 2011, Istanbul, Turkey.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Utilizing Document Classification for Grooming Attack Recognition", In the Proceedings of the 16th IEEE International Symposium on Computer and Communications (ΙΕΕΕ ISCC 2011), June 28 - July 1, 2011, pp. 864 – 869, Corfu, Greece.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Role-based Secure Inter-operation and Resource Usage Management in Mobile Grid Systems", International Workshop in Information Security Theory and Practice, WISTP'11, June 1-3, 2011, Crete, Greece.

     2010

     • Anastasios Politis, Ioannis Mavridis, and Athanasios Manitsaris. "Enhancing Multimedia Traffic Performance in IEEE 802.11e Networks", In the Proceedings of the Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010), sponsored by IEEE Sección España, September 2010, Valencia, Spain, “BEST PAPER AWARD”.
     • Panagiotis Fotaris, Theodoros Mastoras, Ioannis Mavridis, and Athanasios Manitsaris. "Performance evaluation of the Small Sample Dichotomous IRT Analysis in Assessment Calibration", In the Proceedings of the Fifth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), sponsored by IEEE Sección España, pp. 214-219, September 2010, Valencia, Spain, “BEST PAPER AWARD”.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis. "A study on user behaviour and acceptance of electronic banking services", In the Proceedings of the Special Session on "Performance analysis of Computer Networks (PaCoNet)" organized in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 2010 Tripoli, Greece.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Surveying Privacy Leaks Through Online Social Networks", In the Proceedings of the Special Session on "Performance analysis of Computer Networks (PaCoNet)" organized in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 2010 Tripoli, Greece.
     • Christos Grobanopoulos, Ioannis Mavridis. "Towards Differentiated Utilization of Attribute Mutability for Access Control in Ubiquitous Computing", In the Proceedings of the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), Tripoli, Greece, September 2010.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis. "An ICT Security Management Framework", In the Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2010), poster, Athens, Greece, July 2010.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Towards Risk Based Prevention of Grooming Attacks", In the Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2010), poster, Athens, Greece, July 2010.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis and Theodoros Kargidis. "Developing Strategic Perspectives for Enterprise Risk Management towards Information Assurance", In the Proceedings of the 9th European Conference on Information Warfare and Security (ECIW’10), pp. 35 – 42, Thessaloniki, Greece, July 2010.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis and Vasileios Vitsas. "Towards a Risk Management Based Approach for Protecting Internet Conversations", In the Proceedings of the 9th European Conference on Information Warfare and Security (ECIW’10), pp. 201 – 208, Thessaloniki, Greece, July 2010.
     • P. Fotaris, T. Mastoras, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Extending LMS to support IRT-based Assessment Test Calibration", In the Proceedings of the 1st International Conference on Technology Enhanced Learning (TECH-EDUCATION 2010), Athens, Greece, May 2010.

     2009

     • T. Margaritopoulos, M. Margaritopoulos, I. Mavridis, A.Manitsaris "A fine-grained metric system for the completeness of metadata", In the Proceedings of the Third International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'09), Milan, October 1-2, 2009.
     • Chatzipoulidis, A., Mavridis, I., "Evolving challenges in information security compliance", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009), pp. 846-853, Athens, Greece, September 2009.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis. "On the Definition of Access Control Requirements for Grid and Cloud Computing Systems", In the Proceedings of the 3rd International ICST Conference on Networks for Grid Applications (GridNets 2009), Athens, Greece, 8-9 September 2009, ISBN: 978-963-9799-63-9.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis. "A Foundation for Defining Access Control Requirements in Grid Computing", In the Proceedings of the 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2009), Corfu, Greece, 10-12 September 2009, pp. 180-184, ISBN 978-0-7695-3788-7, IEEE Computer Society.

     2008

     • Margaritopoulos Thomas, Margaritopoulos Merkourios, Mavridis Ioannis and Manitsaris Athanasios. "A Conceptual Framework for Metadata Quality Assessment", In the Proceedings of the DC-2008 International Conference on Dublin Core and Metadata Applications "Metadata for Semantic and Social Applications", 22-26 September 2008, Berlin, Germany.

     2007

     • M. Margaritopoulos, A. Manitsaris and I. Mavridis. "On the Identification of Inference Rules for Automatic Metadata Generation", In the Proceedings of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'07), October 2007, Corfu, Greece.
     • A. Politis, I. Mavridis, A. Manitsaris, "Performance Measurements of a Wireless Classroom in a Simulated Environment", in the Proceedings of the International Workshop on Network and Grid Technology, 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI 2007), 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-9526-41-7.
     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "A Learner-Centered Semantic Web-Based Architecture", In Proceedings of 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2007), poster, Barcelona, Spain, March 2007, pp. 563 - 566, ISBN: 978-972-8865-79-5.

     2006

     • Α. Mattas, I. Mavridis, C.Ilioudis, I.Pagkalos, "Dynamic Access Control Administration for Collaborative Applications", In Proceedings of 10th International Conference on COMPUTERS, pp. 356-361, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 2006.
     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "E-Reputation Ontology for Adaptation in E-Learning", In Proceedings of International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning (SW-EL), In conjuction with International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems 2006 (AH'06), poster, Dublin, Ireland, June 2006.
     • A.Politis, A.Manitsaris, I. Mavridis, "Implementation and Evaluation of TCP Enhancements over Satellite Links", in Proceedings of International Conference of Wireless and Mobile Communications (ICWMC'06), July 2006, Bucharest, Romania, IEEE Computer Society Press.
     • D. S. Amanatiadis, V. Vitsas, A. Manitsaris, I. Mavridis, P. Chatzimisios and A.C. Boucouvalas, "Voice capacity of IEEE 802.11b WLANs", in Proceedings of Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP'06), pp. 159-163, July 2006, Patras, Greece.
     • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "Hepatic Cells Deformation: Simulating a Pathological Condition Resulting in Jaundice", in Proceedings of International Conference From Scientific Computing To Computational Engineering (IC-SCCE), July 2006, Athens, Greece.
     • Α. Mattas, I. Mavridis, I.Pagkalos, "A Paradigm for Dynamic and Decentralized Administration of Access Control in Workflow Applications", in Proceedings of the IFIP TC-11 21st International Information Security Conference "Security and Privacy in Dynamic Environments" (SEC 2006), 22-24 May 2006, Karlstad, Sweden, IFIP 201 Springer 2006, ISBN 0-387-33405-X.
     • V.Katos and I.Mavridis, "A Practical Location Aware Access Control Solution for HTML Content in Wireless Networks", in Proceedings of 1st Workshop on multiMedia Applications over Wireless Networks (MediaWiN 2006) in conjunction with The 12th European Wireless Conference (EW 2006) Enabling Technologies for Wireless Multimedia Communications National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece, April 2, 2006, pp. 44 - 50, invited paper.

     2005

     • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "A Hepatic Cells Simulation for Medical Education in World Wide Web", 4th International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE'05), Tenerife, December 2005, pp.134-138.
     • C. Georgiadis, I.Mavridis and A. Manitsaris, "Context-based Humanized and Authorized Personalization in Mobile Commerce Applications", in Proceedings of 2nd International Workshop on Software Aspects of Context (IWSAC 2005), in conjunction with the IEEE International Conference on Pervasive Services (IEEE ICPS2005), Santorini, Greece, July 2005.
     • A. Manitsaris, K. Dimitropoulos and I. Mavridis, "Realistic Modelling of Deformable Surfaces for Web-based Medical Simulations", in Proceedings of Central European Multimedia and Virtual Reality Conference 2005 (CEMVR'05), poster, Prague, Czech Republic, June 2005.

     2004

     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "Defining adaptive e-Learning courses in Semantic Web", in Proceedings of 8th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2004), Athens, Greece, July 2004.

     2003

     • I.Mavridis, G.Pangalos, S.Kortesis and I.Kotini. "An Application of Integrating Role and Lattice Based Access Control in Database Engineering", in Proceedings of 1st Balkan Conference in Informatics (BCI'2003), Thessaloniki, Greece, November 2003, ISBN 960-287-045-1.
     • Andreas K. Mattas, Ioannis Mavridis, George Pangalos, "Towards Dynamically Administered Role-Based Access Control", 14th International Workshop on Database & Expert Systems Applications (DEXA'03), Prague, Czech republic, September 2003, Proceedings. IEEE Computer Society, 2003, ISBN 0-7695-1993-8, ISSN 1529-4188, pp. 494-498.
     • I. Kotini, G. Hassapis and I.Mavridis. "Verification of Hybrid System Specifications using Linear Hybrid Automata". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I. Kotini, G. Hassapis and I.Mavridis. "Verifying Specifications in Hybrid Automata Models of Systems". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I.Mavridis and G.Pangalos. "A Methodological Approach for Database Access Control Engineering". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I. Mavridis, V. Katos and I. Kotini. "Security Modules for Access Control in Mobile Applications". In Proceedings of 1st International Workshop - Wireless Security Technologies (IWWST 2003), London, United Kingdom, April 2003.

     2002

     • Mattas Andreas, Mavridis K. Ioannis and Pangalos I. George, "Access Control Administration in Healthcare Applications", in Proceedings of the International Congress "Medical Informatics Europe, Message in a Bottle-Health Data in the Information Society" (MIE2002), Budapest, Hungary, August 2002, IOS Press.
     • C. Chousiadis, I. Mavridis, G. Pangalos. "An authentication architecture for healthcare information systems", in Proceedings of the 7th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR 2002), Sheffield, UK, June 2002, ISBN 1-902411-22-6, pp. 118-125.
     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "A View-Based Active Access Control System For Healthcare Environments", in Proceedings of the 7th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR 2002), Sheffield, UK, June 2002, ISBN 1-902411-22-6, pp. 106-117.
     • Georgiadis K. Christos, Mavridis K. Ioannis and Pangalos I. George, "Healthcare Teams Over The Internet: Towards a Certificate-based Approach", in Proceedings of the International Congress "Medical Informatics Europe, Message in a Bottle - Health Data in the Information Society" (MIE2002), Budapest, Hungary, August 2002, IOS Press.

     2001

     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Implementing Context and Team Based Access Control in Healthcare Intranets", extended abstract, International Journal of Health Care Engineering, Special Issue: Abstracts of MEDNET2001, The 6th World Congress on the Internet in Medicine, Italy, November 2001, Volume 9, No. 6, IOS Press, ISSN 0928-7329.
     • Mavridis I., Georgiadis C. and Pangalos G., "Access-rule Certificates for Secure Distributed Healthcare Applications over the Internet", in Proceedings of the 6th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR), Halkidiki, Greece, May 2001, ISBN 1-902411-22-6.
     • Georgiadis C., Mavridis I., Pangalos G. and R.Thomas, "Flexible Team-based Access Control Using Contexts", in Proceedings of the 6th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT 2001) ACM SIGSAC, Chantilly, VA, U.S.A, May 2001.
     • Mavridis I. and Pangalos G., "Determining User Authorizations in Distributed Database Systems", in Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, November 2001.

     2000

     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Active Security Issues in Healthcare Information Systems", in Proceedings of the International Workshop on Emerging Issues in Computer and Systems Sciences, Stockholm, Sweden, September 2000.
     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Context and Role Based Hybrid Access Control for Collaborative Environments", in Proceedings of the Fifth Nordic Workshop on Secure IT Systems-Encouraging Co-operation (NORDSEC 2000), Reykjavik, Iceland, October 2000.

     1999

     • Mavridis I., Pangalos G. and Muftic S., "A Secure Payment System for Electronic Commerce", 10th International Workshop on Database & Expert Systems Applications (DEXA'99), Florence, Italy, September, 1999, Proceedings. IEEE Computer Society, 1999, ISBN 0-7695-0281-4.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "eMEDAC: Role-based Access Control Supporting Discretionary and Mandatory Features", Vijayalakshmi Atluri, John Hale (Eds.): Research Advances in Database and Information Systems Security, IFIP WG 11.3 Thirteenth International Conference on Database Security, July 1999, Seattle, Washington, USA. IFIP Conference Proceedings 171 Kluwer Academic Publishers 2000, pp. 63-78, ISBN 0-7923-7848-2.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "A Role-Based Security Policy for Access Control in Electronic Health care Record", in Proceedings of EUROREC99 Conference, Seville, Spain, May 1999.
     • Khair M., Mavridis I. and Pangalos G., "Design of Secure Distributed Database Systems with Application to the Healthcare Environment", in Proceedings of 2nd International Al Shaam Conference on Information technology, Damascus, Syria, April 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "An Implementation of RBAC Features for Medical Databases Access Control", poster, HC99 Conference, Harrogate, United Kingdom, March 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G., Frangakis C., "Implementing a Secure Brokerage System For Electronic Commerce", in Proceedings of International Conference "New Horizons in Industry and Education" (NHIS'99), Santorini, Greece, September 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G., Khair M. and Bozios L., "Defining Access Control Mechanisms for Privacy Protection in Distributed Medical Databases", in Proceedings of IFIP Working Conference on User Identification and Privacy Protection, Stockholm, Sweden, June 1999.

     1998

     • Khair M., Mavridis I. and Pangalos G., "Design of Secure Distributed Medical database Systems", Gerald Quirchmayr, Erich Schweighofer, Trevor J. M. Bench-Capon (Eds.): Database and Expert Systems Applications, 9th International Conference, DEXA '98, Vienna, Austria, August 24-28, 1998, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1460 Springer 1998, pp. 492-500, ISBN 3-540-64950-6.

     1997

     • Mavridis I. and Pangalos G., "Security Issues in a Mobile Computing Paradigm", Communication and Multimedia Security '97 (CMS'97), Vol.3, pp.60-76, Chapman & Hall, ISBN 0-412-81770-5.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.