Διαβούλευση και Χρονοδιάγραμμα


14.8.1 Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (με τη σύμφωνη γνώμη του) και σύντομη περίληψη της εργασίας.

Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το Πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, τηνερευνητική δραστηριότητα ή την πρόσφατη διδακτική δραστηριότητα του επιβλέποντα Καθηγητή, κριτήρια τα οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΣ να αξιολογήσει. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την ΕΠΣ του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος.

Η διπλωματική εργασία συντάσσεται σύμφωνα με τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της εργασίας είναι 9.000 - 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 - 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς α) το σχεδιασμό της, β) τη βιβλιογραφική επισκόπηση, γ) τη μεθοδολογία, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, δ) τα συμπεράσματα και προτάσεις, ε) τη παρουσίαση.

Οι διπλωματικές εργασίες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Η υποβολή του κειμένου της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί πριν από την ορκωμοσία.

Το νωρίτερο που μπορεί να κατατεθεί βαθμολογία διπλωματικής εργασίας είναι δέκα (10) εβδομάδες μετά από την ημερομηνίας έγκρισης επίβλεψης και θέματος.


14.8.2 Εξέταση διπλωματικών εργασιών

Μετά από την έγκριση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας και του επιβλέποντα, η ΕΠΣ συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση της εργασίας, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές).

Μετά το πέρας της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι παραδίδουν αντίγραφό της στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Όταν η επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται με κάθε πρόσφορο τρόπο που ορίζει η τριμελής εξεταστική επιτροπή.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει μαζί με το τελικό κείμενο να αποσταλεί στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και μία παρουσίαση σε αρχείο PowerPoint (.ppt), εκτάσεως έως 10 διαφάνειες.


14.8.3 Επιβλέποντες

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι παρακάτω κατηγορίες, εφόσον τους έχει ανατεθεί η διδασκαλία μαθήματος:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού  ροσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους

β) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,

δ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, με απόφαση της ΕΠΣ του ΔΠΜΣ, δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΔΠΜΣ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Χρονοδιάγραμμα: Σημαντικές Ημερομηνίες

Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία κατά το σχεδιασμό μίας διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές δεν πρέπει να υποτιμήσουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οργάνωση μιας συνέντευξης, για την πρόσβαση σε δεδομένα, για τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που πρέπει να επιστραφούν, για τη συγγραφή, την αναθεώρηση και την παραγωγή της τελικής έκδοσης της εργασίας. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση μίας διπλωματικής εργασίας. Παρακάτω είναι ένας πίνακας με τις βασικές ημερομηνίες:


Διαδικασία: 

Πρόγραμμα

για Νέους Πτυχιούχους

Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων

 

Επιλογή επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του:

 

Μάιο – Ιούνιο

Δεκέμβριο - Ιανουάριο

 

Κατάθεση εντύπου δήλωσης του θέματος της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λογοκλοπής (μέσα στην προθεσμία):

 

έως 30 Ιουνίου

έως 31 Ιανουαρίου

 

Προτεινόμενη πρώτη συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή:

Μετά από την έγκριση της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

τον Οκτώβριο (μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα).

Μετά από την έγκριση της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

τον Φεβρουάριο (μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα).

 

Συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή (τουλάχιστον τρείς (3)  υποχρεωτικά):

 

Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

 

Κατάθεση Τελικού Κειμένου και παρουσίαση σε αρχείο PowerPoint (.ppt), στον επιβλέποντα καθηγητή το αργότερο μέχρι:

 

έως 31 Ιανουαρίου
έως 15 Σεπτεμβρίου

 

Κατάθεση της βαθμολογίας στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα καθηγητή:

 

έως 15 Φεβρουαρίου

έως 30 Σεπτεμβρίου

 *Σημείωση:

Για κάθε εξάμηνο καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας από το 5ο εξάμηνο και μετά, το ανώτατο όριο βαθμολογίας (άριστα 10) μειώνεται κατά ένα βαθμό  μέχρι να φτάσει το ελάχιστο ανώτατο όριο που είναι το 7Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font