Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


 Δομή Προγράμματος

α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα επιλογής
γ. Διπλωματική Εργασία (Thesis)

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α και Β.

Κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ' όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών του. Η εκπόνηση και επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας από τον φοιτητή.

Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής:

 Σημείωση: Είναι επιθυμητό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διαθέτουν βασικές γνώσεις μαθηματικών, καθώς και τις ακόλουθες δεξιότητες: χρήση Windows, χρήση Word, βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου, βασικές δεξιότητες στη χρήση Excel, ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και συλλογής πληροφοριών, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων τυπικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. 
 

 Δομή Προγράμματος

 

α/α

Μαθήματα Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων

Υ

6

2

Διοικητικό Μάρκετινγκ

Υ

6

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Υ

6

4

Διοίκηση Λειτουργιών

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Α' Εξαμήνου:

30

 

α/α

Μαθήματα Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Διοικητική Λογιστική

Υ

6

2

Στρατηγική Διοίκηση

Υ

6

3

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Υ

6

4

Διοίκηση ΑνθρωπίνωνΠόρων

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Β' Εξαμήνου:

30

 

α/α

Μάθημα & Διπλωματική Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Μεθοδολογία Έρευνας  [3 διαλέξεις,  9 ώρες]

Υ

-

2

Διπλωματική Εργασία   (Thesis)

Υ

30

Σύνολο ECTS Γ' Εξαμήνου:

30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:

90

 

  • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
  • Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων
    ΜΒΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (39) 2022
      Περιγραφές όλων των Μαθημάτων Επιλογής