Διαβούλευση και Χρονοδιάγραμμα


Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (με τη σύμφωνη γνώμη του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.

Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δε συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ. ή μέλος ΔΕΠ τμήματος άλλου ΑΕΙ που έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, την ερευνητική δραστηριότητα ή την πρόσφατη διδακτική δραστηριότητα του επιβλέποντα Καθηγητή, κριτήρια τα οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΔΕ να αξιολογήσει. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον Οδηγό Συγγραφής, ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000 – 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.

H Ε.Δ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής. Μετά από την έγκριση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας και του επιβλέποντα, η Ε.Δ.Ε. συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία. Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η Γραμματεία, στη συνέχεια, αποστέλλει όλες τις βαθμολογίες των διπλωματικών εργασιών στην Ε.Δ.Ε. για ενημέρωση.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς α) το σχεδιασμό της, β) τη βιβλιογραφική επισκόπηση, γ) τη μεθοδολογία, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, δ) τα συμπεράσματα και προτάσεις, ε) τη γραπτή παρουσίαση και στ) την προφορική παρουσίαση.

- Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους, το νωρίτερο που μπορεί να κατατεθεί βαθμολογία διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονείται κατά το εαρινό εξάμηνο, είναι 15 Δεκεμβρίου.

Στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το νωρίτερο που μπορεί να κατατεθεί βαθμολογία διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονείται κατά το χειμερινό εξάμηνο, είναι 15 Μαΐου.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από ειδική αιτιολόγηση, μπορούν να ζητήσουν να αλλάξουν επιβλέποντα καθηγητή με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν ολόκληρη την αμοιβή του επιβλέποντα συν το 10% της παρακράτησης της Επιτροπής Ερευνών.

 

Χρονοδιάγραμμα: Σημαντικές Ημερομηνίες

Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία κατά το σχεδιασμό μίας διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές δεν πρέπει να υποτιμήσουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οργάνωση μιας συνέντευξης, για την πρόσβαση σε δεδομένα, για τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που πρέπει να επιστραφούν, για τη συγγραφή, την αναθεώρηση και την παραγωγή της τελικής έκδοσης της εργασίας. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση μίας διπλωματικής εργασίας. Παρακάτω είναι ένας πίνακας με τις βασικές ημερομηνίες:

 

Πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους

Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων

Επιλογή επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του

Μάιο – Ιούνιο

Δεκέμβριο - Ιανουάριο

Κατάθεση εντύπου δήλωσης του θέματος της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται
Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί λογοκλοπής

30 Ιουνίου

31 Ιανουαρίου

Προτεινόμενη πρώτη συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή

Μετά από την έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

το Φεβρουάριο και μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

Μετά από την έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

τον Οκτώβριο και μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

Συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή (τουλάχιστον 3 = υποχρεωτικό)

Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα

Κατάθεση τελικού κειμένου στον επιβλέποντα καθηγητή το αργότερο μέχρι

31 Ιανουαρίου

15 Σεπτεμβρίου

Κατάθεση του εντύπου της τελικής βαθμολογίας στη Γραμματεία στο ειδικό έντυπο από τον επιβλέποντα καθηγητή

15 Φεβρουαρίου

30 Σεπτεμβρίου