Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων
1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  (ΔΕ0104)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΔΕ0103)
 • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)
  (ΔΕ0102-2)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (ΔΕ0301-1)

Βελέντζας Κωνσταντίνος   Καρφάκης Κωνσταντίνος   Παναγιωτίδης Θεόδωρος   

Περιγραφή

Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ (Μίκρο)

Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο).

Κ.ΚΑΡΦΑΚΗΣ (Μάκρο)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας & πολιτικής που 'ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων. Τα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: Μέτρηση εθνικού εισοδήματος και κόστους ζωής, το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, προσδιορισμός επιτοκίου, εθνικό εισόδημα και επίπεδο τιμών στη βραχυχρόνια & μακροχρόνια περίοδο, βασικές έννοιες ανοικτής οικονομίας.

 Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Μάκρο)

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει σπουδαστές/τριες με περιορισμένο ή ανύπαρκτο υπόβαθρο στα οικονομικά με τη μεθοδολογία, τα ερωτήματα και τις βασικές τεχνικές της οικονομικής επιστήμης. Χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία συγκροτούν τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική ανάλυση αντίστοιχα. Πρόκειται για τις δύο επικρατέστερες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καταλήγουν συχνά σε αντικρουόμενα συμπεράσματα οικονομικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον ωστόσο του μαθήματος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εισαγωγή των εννοιών και των αναλυτικών τεχνικών που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση παρά με την αντιπαράθεσή τους.Βλαχοπούλου Μάρω   Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες αναλύονται οι βασικές αρχές μάρκετινγκ, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ, η διοίκηση μάρκετινγκ, η κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ και το μίγμα μάρκετινγκ.

Το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας του διοικητικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 1) έρευνα και ανάλυση αγοράς, 2) εκτίμηση περιβάλλοντος, 3) εξέταση συμπεριφοράς καταναλωτών, 4) καθορισμό στόχων και αγοράς στόχου, τμηματοποίηση και positioning 5) σχεδιασμό μίγματος μάρκετινγκ, 6) εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, 7) έλεγχο αποτελεσματικότητας και 8) συλλογή και ανάλυση πληροφοριών των νέων διαμορφούμενων καταστάσεων στην αγορά, την επιχείρηση, και το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τη θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων μελετών περίπτωσης.

Γεωργίου Ανδρέας   

Περιγραφή

Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Εξάμηνο: Α’  Ποσοτικές μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων 

Υπεύθυνος Μαθήματος

 Ανδρέας Κ. Γεωργίου (Καθηγητής), Γραφείο 305, Κτίριο Θ’, τηλ. 2301891569,

email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

ώρες γραφείου: ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

 

Απαιτούμενη Βιβλιογραφία

 • Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Anderson D., Sweeney D., Williams T., Essentials of Business Analytics, Cengage Learning, 2015
 • Anderson D. R., D. J. Sweeney and T. A. Williams, An introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, 8th – 13th ed. Thomson.
 • Γεωργίου Α., Οικονόμου Γ. και Γ. Τσιότρας, Κ. Καπάρης, «Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας», Εκδόσεις Μπένου 2019.

 

Λογισμικό

Excel Solver and Data Analysis, POM/QM

 

Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

Στο μάθημα πραγματοποιείται καταρχάς μία εισαγωγή στις Ποσοτικές μεθόδους της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων (Descriptive, Predictive, Prescriptive Analytics). Στη συνέχεια αφιερώνεται ένα μέρος των διαλέξεων στην παρουσίαση βασικών στατιστικών τεχνικών της διερευνητικής στατιστικής και δημοφιλών ποσοτικών μεθόδων στο τμήμα της προβλεπτικής αναλυτικής. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μία εικόνα της διαχείρισης των δεδομένων που απαιτείται ώστε να οδηγηθούν ομαλά στο τρίτο μέρος του μαθήματος που είναι μία γενική προσέγγιση στις πλέον σημαντικές ποσοτικών τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Αναλύονται μελέτες περιπτώσεων της διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να υπολογίσουν βασικούς περιγραφικούς δείκτες από ένα σύνολο δεδομένων, να αναπτύξουν στοιχειώδη μοντέλα πρόβλεψης και τέλος να δομήσουν ένα ποσοτικό μοντέλο με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση ώστε να  επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος.

 

Περίγραμμα

 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για την Αναλυτική των Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις
 2. Ποσοτικά μοντέλα στην Διερευνητική Στατιστική – Απεικόνιση δεδομένων
 3. Προβλεπτική Αναλυτική – Εισαγωγή
 4. Μοντέλα πρόβλεψης με τη χρήση παλινδρόμησης
 5. Μοντέλα πρόβλεψης και ομαδοποίησης
 6. Η Καθοδηγητική Αναλυτική– Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 7. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού
 8. Ανάλυση Ευαισθησίας
 9. Ειδικές Περιπτώσεις Γραμμικών Μοντέλων
 10. Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης
 11. Θεωρία Αποφάσεων
 12. Εφαρμογές και παραδείγματα με τη θεωρία αποφάσεων
 13. Γραπτές Εξετάσεις

 

Αξιολόγηση επίδοσης

[1] Γραπτές Εξετάσεις 90%

[2] Προαιρετικές ασκήσεις 10%

[3] Συμμετοχή στο μάθημα 10% (max bonus)

  

Οι εξετάσεις διεξάγονται με κλειστά βιβλία 

Περαιτέρω οδηγίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος και κυρίως στο Compus – Open eClass

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.