Μαυρίδης Ιωάννης
 • 2310 891.868
 • mavridis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 427
 • 2310 891.812

  Μαυρίδης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1985).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Έλεγχος Προσπέλασης
  • Ανίχνευση και Επικοινωνία Κυβερνοαπειλών
  • Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές τους
  • Διερεύνηση και Πρόβλεψη Κυβερνοεγκλήματος
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κυβερνοασφάλεια

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BLOCKCHAIN
   (NG0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
   (CSE702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ YΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Ο φοιτητής θα μπορεί:
  (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών,
  (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας,
  (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.
  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
  Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
  Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, DSA, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSS, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
  Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
  Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
  Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
  Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
  Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), αξιοποίηση της υπηρεσίας Okeanos (IaaS) του ΕΔΕΤ (χρήση εικονικών μηχανών από κάθε φοιτητή) και εκπαιδευτικού λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, εργασίες φοιτητών κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Classroom). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Classroom. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13

  Εργαστηριακές διαλέξεις

  26

  Μελέτη για Θεωρία

  26

  Μελέτη για Εργαστήρια

  52

  Ατομικές \Ασκήσεις

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Υπολογισμός βαθμολογίας:

  ♦ 70% από βαθμό γραπτών εξετάσεων (ΒΓΕ)

  ♦ 30% από βαθμολογία εργαστηριακών ασκήσεων, εφόσον ΒΓΕ >= 5  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
  των Γ.Πάγκαλου και Ι.Μαυρίδη
  Εκδόσεις Ανικούλα, 2002
  ISBN: 960-516-018-8

  Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
  των Σ.Γκρίτζαλης, Σ.Κάτσικας και Δ.Γκρίτζαλης
  Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2003
  ISBN: 960-7530-45-4

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Computers and Security (COSE), published by Elsevier.
  ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), published by ACM.
  EURASIP Journal on Information Security, published by Springer.
  International Journal of Network Management, published by Wiley.
  Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, published by Elsevier.
  IET Information Security, published by The Institution of Engineering and Technology.
  International Journal of Communication Systems, published by Wiley.
  Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications (JoWUA), published by Innovative Information Science  Technology Research Group (ISYOU).
  The Computer Journal, Oxford University Press.
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (AIC402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC402

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ YΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Ο φοιτητής θα μπορεί:
  (α) να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες και τα ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων,
  (β) να εξοικειωθεί με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, όπως οι πολιτικές και τα μοντέλα ασφάλειας ,
  (γ) να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις βασικές τεχνικές προστασίας και τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.      

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή (Βασικές Έννοιες, Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)
  Ασφάλεια Προσωπικών Υπολογιστών - Κακόβουλα Προγράμματα (Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι)
  Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση (Τεχνικές, μέσα, πρότυπα, διαδικασίες και ζητήματα, Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
  Έλεγχος Προσπέλασης (Κατά διάκριση, Κατά απαίτηση, Βασισμένος σε ρόλους, Επεκτάσεις και Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα) 
  Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. (Clark-Wilson, Harrison-Ruzzo-Ullman, Graham-Denning, Chinese Wall, Bell-La Padula, Biba, Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου).
  Ανάλυση και Αποτίμηση Επικινδυνότητας (Θεωρητικές προσεγγίσεις, Παραδείγματα εφαρμογής, Εργαλεία Cramm και Cobra)
  Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Κριτήρια TCSEC, Κριτήρια ITSEC, Federal criteria (FF), Common Criteria (CC))
  Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Συστατικά και χώροι ορισμού ασφάλειας, Υλοποιήσεις στο ΣΔΒΔ ORACLE)
  Ψηφιακή εγκληματολογία απόκριση περιστατικών ασφάλειας (Digital Forensics * Incident Response)
  Κυβερνοασφάλεια - Προσωπικά Δεδομένα
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), αξιοποίηση της υπηρεσίας Okeanos (IaaS) του ΕΔΕΤ (χρήση εικονικών μηχανών από κάθε φοιτητή) και εκπαιδευτικού λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, εργασίες φοιτητών κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Classroom). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Classroom. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13

  Εργαστηριακές διαλέξεις

  26

  Μελέτη για Θεωρία

  26

  Μελέτη για Εργαστήρια

  52

  Ατομικές Ασκήσεις

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Υπολογισμός βαθμολογίας:

  ♦ 70% από βαθμό γραπτών εξετάσεων (ΒΓΕ)

  ♦ 30% από βαθμολογία εργαστηριακών ασκήσεων, εφόσον ΒΓΕ > = 5  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
  των Γ.Πάγκαλου και Ι.Μαυρίδη
  Εκδόσεις Ανικούλα, 2002
  ISBN: 960-516-018-8

  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  των Σ.Κάτσικα, Σ.Γκρίτζαλη και Δ.Γκρίτζαλη
  Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004
  ISBN: 960-8105-57-9
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Computers and Security (COSE), published by Elsevier.
  ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), published by ACM.
  EURASIP Journal on Information Security, published by Springer.
  Journal of Systems and Software (JSS), published by Elsevier.
  Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), published by Wiley.
  Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, published by Elsevier.
  Journal of Requirements Engineering, published by Springer.
  IET Information Security, published by The Institution of Engineering and Technology.
  The Computer Journal, Oxford University Press.
  International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, published by Inderscience.
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (MLI0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
   (NG0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (AIE811)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE811

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI211/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:
  Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του
  Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης
  Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα
  Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις  περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
  Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)
  Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
  Κρυπτογραφία  Συνόψεις
  Θεωρία παιγνίων και δομές δεδομένων
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 1
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 2
  Εισαγωγή στο Ethereum
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 1
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 2 - Smart Contracts
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 3
  Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)
  Ανάπτυξη κώδικα
  Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), αξιοποίηση της υπηρεσίας Okeanos (IaaS) του ΕΔΕΤ (χρήση εικονικών μηχανών από κάθε φοιτητή) και εκπαιδευτικού λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, εργασίες φοιτητών κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass/Google Classroom). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass/Google Classroom. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  26

  Μελέτη  Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  35

  Εκπόνηση Μελέτης

  45

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  –  Ατομικές Εργασίες (30%)
  –  Τελική Εργασία (70%)

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Σημειώσεις μαθήματος
  “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.
  “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.
  “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.
  "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).
  "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience 
  JBBA, The Journal of The British Blockchain Association
  Computers and Security (COSE), Elsevier
  ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM
  Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier
  Security  Privacy, IEEE
  Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier
  IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology
  The Computer Journal, Oxford University Press

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (13 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Ι. Μαυρίδης, Σ. Σαλονικιάς, Μ. Khair “Έλεγχος Προσπέλασης και Εξουσιοδότηση” στο Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο, Επιστημονική επιμέλεια: Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ISBN-13: 9789605780647, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Χρονολογία Έκδοσης: Μάρτιος 2021, Αριθμός σελίδων: 816.

   2019

   • Evangelos K. Markakis, Yannis Nikoloudakis, Evangelos Pallis, Ales Cernivec, Panayotis Fouliras, Ioannis Mavridis, Georgios Sakellariou, Stavros Salonikias, Nikolaos Tsinganos, Anargyros Sideris4, Nikolaos Zotos, Anastasios Drosou, Konstantinos M. Giannoutakis and Dimitrios Tzovaras “The FORTIKA Accelerated Edge Solution for Automating SMEs Security” in Challenges in Cybersecurity and Privacy – the European Research Landscape, Series in Security and Digital forensics, ISBN: 978-87-7022-088-0 (Hardback), 978-87-7022-087-3 (Ebook), 2019 River Publishers
   • Stavros Salonikias, Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis and Dimitris Gritzalis "Access Control in the Industrial Internet of Things" in Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things, Series: Advanced Sciences and Technologies for Security Applications, ISBN-13: 9783030123291, Publisher: Springer International Publishing, Publication date: 05/29/2019

   2016

   • ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. 2016. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1024

    Προβολή Δημοσίευσης

   • ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. 2016. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/525.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Chatzipoulidis, A., Michalopoulos, D., & Mavridis, I. (2016). “Managing Enterprise IT Risks through Automated Security Metrics”. In P. Papajorgji, F. Pinet, A. Guimarães, & J. Papathanasiou (Eds.) Automated Enterprise Systems for Maximizing Business Performance (pp. 215-243). Hershey, PA: Business Science Reference.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Gouglidis, A., & Mavridis, I. (2012). “Grid Access Control Models and Architectures”. In N. Preve (Ed.), Computational and Data Grids: Principles, Applications and Design (pp. 217-234). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-61350-113-9.ch008.

   2011

   • COMPUTATIONAL AND DATA GRIDS: Principles, Designs, and Applications, Εdited by Dr. Nikolaos Preve, Publ. IGI Global. Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Grid access control models and architectures", Release Date: September, 2011, DOI: 10.4018/978-1-61350-113-9, ISBN13: 9781613501139, ISBN10: 1613501137.

   2009

   • ΜΕΤADATA AND SEMANTICS, Editors Miguel-Angel Sicilia and Miltiadis D. Lytras, Published by Springer, 2009, XVI, 552 p. 50 illus., Hardcover ISBN: 978-0-387-77744-3. M. Margaritopoulos, I. Kotini, A. Manitsaris and I. Mavridis. "Identifying Inference Rules for Automatic Metadata Generation from Pre-existing Metadata of Related Resources", pp. 155 - 166.

   2008

   • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Επιμέλεια Ι.Λυριτζής, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008, ISBN 978-960-01-1211-5. Α. Μανιτσάρης, Ε. Αλεξανδροπούλου, Χ. Γεωργιάδης, Κ. Δημητρόπουλος, Ι. Μαυρίδης. «Τεχνολογίες Πολυμέσων - Διαδικτύου και Παράμετροι Δικαίου, Ασφάλειας στην Ανάδειξη Αρχαιοτήτων», σελ. 577 - 620.

   2002

   • Book (in Greek): G. Pangalos-Ι.Μavridis, «Information Systems and Network Security», Publ. ANIKOULA, 2002.

   2000

   • Pangalos G., Khair M., Mavridis I., "Security Considerations in Designing Distributed Medical Databases", in Honorary Volume dedicated to Professor Emeritus I. D. Mittas, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 2000, pp. 391 - 406.
   • Ph.D. Dissertation (in Greek), Μavridis Κ. Ioannis, "Information System and Database System Security in Mobile Computing", Faculty of Engineering, School of Mathematics, Physics and Computational Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Μay 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (51 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Katsantonis M., Manikas A., Mavridis I. Design of a Cultural Heritage Gesture-based Puzzle Game and Evaluation of User Experience. Applied Sciences. 2023 (accepted).
    • Tsinganos N, Fouliras P, Mavridis I. Leveraging Dialogue State Tracking for Zero-Shot Chat-Based Social Engineering Attack Recognition. Applied Sciences. 2023; 13(8):5110. https://doi.org/10.3390/app13085110

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Katsantonis, M.N., Manikas, A., Mavridis, I., Gritzalis D. Cyber range design framework for cyber security education and training. Int. J. Inf. Secur. (2023). https://doi.org/10.1007/s10207-023-00680-4

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sakellariou G, Fouliras P, Mavridis I. SECDFAN: A Cyber Threat Intelligence System for Discussion Forums Utilization. Eng. 2023; 4(1):615-634. https://doi.org/10.3390/eng4010037

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Dimitriadis, E. Lontzetidis, B. Kulvatunyou, N. Ivezic, D. Gritzalis and I. Mavridis, "Fronesis: Digital Forensics-Based Early Detection of Ongoing Cyber-Attacks," in IEEE Access, vol. 11, pp. 728-743, 2023, doi: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3233404

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Salonikias, Stavros, Marie Khair, Theodoros Mastoras, and Ioannis Mavridis. 2022. "Blockchain-Based Access Control in a Globalized Healthcare Provisioning Ecosystem" Electronics 11, no. 17: 2652. https://doi.org/10.3390/electronics11172652

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sakellariou, G.; Fouliras, P.; Mavridis, I.; Sarigiannidis, P. A. Reference Model for Cyber Threat Intelligence (CTI) Systems. Electronics 2022, 11, 1401. https://doi.org/10.3390/electronics11091401

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsinganos, Nikolaos, Panagiotis Fouliras, and Ioannis Mavridis. 2022. "Applying BERT for Early-Stage Recognition of Persistence in Chat-Based Social Engineering Attacks" Applied Sciences 12, no. 23: 12353. https://doi.org/10.3390/app122312353

     Προβολή Δημοσίευσης

    • N. Tsinganos, I. Mavridis and D. Gritzalis, "Utilizing Convolutional Neural Networks and Word Embeddings for early-stage recognition of persuasion in chat-based social engineering attacks," in IEEE Access, 2022, doi: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3213681

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Tsinganos, Nikolaos, and Ioannis Mavridis. 2021. "Building and Evaluating an Annotated Corpus for Automated Recognition of Chat-Based Social Engineering Attacks" Applied Sciences 11, no. 22: 10871. https://doi.org/10.3390/app112210871

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Katsantonis, M., & Mavridis, I. (2021). Evaluation of HackLearn COFELET Game User Experience for Cybersecurity Education. International Journal of Serious Games, 8(3), 3 - 24. https://doi.org/10.17083/ijsg.v8i3.437

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dimitriadis, A.; Prassas, C.; Flores, J.L.; Kulvatunyou, B.; Ivezic, N.; Gritzalis, D.A.; Mavridis, I.K. Contextualized Filtering for Shared Cyber Threat Information. Sensors 2021, 21, 4890. https://doi.org/10.3390/s21144890
    • Chen, Y., Perez-Cueto, F.J.A., Giboreau, A., Mavridis, I., Hartwell, H., Consumer preferences for the use of an innovative digital menu solution in public food service settings in four European countries, Food Quality and Preference (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104324

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Menelaos N. KATSANTONIS, Ioannis MAVRIDIS, Dimitris GRITZALIS, Design and Evaluation of COFELET-based Approaches for Cyber Security Learning and Training, Computers & Security, Volume 105, 2021, 102263, ISSN 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102263

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Chen, Y., Perez-Cueto, F., Giboreau, A., Mavridis, I., & Hartwell, H. (2020). The Promotion of Eating Behaviour Change through Digital Interventions. International journal of environmental research and public health, 17(20), 7488. https://doi.org/10.3390/ijerph17207488

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Athanasios Dimitriadis, Nenad Ivezic, Boonserm Kulvatunyou, Ioannis Mavridis. (2019) “D4I - Digital forensics framework for reviewing and investigating cyber attacks”, in Elsevier’s open access journal: Array, Volume 5, 2020, 100015, ISSN 2590-0056, https://doi.org/10.1016/j.array.2019.100015

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Athanasios Dimitriadis, Jose Luis Flores, Boonserm Kulvatunyou, Nenad Ivezic, Ioannis Mavridis. (2020) “ARES: Automated Risk Estimation in Smart Sensor Environments”, in Elsevier’s open access journal: Sensors, 2020; 20(16):4617, ISSN 1424-8220, https://doi.org/10.3390/s20164617.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Bray, J., Hartwell, H., Price, S., Viglia, G., Kapuściński, G., Appleton, K., Saulais, L., Perez-Cueto, F. and Mavridis, I. (2019), "Food information presentation: consumer preferences when eating out", British Food Journal, Vol. 121 No. 8, pp. 1744-1762.
    • Hartwell, H., Appleton, K.M., Bray, J., Price, S., Mavridis, I., Giboreau, A., Perez‐Cueto, F.J.A. and Ronge, M. (2019), Shaping smarter consumer food choices: The FoodSMART project. Nutr Bull, 44: 138-144. doi:10.1111/nbu.12376

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Appleton KM, Bray J, Price S, Liebchen G, Jiang N, Mavridis I, Saulais L, Giboreau A, Perez-Cueto FJA, Coolen R, Ronge M, Hartwell H. 2019. A Mobile Phone App for the Provision of Personalized Food-Based Information in an Eating-Out Situation: Development and Initial Evaluation. JMIR Form Res 2019;3(4):e12966. URL: https://formative.jmir.org/2019/4/e12966. DOI: 10.2196/12966. PMID: 31682575. PMCID: 6914280

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Price, S., Viglia, G., Hartwell, H., Hemingway, A., Chapleo, C., Appleton, K., Saulais, L., Mavridis, I. and Perez-Cueto, F.J.A., 2016. What are we eating? Consumer information requirement within a workplace canteen. Food Quality and Preference, 53, 39-46

    2015

    • Aristeidis Chatzipoulidis, Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis, "Information infrastructure risk prediction through platform vulnerability analysis", Journal of Systems and Software (JSS), Volume 106, August 2015, Pages 28–41, 2015, ISSN: 0164-1212, Elsevier.

    2014

    • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis and Marija Jankovic, “GARS: real-time system for identification, assessment and control of cyber grooming attacks”, Journal: Computers & Security (COSE), Volume 42, May 2014, Pages 177–190, 2014, ISSN 0167-4048, Elsevier

    2013

    • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Security policy verification for multi-domains in Cloud systems", International Journal of Information Security (IJIS), Special Issue: Security policy verification for multi-domains in Cloud systems, 2013, pp.1 – 15, ISSN: 1615-5262, Springer
    • Dimitrios Michalopoulos and Ioannis Mavridis, “A method to calculate social networking hazard probability in definite time”, Journal: Information Management & Computer Security (IMCS), Vol. 21, No. 1, 2013, pp. 16-29, ISSN: 0968-5227, Emerald.

    2012

    • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "domRBAC: An Access Control Model for Modern Collaborative Systems", Journal: Computers & Security (COSE), Volume 31, Issue 4, June 2012, pp. 540-556, ISSN 0167-4048.
    • T. Margaritopoulos, M. Margaritopoulos, I. Mavridis, A.Manitsaris. "Quantifying and measuring metadata completeness", Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), Volume 63, Issue 4, pp. 724–737, April 2012, ISSN: 1532-2882.

    2011

    • G. Zardas, O. Moschidis, I. Mavridis, A. Manitsaris. "A Methodology for Evaluating Web-based Educational Systems using Statistical Multidimensional Analysis", International Journal of Learning Technology (IJLT), International Journal of Learning Technology, 2011, Vol. 6, No.4 pp. 409 - 432, ISSN: 1477-8386.
    • I.Mavridis. "Deploying Privacy Improved RBAC in Web Information Systems", International Journal of Information Technologies and the Systems Approach (IJITSA), Special Issue on Privacy and Security Issues in IT, 4(2), pp.70-87, July-December 2011, ISSN: 1935-570X.
    • A. Politis, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Exploiting Multimedia Frame Semantics and MAC-layer Enhancements for QoS Provisioning in IEEE 802.11e Congested Networks", International Journal on Advances in Networks and Services (IJANS), Vol. 4, No. 1&2, pp. 176-185, 2011, ISSN: 1942-2644.
    • P. Fotaris, T. Mastoras, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Identifying potentially flawed items in the context of small sample IRT Analysis", International Journal on Advances in Intelligent Systems (IJAIS), Vol 4, No 1&2, pp. 31 – 42, 2011, ISSN: 1942-2679.
    • Kerkiri T., Konetas D., Paleologou A., Mavridis I. "Semantic Web Technologies Anchored in Learning Styles as Catalysts Towards Personalizing the Learning Process", International Journal of Learning and Intellectual Capital (IJLIC), Vol. 8, No. 2, 2011, pp. 179 – 205, ISSN: 1479-4853.

    2009

    • Kerkiri Tania, Manitsaris Athanasios, Mavridis Ioannis "How E-Learning Systems may Benefit from Ontologies and Recommendation Methods to Efficiently Personalize Knowledge", International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), ISSN (Online) 1741-1017 - ISSN (Print): 1741-1009, Vol. 5, No. 3/4, 2009, pp. 347 - 370.

    2008

    • I. Mavridis, Α. Mattas, I.Pagkalos, I.Kotini, C. Ilioudis "Supporting Dynamic Administration of RBAC in Web-based Collaborative Applications during Run-time", International Journal of Information and Computer Security (IJICS), ISSN (Online): 1744-1773 - ISSN (Print): 1744-1765, Vol. 2, No. 4, pp. 328 - 352, 2008.
    • Dimitropoulos K., Manitsaris, I. Mavridis "Building Virtual Reality Environments for Distance Education on the Web: A Case Study in Medical Education", Journal of Social Sciences, Special Issue: Virtual Reality in Distance Education, Vol.2, No.1, 2008, pp. 62-70, ISSN 1306-973X.

    2007

    • Αλεξανδροπούλου Ε. και Μαυρίδης Ι., "Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ενόψει της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας της ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητες (R.F.I.D.) – νομική και τεχνολογική προσέγγιση", Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση (Αρμενόπουλος), Τεύχος 4, σελ. 493 – 504, Απρίλιος 2007
    • D. S. Amanatiadis, V. Vitsas, A. Manitsaris, I. Mavridis, P. Chatzimisios and A.C. Boucouvalas, "Voice capacity analysis of IEEE 802.11 Wireless LANs supporting VoIP", Mediterranean Journal of Computers and Networks (MJCN), Vol. 3, No. 4, pp.132-141, October 2007).

    2006

    • Α. Mattas, I. Mavridis, C.Ilioudis, I.Pagkalos, "DARBAC: Dynamically Administering Role Based Access Control", Transactions on Information Science & Applications', Issue 10, Volume 3, pp. 1777 - 1784, October 2006, ISSN 1709-0832.
    • C. Georgiadis, P. Fouliras, I. Mavridis and A. Manitsaris, "Web Services and Multimedia in M-Business Applications: Opportunities and Concerns", International Journal of Web Information Systems (IJWIS), Vol. 2, No. 1, pp. 51 - 62, March 2006, ISSN: 1744-0084, Troubador Publisher.
    • Manitsaris A., Dimitropoulos K., and Mavridis I., "A Hypermedia Virtual Environment for Education in Medicine", Journal of Information Technology Impact, Vol 6, Issue 2, pp. 61-72, 2006.
    • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "A Virtual Reality and Web-Based Application for the Simulation of the Cellular Structure of Human Liver with 3D Surface Deformation", Transactions on Information Science and Applications (TISA), Issue.2, Vol. 3, pp. 267 - 274, February 2006, pp.267-274, ISSN 1790-0832.

    2005

    • C. Georgiadis, I.Mavridis and A. Manitsaris, "Context-based Humanized and Authorized Personalization in Mobile Commerce Applications", Selected paper for the special issue of the International Journal of Computing and Information Sciences - (IJCIS), Special Issue: Second International Workshop on Software Aspects of Context IWSAC'05 - July 14, 2005, Santorini , Greece in conjuction with ICPS'05, Vol.3, No 2, pp. 1-9, August 2005, ISSN 1708-0479 (on-line - Canada), ISSN 1708-0460 (print - Canada)

    2004

    • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "Defining adaptive e-Learning courses in Semantic Web", Transactions on Information Science and Applications, Issue 1, Volume 1, pp. 298 - 302, July 2004, ISSN 1790-0832.

    2003

    • Georgiadis K. Christos, Mavridis K. Ioannis, Pangalos I. George, "Healthcare Teams Over the Internet: Programming a Certificate-based Approach", International Journal of Medical Informatics, (2003) Vol. 70, Iss. 2-3, Elsevier Science, ISSN 1386-5056.

    2002

    • C. Chousiadis, I. Mavridis, G. Pangalos. "An authentication architecture for healthcare information systems", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 04, December 2002
    • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Programming a View-Based Active Access Control System For Healthcare Environments", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 04, December 2002
    • Mavridis I., Georgiadis C. and Pangalos G., "Access-rule Certificates for Secure Distributed Healthcare Applications over the Internet", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Volume 08, Issue 03, September 2002.
    • Georgiadis C., Mavridis I., Nikolakopoulou G. and Pangalos G., "Implementing Context and Team Based Access Control in Healthcare Intranets", Journal 'Medical Informatics and the Internet in Medicine', ISSN 1463-9238, Volume 27, No. 3, pp. 185 - 201, September 2002, Taylor & Francis Ltd.

    2001

    • Pangalos G., Mavridis I., Ilioudis C. and Georgiadis C., "Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-Health Environment ", Journal 'Methods of Information in Medicine', Special Issue on Regional Health Information Networks and Telematics Applications in a User Friendly Information Society, ISSN 0026-1270, Volume 41/5, Schattauer Publishing Co.
    • Mavridis I., Georgiadis C., Pangalos G. and Khair M., "Access Control based on Attribute Certificates for Medical Intranet Applications", in Journal of Medical Internet Research-JMIR 2001;3(1):e9, (ISSN 1438-8871), .

    2000

    • Mavridis I., Georgiadis C., Pangalos G. and Khair M., "Using Digital Certificates for Access Control in Clinical Intranet Applications", extended abstract, International Journal of Health Care Engineering, Technology and Health Care, Volume 8, No. 3, 4 (2000), ISSN 0928-7329.
    • Συνέδρια (90 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Anagnostopoulou A., Mavridis I. and Gritzalis D., “Risk-based illegal information flow detection in the IIoT”, 20th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2023), July 10 - 12, 2023 Rome, Italy (accepted).

     2021

     • Athanasios Dimitriadis, Efstratios Lontzetidis and Ioannis Mavridis (2021) Evaluation and Enhancement of the Actionability of Publicly Available Cyber Threat Information in Digital Forensics. 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR)/2021 IEEE CSR Workshop on Actionable Cyber Threat Intelligence (ACTI), Virtual Conference, July 26-28 2021.

     2019

     • M. N. Katsantonis and I. Mavridis, "Ontology-based Modelling for Cyber Security E-Learning and Training" In Proceedings of 18th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2019), Magdeburg, Germany, September 23-25, 2019.
     • 87 Developing Cyber Security Serious Games," In Proceedings of IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON 2019), Dubai, United Arab Emirates, April 9-11, 2019, pp. 872-881

     2018

     • Nikolaos Tsinganos, Georgios Sakellariou, Panagiotis Fouliras, and Ioannis Mavridis. 2018. Towards an Automated Recognition System for Chat-based Social Engineering Attacks in Enterprise Environments. In ARES 2018: International Conference on Availability, Reliability and Security, August 27–30, 2018, Hamburg, Germany
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Mavridis, I. and Fouliras, P. (2018). Information Systems Policy and Strategic Planning: The Alignment between Organizational Factors and ICT Security Management, In Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 368-372.
     • Kitsios, F., M. Kamariotou, P. Fouliras and I. Mavridis (2018). National Cybersecurity Strategy: A Conceptual Framework for Greece, ICEIRD 2018 International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Doha, Qatar, pp. 99-106

     2017

     • M. N. Katsantonis, P. Fouliras and I. Mavridis. 2017. Conceptualization of Game Based Approaches for Learning and Training on Cyber Security. In Proceedings of ACM Pan-Hellenic Conference on Informatics, Larisa, Greece, September 2017 (PCI 2017).
     • Menelaos Katsantonis, Panayotis Fouliras, Ioannis Mavridis. 2017. “Conceptual Analysis of Cyber Security Education based on Live Competitions”, In the Proceedings of 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON 2017), Athens, Greece, April 26-28, 2017
     • Price, S., Mello Rodrigues, V., Bray, J., Perez-Cueto, A., Giboreau, A., Mavridis, I. and Hartwell, H. 2017. A Critical Evaluation of the Current and Future Role of Technology in Eating out Food Choice. In: Inernational Conference on Culinary Arts and Science 6-7 July 2017 Copenhagen
     • Menelaos Katsantonis, Isabella Kotini, Ioannis Mavridis «An Innovative Teaching Approach in E-safety Education», 9th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (9th CIE2017), Πειραιάς, 13-15 Οκτωβρίου 2017
     • Price, S., Mello Rodrigues, V., Bray, J., Perez-Cueto, A., Giboreau, A., Mavridis, I. and hartwell, H. 2017. FoodSMART: Think Smart, Eat Smarter. In: The Visitor Economy Strategies and Innovations 4-6 September 2017 Bournemouth University

     2016

     • Price, S., Appleton, K.M., Bray, J., Giboreau, A., Perez-Cueto, F.J.A., Mavridis, I., Ronge, M. and Hartwell, H. 2016. Reasons for consuming in a workplace canteen, factors affecting meal choice, and the perceived value of additional information on workplace canteen meals. In: Nutrition Society 11-14 July 2016 Dublin.
     • Price, S., Appleton, K., Bray, J., Giboreau, A., Perez-Cueto, F.J.A., Mavridis, I., Ronge, M. and Hartwell, H., 2016. Important information for the selection of workplace canteen meals: A consumer segmentation. In: Nutrition Society 11-14 July 2016 Dublin

     2015

     • Charalabos Vairlis, Ioannis Mavridis, «Utilizing Windows PowerShell for Host-Based IDS Log Monitoring», Πρακτικά του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2015.
     • Stavros Salonikias, Ioannis Mavridis, Dimitris Gritzalis. “Access Control Issues in Utilizing Fog Computing for Transport Infrastructure”, In the Proceedings of the 10th International Conference on Critical Information Infrastructures Security (CRITIS 2015), Berlin, Germany, October 5–7, 2015.

     2014

     • Aristeidis Chatzipoulidis, Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. “Managing IT risk in the agriculture sector through automated security metrics”, In the Proceedings of the International Workshop on Enterprise Information Systems and their Applications, Canadian Institute of Technology (CIT), Tirana, Albania, May 15-17, 2014.

     2013

     • Antonios Gouglidis and Ioannis Mavridis, "Verification of Secure Inter-operation Properties in Multi-domain RBAC Systems", In the Proceedings of the International Workshop on Trustworthy Computing (TC 2013), co-located at the SERE 2013, 18-20 June 2013, Washington D.C. USA.
     • Antonios Gouglidis and Ioannis Mavridis, "A Methodology for the Development and Verification of Access Control Systems in Cloud Computing", In the Proceedings of the 12th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society "Collaborative, trusted and privacy aware e/m-services" (I3E 2013), April 25-26, Athens, Greece.

     2012

     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "A Use-based Approach for Enhancing UCON", In the Proceedings of the 8th International Workshop on Security and Trust Management (STM 2012) in conjunction with ESORICS 2012, Pisa, Italy - September 13-14, 2012.
     • Dimitrios Michalopoulos, Eustathios Papadopoulos and Ioannis Mavridis. "Artemis: Protection from Sexual Exploitation Attacks via SMS", In the Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics with international participation (PCI 2012), October 5 – 7, 2012, Piraeus, Greece.
     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "Challenging Issues of UCON in Modern Computing Environments", In the Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, 2012, Novi Sad, Serbia
     • Dimitrios Michalopoulos and Ioannis Mavridis. "Utilizing Survival Analysis for Modeling Child Hazards of Social Networking", In the Proceedings of the 6th International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2012), 6-8 June, 2012, Crete, Greece.
     • Christos Grompanopoulos and Ioannis Mavridis. "Towards Use-Based Usage Control", In the Proceedings of the 27th IFIP International Information Security and Privacy Conference (IFIP SEC 2012), 4-6 June, Heraklion, Crete, Greece.

     2011

     • Apostolos K. Provatidis, Christos K. Georgiadis and Ioannis K. Mavridis. "Towards Colored Petri Net Modeling of Expanded C-TMAC", In the Proceedings of the 7th International Conference in Global Security Safety and Sustainability (ICGS3 2011), August 2011, Thessaloniki, Greece.
     • Anastasios Politis, Ioannis Mavridis, Athanasios Manitsaris and Constantinos Hilas "X-EDCA: A Cross-Layer MAC-Centric Mechanism for Efficient Multimedia Transmission in Congested IEEE 802.11e Infrastructure Networks", In the Proceedings of the 7th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing conference (IEEE IWCMC 2011), July 5-8, 2011, Istanbul, Turkey.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Utilizing Document Classification for Grooming Attack Recognition", In the Proceedings of the 16th IEEE International Symposium on Computer and Communications (ΙΕΕΕ ISCC 2011), June 28 - July 1, 2011, pp. 864 – 869, Corfu, Greece.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Role-based Secure Inter-operation and Resource Usage Management in Mobile Grid Systems", International Workshop in Information Security Theory and Practice, WISTP'11, June 1-3, 2011, Crete, Greece.

     2010

     • Βασίλειος Μαυρουδής, Ιωάννης Μαυρίδης, «Ανάπτυξη κινητού συστήματος οπτικής επιθεώρησης ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο», Πρακτικά του Φοιτητικού Συνεδρίου «Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης», Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2010.
     • Anastasios Politis, Ioannis Mavridis, and Athanasios Manitsaris. "Enhancing Multimedia Traffic Performance in IEEE 802.11e Networks", In the Proceedings of the Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010), sponsored by IEEE Sección España, September 2010, Valencia, Spain, “BEST PAPER AWARD”.
     • Panagiotis Fotaris, Theodoros Mastoras, Ioannis Mavridis, and Athanasios Manitsaris. "Performance evaluation of the Small Sample Dichotomous IRT Analysis in Assessment Calibration", In the Proceedings of the Fifth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), sponsored by IEEE Sección España, pp. 214-219, September 2010, Valencia, Spain, “BEST PAPER AWARD”.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis. "A study on user behaviour and acceptance of electronic banking services", In the Proceedings of the Special Session on "Performance analysis of Computer Networks (PaCoNet)" organized in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 2010 Tripoli, Greece.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Surveying Privacy Leaks Through Online Social Networks", In the Proceedings of the Special Session on "Performance analysis of Computer Networks (PaCoNet)" organized in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 2010 Tripoli, Greece.
     • Christos Grobanopoulos, Ioannis Mavridis. "Towards Differentiated Utilization of Attribute Mutability for Access Control in Ubiquitous Computing", In the Proceedings of the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), Tripoli, Greece, September 2010.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis. "An ICT Security Management Framework", In the Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2010), poster, Athens, Greece, July 2010.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis. "Towards Risk Based Prevention of Grooming Attacks", In the Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2010), poster, Athens, Greece, July 2010.
     • Aristeidis Chatzipoulidis, Ioannis Mavridis and Theodoros Kargidis. "Developing Strategic Perspectives for Enterprise Risk Management towards Information Assurance", In the Proceedings of the 9th European Conference on Information Warfare and Security (ECIW’10), pp. 35 – 42, Thessaloniki, Greece, July 2010.
     • Dimitrios Michalopoulos, Ioannis Mavridis and Vasileios Vitsas. "Towards a Risk Management Based Approach for Protecting Internet Conversations", In the Proceedings of the 9th European Conference on Information Warfare and Security (ECIW’10), pp. 201 – 208, Thessaloniki, Greece, July 2010.
     • P. Fotaris, T. Mastoras, I. Mavridis and A. Manitsaris. "Extending LMS to support IRT-based Assessment Test Calibration", In the Proceedings of the 1st International Conference on Technology Enhanced Learning (TECH-EDUCATION 2010), Athens, Greece, May 2010.

     2009

     • T. Margaritopoulos, M. Margaritopoulos, I. Mavridis, A.Manitsaris "A fine-grained metric system for the completeness of metadata", In the Proceedings of the Third International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'09), Milan, October 1-2, 2009.
     • Chatzipoulidis, A., Mavridis, I., "Evolving challenges in information security compliance", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009), pp. 846-853, Athens, Greece, September 2009.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis. "On the Definition of Access Control Requirements for Grid and Cloud Computing Systems", In the Proceedings of the 3rd International ICST Conference on Networks for Grid Applications (GridNets 2009), Athens, Greece, 8-9 September 2009, ISBN: 978-963-9799-63-9.
     • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis. "A Foundation for Defining Access Control Requirements in Grid Computing", In the Proceedings of the 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2009), Corfu, Greece, 10-12 September 2009, pp. 180-184, ISBN 978-0-7695-3788-7, IEEE Computer Society.

     2008

     • Margaritopoulos Thomas, Margaritopoulos Merkourios, Mavridis Ioannis and Manitsaris Athanasios. "A Conceptual Framework for Metadata Quality Assessment", In the Proceedings of the DC-2008 International Conference on Dublin Core and Metadata Applications "Metadata for Semantic and Social Applications", 22-26 September 2008, Berlin, Germany.

     2007

     • M. Margaritopoulos, A. Manitsaris and I. Mavridis. "On the Identification of Inference Rules for Automatic Metadata Generation", In the Proceedings of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'07), October 2007, Corfu, Greece.
     • A. Politis, I. Mavridis, A. Manitsaris, "Performance Measurements of a Wireless Classroom in a Simulated Environment", in the Proceedings of the International Workshop on Network and Grid Technology, 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI 2007), 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-9526-41-7.
     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "A Learner-Centered Semantic Web-Based Architecture", In Proceedings of 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2007), poster, Barcelona, Spain, March 2007, pp. 563 - 566, ISBN: 978-972-8865-79-5.

     2006

     • Ε. Αλεξανδροπούλου, Ι. Μαυρίδης, “Ταυτοποίηση με ραδιοσυχνότητες (RFID) και προστασία προσωπικών δεδομένων”, Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ηλεκτρονική Δημοκρατία: Προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής», Αθήνα, 16 - 17 Μαρτίου 2006.
     • Α. Mattas, I. Mavridis, C.Ilioudis, I.Pagkalos, "Dynamic Access Control Administration for Collaborative Applications", In Proceedings of 10th International Conference on COMPUTERS, pp. 356-361, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 2006.
     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "E-Reputation Ontology for Adaptation in E-Learning", In Proceedings of International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning (SW-EL), In conjuction with International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems 2006 (AH'06), poster, Dublin, Ireland, June 2006.
     • A.Politis, A.Manitsaris, I. Mavridis, "Implementation and Evaluation of TCP Enhancements over Satellite Links", in Proceedings of International Conference of Wireless and Mobile Communications (ICWMC'06), July 2006, Bucharest, Romania, IEEE Computer Society Press.
     • D. S. Amanatiadis, V. Vitsas, A. Manitsaris, I. Mavridis, P. Chatzimisios and A.C. Boucouvalas, "Voice capacity of IEEE 802.11b WLANs", in Proceedings of Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP'06), pp. 159-163, July 2006, Patras, Greece.
     • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "Hepatic Cells Deformation: Simulating a Pathological Condition Resulting in Jaundice", in Proceedings of International Conference From Scientific Computing To Computational Engineering (IC-SCCE), July 2006, Athens, Greece.
     • Α. Mattas, I. Mavridis, I.Pagkalos, "A Paradigm for Dynamic and Decentralized Administration of Access Control in Workflow Applications", in Proceedings of the IFIP TC-11 21st International Information Security Conference "Security and Privacy in Dynamic Environments" (SEC 2006), 22-24 May 2006, Karlstad, Sweden, IFIP 201 Springer 2006, ISBN 0-387-33405-X.
     • V.Katos and I.Mavridis, "A Practical Location Aware Access Control Solution for HTML Content in Wireless Networks", in Proceedings of 1st Workshop on multiMedia Applications over Wireless Networks (MediaWiN 2006) in conjunction with The 12th European Wireless Conference (EW 2006) Enabling Technologies for Wireless Multimedia Communications National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece, April 2, 2006, pp. 44 - 50, invited paper.

     2005

     • Α.Πολίτης, Α.Μανιτσάρης και Ι.Μαυρίδης, “Προς την Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσιών σε Ασύρματες Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Πολυμέσων ”, Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων (Annual Conference on Telecommunications & Multimedia – TEMU2005), Ηράκλειο, Ιούνιος 2005
     • Θ.Μάστορας, Α.Μανιτσάρης και Ι.Μαυρίδης, “Η Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης «ΑΣΕΑ», Δυνατότητες και Προοπτικές ”, Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) «Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Διακυβέρνησης», Τρίπολη, Μάιος 2005.
     • K. Dimitropoulos, A. Manitsaris, and I. Mavridis, "A Hepatic Cells Simulation for Medical Education in World Wide Web", 4th International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE'05), Tenerife, December 2005, pp.134-138.
     • C. Georgiadis, I.Mavridis and A. Manitsaris, "Context-based Humanized and Authorized Personalization in Mobile Commerce Applications", in Proceedings of 2nd International Workshop on Software Aspects of Context (IWSAC 2005), in conjunction with the IEEE International Conference on Pervasive Services (IEEE ICPS2005), Santorini, Greece, July 2005.
     • A. Manitsaris, K. Dimitropoulos and I. Mavridis, "Realistic Modelling of Deformable Surfaces for Web-based Medical Simulations", in Proceedings of Central European Multimedia and Virtual Reality Conference 2005 (CEMVR'05), poster, Prague, Czech Republic, June 2005.

     2004

     • 29 Ν. Κωνσταντινίδης, Β. Μάνθου, Ι.Μαυρίδης, “Προς μια Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2004
     • 28 Σ.Κερκίρη, Α.Μανιτσάρης και Ι.Μαυρίδης, “Προς ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης στο Σημασιολογικό Ιστό”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2004
     • S. Kerkiri, A. Manitsaris, I. Mavridis, "Defining adaptive e-Learning courses in Semantic Web", in Proceedings of 8th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2004), Athens, Greece, July 2004.

     2003

     • Γ.Αρετούλης, Ι.Μαυρίδης και Α.Μανιτσάρης, “Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων”, 16ο Εθνικό Συνέδριο EEEE “Διοίκηση & Διαχείριση Έργων”, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003
     • I.Mavridis, G.Pangalos, S.Kortesis and I.Kotini. "An Application of Integrating Role and Lattice Based Access Control in Database Engineering", in Proceedings of 1st Balkan Conference in Informatics (BCI'2003), Thessaloniki, Greece, November 2003, ISBN 960-287-045-1.
     • Andreas K. Mattas, Ioannis Mavridis, George Pangalos, "Towards Dynamically Administered Role-Based Access Control", 14th International Workshop on Database & Expert Systems Applications (DEXA'03), Prague, Czech republic, September 2003, Proceedings. IEEE Computer Society, 2003, ISBN 0-7695-1993-8, ISSN 1529-4188, pp. 494-498.
     • I. Kotini, G. Hassapis and I.Mavridis. "Verification of Hybrid System Specifications using Linear Hybrid Automata". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I. Kotini, G. Hassapis and I.Mavridis. "Verifying Specifications in Hybrid Automata Models of Systems". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I.Mavridis and G.Pangalos. "A Methodological Approach for Database Access Control Engineering". In Proceedings of 7th International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2003), Corfu, Greece, July 2003.
     • I. Mavridis, V. Katos and I. Kotini. "Security Modules for Access Control in Mobile Applications". In Proceedings of 1st International Workshop - Wireless Security Technologies (IWWST 2003), London, United Kingdom, April 2003.

     2002

     • Mattas Andreas, Mavridis K. Ioannis and Pangalos I. George, "Access Control Administration in Healthcare Applications", in Proceedings of the International Congress "Medical Informatics Europe, Message in a Bottle-Health Data in the Information Society" (MIE2002), Budapest, Hungary, August 2002, IOS Press.
     • C. Chousiadis, I. Mavridis, G. Pangalos. "An authentication architecture for healthcare information systems", in Proceedings of the 7th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR 2002), Sheffield, UK, June 2002, ISBN 1-902411-22-6, pp. 118-125.
     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "A View-Based Active Access Control System For Healthcare Environments", in Proceedings of the 7th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR 2002), Sheffield, UK, June 2002, ISBN 1-902411-22-6, pp. 106-117.
     • Georgiadis K. Christos, Mavridis K. Ioannis and Pangalos I. George, "Healthcare Teams Over The Internet: Towards a Certificate-based Approach", in Proceedings of the International Congress "Medical Informatics Europe, Message in a Bottle - Health Data in the Information Society" (MIE2002), Budapest, Hungary, August 2002, IOS Press.

     2001

     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Implementing Context and Team Based Access Control in Healthcare Intranets", extended abstract, International Journal of Health Care Engineering, Special Issue: Abstracts of MEDNET2001, The 6th World Congress on the Internet in Medicine, Italy, November 2001, Volume 9, No. 6, IOS Press, ISSN 0928-7329.
     • Mavridis I., Georgiadis C. and Pangalos G., "Access-rule Certificates for Secure Distributed Healthcare Applications over the Internet", in Proceedings of the 6th International Symposium on Health Information Management Research (iSHIMR), Halkidiki, Greece, May 2001, ISBN 1-902411-22-6.
     • Georgiadis C., Mavridis I., Pangalos G. and R.Thomas, "Flexible Team-based Access Control Using Contexts", in Proceedings of the 6th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT 2001) ACM SIGSAC, Chantilly, VA, U.S.A, May 2001.
     • Mavridis I. and Pangalos G., "Determining User Authorizations in Distributed Database Systems", in Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, November 2001.

     2000

     • Γεωργιάδης Χ., Πάγκαλος Γ., Ηλιούδης Χ. και Μαυρίδης Ι., “Πληροφορικός Αναλφαβητισμός και Ασφαλής Χρήση Υπολογιστών: Ποιός, Τι και Πότε Απειλεί τα Σχολικά Εργαστήρια”, Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Active Security Issues in Healthcare Information Systems", in Proceedings of the International Workshop on Emerging Issues in Computer and Systems Sciences, Stockholm, Sweden, September 2000.
     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Context and Role Based Hybrid Access Control for Collaborative Environments", in Proceedings of the Fifth Nordic Workshop on Secure IT Systems-Encouraging Co-operation (NORDSEC 2000), Reykjavik, Iceland, October 2000.

     1999

     • Mavridis I., Pangalos G. and Muftic S., "A Secure Payment System for Electronic Commerce", 10th International Workshop on Database & Expert Systems Applications (DEXA'99), Florence, Italy, September, 1999, Proceedings. IEEE Computer Society, 1999, ISBN 0-7695-0281-4.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "eMEDAC: Role-based Access Control Supporting Discretionary and Mandatory Features", Vijayalakshmi Atluri, John Hale (Eds.): Research Advances in Database and Information Systems Security, IFIP WG 11.3 Thirteenth International Conference on Database Security, July 1999, Seattle, Washington, USA. IFIP Conference Proceedings 171 Kluwer Academic Publishers 2000, pp. 63-78, ISBN 0-7923-7848-2.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "A Role-Based Security Policy for Access Control in Electronic Health care Record", in Proceedings of EUROREC99 Conference, Seville, Spain, May 1999.
     • Khair M., Mavridis I. and Pangalos G., "Design of Secure Distributed Database Systems with Application to the Healthcare Environment", in Proceedings of 2nd International Al Shaam Conference on Information technology, Damascus, Syria, April 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G. and Khair M., "An Implementation of RBAC Features for Medical Databases Access Control", poster, HC99 Conference, Harrogate, United Kingdom, March 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G., Frangakis C., "Implementing a Secure Brokerage System For Electronic Commerce", in Proceedings of International Conference "New Horizons in Industry and Education" (NHIS'99), Santorini, Greece, September 1999.
     • Mavridis I., Pangalos G., Khair M. and Bozios L., "Defining Access Control Mechanisms for Privacy Protection in Distributed Medical Databases", in Proceedings of IFIP Working Conference on User Identification and Privacy Protection, Stockholm, Sweden, June 1999.

     1998

     • Khair M., Mavridis I. and Pangalos G., "Design of Secure Distributed Medical database Systems", Gerald Quirchmayr, Erich Schweighofer, Trevor J. M. Bench-Capon (Eds.): Database and Expert Systems Applications, 9th International Conference, DEXA '98, Vienna, Austria, August 24-28, 1998, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1460 Springer 1998, pp. 492-500, ISBN 3-540-64950-6.

     1997

     • Mavridis I. and Pangalos G., "Security Issues in a Mobile Computing Paradigm", Communication and Multimedia Security '97 (CMS'97), Vol.3, pp.60-76, Chapman & Hall, ISBN 0-412-81770-5.
     • Άλλα (12 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • Athanasios Dimitriadis, Efstratios Lontzetidis and Ioannis Mavridis (2021) Evaluation and Enhancement of the Actionability of Publicly Available Cyber Threat Information in Digital Forensics. 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR)/2021 IEEE CSR Workshop on Actionable Cyber Threat Intelligence (ACTI), Virtual Conference, July 26-28 2021.

      2012

      • Ιωάννης Μαυρίδης, Αριστείδης Χατζηπουλίδης, Χρήστος Πετρίδης, "Αξιοποίηση περιεχομένου ασφάλειας για τη μέτρηση επικινδυνότητας", Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ΙΕΣΠ) - ISACA Athens Chapter, Ενημερωτικό Δελτίο – Newsletter, Έτος 2012, Τ. 02– Αυγ. 2012
      • Dimitrios Michalopoulos, Eustathios Papadopoulos, Ioannis Mavridis, "A mobile application towards preventing online sexual exploitation attacks", Kaspersky Lab - IT Security for the Next Generation, Conference for Young Professionals, European Cup 2012, Charles University, Prague, Czech Republic, February 17 - 19, 2012
      • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "An effective attack method based on information exposed by search engines", Kaspersky Lab - IT Security for the Next Generation, Conference for Young Professionals, European Cup 2012, Charles University, Prague, Czech Republic, February 17 - 19, 2012.

      2011

      • Βασίλειος Μαυρουδής, Ιωάννης Μαυρίδης, «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ: Κινητό Σύστημα Επιθεώρησης Ασφαλείας», Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, 22 Μαίου 2011, Θεσσαλονίκη
      • Antonios Gouglidis, Ioannis Mavridis, "Towards new access control models for Cloud computing systems", Kaspersky Lab - IT Security for the Next Generation, Conference for Young Professionals, European Cup 2011, University of Applied Sciences, Erfurt, Germany, January 28th-30th, 2011

      2010

      • Οδυσσέας Μοσχίδης, Αθανάσιος Μανιτσάρης, Ιωάννης Μαυρίδης, “Διερευνητική αξιολόγηση ευχρηστίας διαδραστικών συστημάτων με μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης”, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια, 7-11 Απριλίου 2010.

      2008

      • Ioannis Mavridis, “Deciding on authentication mechanisms for e-Government services”, 4th Regional Electronic Security Forum, “Telecommunications Networks and Systems Security”, Organized by INA Academy, Thessaloniki, 6-7 November 2008
      • Ιωάννης Μαυρίδης, «Υπηρεσίες Ασφάλειας Κινητών Επικοινωνιών», Ημερίδα για «Προστασία Απορρήτου των Επικοινωνιών και Αυτοπροστασία Χρηστών και Συνδρομητών», Διοργάνωση: Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 11 Απριλίου 2008.

      2007

      • Ιωάννης Μαυρίδης, «Ασφάλεια στην Ηλεκτρονική Υγεία», 2ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων, Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007

      2005

      • Ιωάννης Μαυρίδης, «Έλεγχος Χρήσης Ψηφιακών Αγαθών – Συστήματα Διαχείρισης Δικαιωμάτων», 1ο Security Forum Βορείου Ελλάδος «Το Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Ασφάλεια Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», Διοργάνωση: ΜD5 Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2005

      2001

      • Ιωάννης Μαυρίδης, «Αξιοποίηση των Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού για την Ασφάλεια των Εφαρμογών στο Διαδίκτυο», 1η Πανελλήνια Ημερίδα, «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και Η/Υ», Διοργάνωση: Περιοδικό Dilima, Αθήνα, Απρίλιος 2001.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font