ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου
 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής
1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  (ΔΕ0104)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΔΕ0103)
 • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)
  (ΔΕ0102-2)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (ΔΕ0301-1)

Βελέντζας Κωνσταντίνος   Καρφάκης Κωνσταντίνος   Παναγιωτίδης Θεόδωρος   

Περιγραφή

Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο).
Σ.ΖΗΚΟΣ
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)-Μέτρηση και τα συστατικά του στοιχεία.
Πραγματικό έναντι ονομαστικού ΑΕΠ .Χρήμα:Προσφορά-Ζήτηση. Τράπεζες και Προσφορά
Χρήματος . Κεντρική Τράπεζα και ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος.
Πληθωρισμός: Οι αιτίες και το κόστος
Ανεργία: Οι αιτίες και οι πολιτικές αντιμετώπισης Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικά ελλείμματα .
Κ.ΚΑΡΦΑΚΗΣ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας & πολιτικής που 'ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων. Τα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: Μέτρηση εθνικού εισοδήματος και κόστους ζωής, το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, προσδιορισμός επιτοκίου, εθνικό εισόδημα και επίπεδο τιμών στη βραχυχρόνια & μακροχρόνια περίοδο, βασικές έννοιες ανοικτής οικονομίας.
Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος και την αξιολόγηση εφαρμοζομένων οικονομικών πολιτικών. Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής. Η μικροοικονομική μελετά την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και τη δομή και λειτουργία των αγορών. Με βάση την ανωτέρω μελέτη, αξιολογούνται τα αποτελέσματα πολιτικών όπως φόροι, επιδοτήσεις, ελάχιστες ή μέγιστες επιτρεπτές τιμές, κ.α.

Βλαχοπούλου Μάρω   Πανόπουλος Αναστάσιος   

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες αναλύονται οι βασικές αρχές μάρκετινγκ, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ, η διοίκηση μάρκετινγκ, η κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ και το μίγμα μάρκετινγκ.

Το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας του διοικητικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 1) έρευνα και ανάλυση αγοράς, 2) εκτίμηση περιβάλλοντος, 3) εξέταση συμπεριφοράς καταναλωτών, 4) καθορισμό στόχων και αγοράς στόχου, τμηματοποίηση και positioning 5) σχεδιασμό μίγματος μάρκετινγκ, 6) εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, 7) έλεγχο αποτελεσματικότητας και 8) συλλογή και ανάλυση πληροφοριών των νέων διαμορφούμενων καταστάσεων στην αγορά, την επιχείρηση, και το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τη θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων μελετών περίπτωσης.

Γεωργίου Ανδρέας   

Περιγραφή

Στο μάθημα πραγματοποιείται αφενός μία γενική προσέγγιση των πλέον σημαντικών ποσοτικών τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, αφετέρου παρουσιάζεται μία δομημένη μεθοδολογία εφαρμογής των τεχνικών αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Αναλύονται μελέτες περιπτώσεων προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Επιχειρησιακής Έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα ποσοτικό μοντέλο με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση, να επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος.

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.