Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων
2ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Α και Β εξαμήνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
  (ΔΕ0303-1)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΔΕ0302)
 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  (ΔΕ0318)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (ΔΕ0314)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  (ΔΕ0205)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
  (ΔΕ0325)

Καραγιώργος Θεοφάνης   Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.
Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει το πλαίσιο για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και μερισμάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την αποτίμηση της αξίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών. Η αξία των κοινών μετοχών μίας εταιρίας ισούται με την προεξοφλημένη (ή παρούσα) αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν στους κατόχους τους. Αναφορικά με τα μελλοντικά μερίσματα γίνονται τρεις υποθέσεις και συγκεκριμένα θεωρείται ότι αναπτύσσονται με μηδενικό, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις προνομιούχες μετοχές το ύψος και η συχνότητα καταβολής των μερισμάτων είναι γνωστά, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία αποτίμησής τους.

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη   Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το σύγχρονο και καταλυτικό ρόλο της ποιότητας στις επιχειρήσεις, όχι μόνον ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας αλλά και ως μοναδικό μέσο επιβίωσής τους στο μέλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που της έχουν δοθεί (ποιότητα αγαθών, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα διεργασιών, ποιότητα λειτουργίας, κλπ) και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους ποιότητας.

Ακόμη, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις θεωρίες των βασικών ηγετών της ποιότητας, το στατιστικό έλεγχο ποιότητας και διαδικασιών (SPC), τις απαιτήσεις των βασικών σύγχρονων βραβείων ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας, όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award και το European Quality Award καθώς και όλα όσα αφορούν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000. Θα αναλυθεί πλήρως η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα βασικά εργαλεία για τη βελτίωσή της, η προσέγγιση Six Sigma Quality, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις παραπάνω έννοιες, να προβληματιστούν σχετικά με τους τρόπους υιοθέτησης και υλοποίησης από τις επιχειρήσεις τους, καθώς και να ενημερωθούν για τις «άριστες» πρακτικές, μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση case-studies τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις.


Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος «Προβολή & Διαφήμιση» είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος τους μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικές/επικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν:

      Να κατανοούν σε βάθος τα δημιουργικά στοιχεία μίας διαφήμισης και το ρόλο που διαδραματίζουν στην τελική της αποτελεσματικότητα.

      Να αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του προωθητικού μίγματος και να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματά τους, μειώνοντας την επίδραση των μειονεκτημάτων τους.

      Να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό/επικοινωνιακό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τα νέα και τα παραδοσιακά μέσα.

      Να ικανοποιούν τα κριτήρια της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications) κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας διαφημιστικής/επικοινωνιακής εκστρατείας.

      Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών εκστρατειών, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και θα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία.

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Δ. ΜΙΧΑΗΛ


Το μάθημα αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μάνατζερ χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών για να προσελκύουν και να δίνουν κίνητρα σε ικανούς υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των θεωριών συστημάτων κινήτρων και αμοιβών, όσο και η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας εναλλακτικά συστήματα αμοιβών. Καλύπτονται θέματα όπως η αξιολόγηση της εργασίας και συστήματα αμοιβών και κινήτρων βασισμένων στις δεξιότητες και στην ατομική ή ομαδική αποδοτικότητα. Γι? αυτό το λόγο το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται νέα στελέχη κατά την ένταξη τους σε επιχειρήσεις ως εξειδικευμένα σε θέματα αμοιβών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των οργανωσιακών αλλαγών που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των νέων στελεχών.

Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

Μιχαλόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δομή, την οργάνωση και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να:

-     δώσει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

-     να περιγράψει και αναλύσει τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα

-     να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, προϊόντων, και ιδρυμάτων,

-     να αναλύσει βασικές τραπεζικές λειτουργίες και του κινδύνους που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν.