Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων
1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΔΕ0208-1)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  (ΔΕ0108-1)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)
  (ΔΕ0376)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  (ΔΕ0308-2)
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  (ΔΕ0206)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  (ΔΕ0379)

Τσιότσου Ροδούλα   

Περιγραφή

Το μάθημα ερευνά μέσα από τα δεδομένα των επιστημών της συμπεριφοράς τις θεωρίες που αφορούν στον ηγέτη και στα ηγετικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και τους δυναμικούς τομείς δραστηριότητας της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με γνώμονα τις αρχές και τις σύγχρονες εφαρμογές, ιστορικά στοιχεία, κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και θεωρίες επικοινωνίας και τα δεδομένα των ΜΜΕ/ τύπος- ραδιόφωνο -τηλεόραση. Οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν μέσα από το μάθημα όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και μία πρακτική άποψη για την ηγεσία, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις (σύνταξη δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και ειδικών εκδηλώσεων, διασφάλιση χορηγιών κοκ). Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες των στάσεων, της κοινής γνώμης και του κοινού, την υποκίνηση, την ατομική και ομαδική συμπεριφορά, τις σχέσεις με ομάδες πίεσης σε τοπικές εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι επισκέψεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες και η συμμετοχή σε προγράμματα παρέχουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες.

 

Χατζηγάγιος Θωμάς   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

        α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

        β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει την διαχείριση έργου, τον κύκλο ζωής ενός έργου και διάφορες τεχνικές προγραμματισμού των εργασιών, τον έλεγχο καθώς και την αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών διαχείρισης έργων, διαδικασιών και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ελέγχου, της διαχείριση του κόστους, της παρακολούθησης του έργου και εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι φοιτητές θα μάθουν επίσης πώς να ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τον προϋπολογισμό και το αντικείμενο (scope) του έργου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ελαχιστοποιούν ή εξαλείφουν την «διολίσθηση του έργου». Τεχνικές όπως fast-tracking, συμπίεση κρίσιμης διαδρομής, στοχαστική εκτίμηση, και αξιοποίηση της προπορείας-καθυστέρησης μιας δραστηριότητας θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν γρήγορα, ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Στις σημερινές επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα δικτύου και στις παγκόσμιες αγορές, οι μάνατζερς θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και να διοικούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση της αξίας και χρήσης της τεχνολογίας στα πληροφοριακά συστήματα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, για τη λήψη αποφάσεων και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος καθώς και η ανάπτυξη λύσεων των επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ο στόχος του μαθήματος αυτού. Εξετάζεται επίσης η συνδρομή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη και επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, καθώς και η αναδυόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ηλ. εμπόριο μετασχηματίζει τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρειάζεται να γνωρίζουν τρόπους για επέκταση των επιχειρήσεων τους σε αυτό τον γεμάτο προκλήσεις πεδίο. Οι σημερινοί διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους ηλ εμπορίου, στρατηγικές και εφαρμογές. Θα μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικές συνιστώσες για επιτυχημένα συστήματα ηλ. εμπορίου. Θα κατανοήσουν πως μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει πελάτες στο Ίντερνετ.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως "αποφασίζοντα". Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

Κύρτσου Κατερίνα   

Περιγραφή

Η Χρηματοοικονομική Αστάθεια, η οποία είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ατελειών των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, είναι στενά συνδεδεμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών μηχανισμών και της πολυπλοκότητας του συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί βοηθάει στην αναγνώριση καταστάσεων ανισορροπίας και κυρίως στην επίτευξη αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών.