Έντυπα για φοιτητές


 • Γενική Αίτηση για φοιτητές
  Έντυπο αίτησης για τους φοιτητές που θέλουν να ζητήσουν από τη γραμματεία έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου. Για απλούστευση της διαδικασίας, το αίτημα μπορεί να γίνει και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας mba@uom.edu.gr
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης
  Έντυπο αίτησης για τους φοιτητές που θέλουν να ζητήσουν από τη γραμματεία έκδοση Πιστοποιητικό Σπουδών, Αναλυτικής Βαθμολογίας, Βεβαίωση εγγραφής, Άλλο είδος βεβαίωσης. Για απλούστευση της διαδικασίας, το αίτημα μπορεί να γίνει και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας mba@uom.edu.gr
 • Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
  Έντυπο αίτησης για τους φοιτητές που θέλουν να ζητήσουν Αναστολή Φοίτησης (για 1 χρόνο). Για απλούστευση της διαδικασίας, η Αίτηση αφού συμπληρωθεί, μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας mba@uom.edu.gr
 • Αίτηση Διαγραφής από το Πρόγραμμα
  Έντυπο αίτησης, για τους φοιτητές που θέλουν να ζητήσουν Διαγραφή από το Πρόγραμμα. Για απλούστευση της διαδικασίας, η Αίτηση αφού συμπληρωθεί, μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας mba@uom.edu.gr
 • Υπεύθυνη Δήλωση
  Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για κάθε χρήση.
 • Υπηρεσιακό σημείωμα (ΝΕΟ έντυπο 11/2019)
  Το υπηρεσιακό σημείωμα απευθύνεται στους φοιτητές που κατά την εξεταστική περίοδο επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής σε εξέταση για χρήση στην εργασία τους.
 • Δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας
  Έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής εργασίας το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων και συνεχίζουν στο Γ' εξάμηνο με τη διπλωματική τους εργασία.
 • Αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
  Έντυπο αίτησης αλλαγής θέματος διπλωματικής εργασίας το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές για τους οποίους έχει εγκριθεί το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας και επιθυμούν αλλαγή ή τροποποίηση στον τίτλο.
 • Υπεύθυνη δήλωση για τη λογοκλοπή
  Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τη λογοκλοπή, το οποίο συνοδεύει το έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής εργασίας. Μπορείτε να την εκδώσετε και μέσω gov.gr (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates)
 • Αίτηση Ορκωμοσίας (03_21)
  Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας για τους φοιτητές που θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία του τμήματος