Διαδικασία Παραπόνων και Ενστάσεων


Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 71, παρ. 1, εδάφιο θ του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τον μηχανισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητ(ρι)ών

1. Γενικά
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, άρθρο 71, παρ. 1, εδ. θ, οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος έχουν το δικαίωμα «να απευθύνουν αιτήματα ή ενστάσεις που αφορούν τις σπουδές τους, συλλογικά ή μεμονωμένα, στον Πρόεδρο και στη Συνέλευση του Τμήματός τους και στον Κοσμήτορα της Σχολής τους».


2. Σκοπός
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποσκοπώντας στη συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών στους ενεργούς φοιτητές και στις ενεργές φοιτήτριες του Ιδρύματος, αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητριών/φοιτητών ανά Πρόγραμμα Σπουδών.


3. Πεδίο εφαρμογής
Οι φοιτητές/φοιτήτριες δύνανται να υποβάλουν παράπονα ή/και ενστάσεις για θέματα που άπτονται των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν σε:

● διδασκαλία

 ● έρευνα

 ● χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας

 ● προστασία προσωπικών δεδομένων

 ● εργασιακή συμπεριφορά

 ● ισότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων

 ● καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης

 ● υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών (φοιτητική μέριμνα, βιβλιοθήκη, τεχνική υπηρεσία, κ.ά.).


Επισημαίνεται ότι:

● Για αμιγώς ακαδημαϊκής φύσης θέματα, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στον/στην Ακαδημαϊκό/ή Σύμβουλο του Τμήματος.

● Για θέματα που απαιτούν τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητ(ρι)ών και καθηγητ(ρι)ών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Φοιτητή του Ιδρύματος.

● Για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας και ποιότητας σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες
μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος.

● Για θέματα που αφορούν έμφυλες διακρίσεις, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν νααπευθύνονται στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

● Για θέματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στην/στον Υπεύθυνη/ο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 

Εφαρμογή ΠΑΜΑΚ

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων: 

https://www.uom.gr/forma-paraponon 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font