Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων
2ο Εξάμηνο
Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  (ΔΕ0106-1)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (OPERATIONS MANAGEMENT)
  (ΔΕ0202-02)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (ΔΕ0201)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (ΔΕ0203-1)

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τη σημασία της για την επίτευξη οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν τη σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τη συμβολή της λειτουργίας αυτής στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού και το σχεδιασμό των στρατηγικών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αφορούν στη:

-       Επιχειρησιακή στρατηγική / ανταγωνιστική στρατηγική και τρόποι συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην υλοποίησή τους

-       στελέχωση (ανάλυση έργου, προσέλκυση, επιλογή – διοίκηση ταλαντούχων)

-       εκπαίδευση / ανάπτυξη προσωπικού, εισαγωγή στην οργανωσιακή γνώση

-       αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (διοίκηση της απόδοσης)

-       αμοιβή (βασικές αρχές υποκίνησης, αξιολόγηση έργου θέσης, εισαγωγή στον προσδιορισμό αμοιβών)

-       ασφάλεια/προστασία εργαζομένων – ποιότητα ζωής στον εργασιακό χώρο

-       πρακτικές εφαρμογές/ παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών με δείκτες, στο σύγχρονο ρόλο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, στην οργανωτική δομή του, καθώς και στα καθήκοντα, αρμοδιότητες και διαδικασίες που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος προκειμένου να υλοποιήσει τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλει στα τελικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη   Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Δρογαλάς Γεώργιος   Καραγιώργος Θεοφάνης   

Περιγραφή

Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

 Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

Ελευθεριάδης Ιορδάνης   

Περιγραφή

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται π.χ ανώτατο. μεσαίο, κατώτατο μάνατζμεντ και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται π.χ παραγωγή, μάρκετινγκ, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Αυτό το μάθημα έχει στόχο να δώσει μία πρώτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Η εξέταση των στοιχείων θα γίνει δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.