ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου
 • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής
1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
  (ΔΕ0303-1)
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  (ΔΕ0312)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  (ΔΕ0375)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  (ΔΕ0321)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  (ΔΕ0110)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
  (ΔΕ0315)
 • ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΔΕ0319)
 • ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΔΕ0208-1)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  (ΔΕ0108-1)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)
  (ΔΕ0376)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
  (ΔΕ0204-1)
 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  (ΔΕ0318)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΔΕ0307)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (ΔΕ0314)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  (ΔΕ0205)

Καραγιώργος Θεοφάνης   Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ) και την δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το τρίτο μέρος αξιοποιεί την ως άνω πληροφόρηση για να προσεγγίσει αποφάσεις όπως προσδιορισμού (αποτίμησης) της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους χρεογράφων, προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μέτρησης του κινδύνου και ιδιαίτερα του πιστωτικού κινδύνου και πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας της επιχείρησης.

Βασιλειάδης Χρήστος   Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα ερευνά τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς - όπως και μέσα στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικό σύστημα – σε όλες τις προεκτάσεις της Σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων πόρων. Εξετάζεται σε βάθος και πλάτος η δυναμική της επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται, με πρακτικές εφαρμογές, μέσα στον επιχειρησιακό χώρο και τις οργανώσεις. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι Στάσεις, τόσο στο επίπεδο της διαμόρφωσής τους όσο και στην επίδειξη συμπεριφοράς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και ταυτόχρονα τις διαδικασίες μέτρησής τους και αλλαγής. Επιπρόσθετα διερευνώνται συγκεκριμένοι τομείς όπως το ηθικό των εργαζομένων, αλληλεξάρτηση ανθρώπου μηχανής, δυναμική των μικρών ομάδων και ο ρόλος της κλίκας, κύκλοι ποιότητας, ατομική και ομαδική δημιουργικότητα, αλλοτρίωση και εργασιακή ικανοποίηση, συγκρούσεις και οργανωσιακή αλλαγή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

Ελευθεριάδης Ιορδάνης   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Διοίκησης Εταιρικών Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Να εισαγάγει στους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Πωλήσεων και το ρόλο τους στο σύστημα Μάρκετινγκ της εταιρείας. Να δώσει στους σπουδαστές ένα πλαίσιο οργάνωσης και προγραμματισμού των πωλήσεων που θα πρέπει να διεξάγονται σε μια εταιρεία.

 Μετά το πέρας του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να:

-       Αξιολογούν το ρόλο της δύναμης των πωλήσεων μέσα στο συνολικό πλαίσιο της διοίκησης πωλήσεων.

-       Κατανοούν και εφαρμόζουν τεχνικές εκπαίδευσης και επιλογής πωλητών.

-       Εφαρμόζουν γνώσεις που απέκτησαν για την υποκίνηση και την αξιολόγηση των πωλητών.

-       Έχουν την ικανότητα να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων.

-       Κατανοούν τις διαφορετικές δομές και τεχνικές πώλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη   

Περιγραφή

Ι. Σύντομη Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις δραστηριότητες και ιδιαιτερότητες διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών - που αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, έχοντας παράλληλα τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών μάρκετινγκ και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην ολοκλήρωση πληροφοριακών και ανθρώπινων πόρων για τη δημιουργία αξίας στις υπηρεσίες.
ΙΙ. Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για επιτυχή σταδιοδρομία στις Υπηρεσίες στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Καλύπτονται θέματα όπως η έννοια της υπηρεσίας, η αναγνώριση πελατειακών αναγκών και επιθυμιών, η επαφή με τον πελάτη (εσωτερικό-εξωτερικό), ο σχεδιασμός και εκτέλεση του συστήματος παροχής της υπηρεσίας, η ποιότητα στις υπηρεσίες, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η χρήση του Διαδικτύου για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραδοσιακών υπηρεσιών, καθώς και μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης που εφαρμόζονται από την σύγχρονη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (benchmarking and balanced score card).

Τζιώνας Ιωάννης   

Περιγραφή

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συμφιλίωση, Μεσολάβηση, Διαιτησία, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), Συμβούλια Εργαζομένων, Απεργία.

Ατομικές Σχέσεις Εργασίας: Σύμβαση εργασίας, έννοια της εξαρτημένης εργασίας, εργοδότης, χρόνος εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μισθοί, προστασία του μισθού, ίση μεταχείριση εργαζομένων, ισότητα φύλων (ν. 3304/2005), η λύση της σχέσης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου), άτυπες σχέσεις εργασίας.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Ο ρόλος της Έρευνας Μάρκετινγκ στο Διοικητικό και Στρατηγικό Μάρκετινγκ, η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ, οι πηγές και οι μεθοδολογίες συλλογής πληροφοριών, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μάρκετινγκ και τα πεδία εφαρμογής της, είναι μερικά από τα βασικά θέματα που αναλύονται στο μάθημα αυτό.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες της Έρευνας Μάρκετινγκ στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως αυτές εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις..

Η ποιότητα των αποφάσεων μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση και την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών. Η βασική λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ είναι η συστηματική διαχείριση (αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση, χρήση) των αναγκαίων και κατάλληλων πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ. Η λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ συνδέει την επικοινωνία μεταξύ πελατών, προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, επιχειρήσεων, Δημοσίων οργανισμών και Κράτους μέσα από πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο ενός MMIS (Marketing Management Information System) χρησιμοποιούνται για:

-       την αναγνώριση και τον προσανατολισμό ευκαιριών και προβλημάτων Μάρκετινγκ

-       το σχεδιασμό / προγραμματισμό, ανασχεδιασμό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

-       την παρακολούθηση και το συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μάρκετινγκ

-       και τη βελτιωμένη προσέγγιση του μάρκετινγκ ως ολοκληρωμένη διαδικασία

Η Έρευνα Μάρκετινγκ καθορίζει τις πληροφορίες που χρειάζονται στο Διοικητικό Μάρκετινγκ, σχεδιάζει τη μέθοδο συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών διαχειρίζεται και υλοποιεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, αναλύει τα αποτελέσματα και αναλαμβάνει την διάχυση των ευρημάτων για τη στήριξη των λαμβανόντων αποφάσεις Μάρκετινγκ.

Τσιότσου Ροδούλα   

Περιγραφή

Το μάθημα ερευνά μέσα από τα δεδομένα των επιστημών της συμπεριφοράς τις θεωρίες που αφορούν στον ηγέτη και στα ηγετικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και τους δυναμικούς τομείς δραστηριότητας της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με γνώμονα τις αρχές και τις σύγχρονες εφαρμογές, ιστορικά στοιχεία, κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και θεωρίες επικοινωνίας και τα δεδομένα των ΜΜΕ/ τύπος- ραδιόφωνο -τηλεόραση. Οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν μέσα από το μάθημα όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και μία πρακτική άποψη για την ηγεσία, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις (σύνταξη δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και ειδικών εκδηλώσεων, διασφάλιση χορηγιών κοκ). Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες των στάσεων, της κοινής γνώμης και του κοινού, την υποκίνηση, την ατομική και ομαδική συμπεριφορά, τις σχέσεις με ομάδες πίεσης σε τοπικές εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς . Οι επισκέψεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες και η συμμετοχή σε προγράμματα παρέχουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες.

Χατζηγάγιος Θωμάς   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

        α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

        β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει την διαχείριση έργου, τον κύκλο ζωής ενός έργου και διάφορες τεχνικές προγραμματισμού των εργασιών, τον έλεγχο καθώς και την αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών διαχείρισης έργων, διαδικασιών και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ελέγχου, της διαχείριση του κόστους, της παρακολούθησης του έργου και εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι φοιτητές θα μάθουν επίσης πώς να ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τον προϋπολογισμό και το αντικείμενο (scope) του έργου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ελαχιστοποιούν ή εξαλείφουν την «διολίσθηση του έργου». Τεχνικές όπως fast-tracking, συμπίεση κρίσιμης διαδρομής, στοχαστική εκτίμηση, και αξιοποίηση της προπορείας-καθυστέρησης μιας δραστηριότητας θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν γρήγορα, ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να τους επιτρέψουν να μειώσουν το «κενό» μεταξύ των «πρωτότυπων» ιδεών τους και την «πρακτική - πραγματική» πραγμάτωση τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Από αυτή την άποψη, το μάθημα εστιάζει σε δύο κύριες προοπτικές που απαρτίζουν τον πυρήνα της θεωρίας της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς: α) την προοπτική της διάγνωσης που αναφέρεται στην κατάλληλη διάγνωση των προβλημάτων στους οργανισμούς και εξετάζει-διερευνά ανάλογα τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανισμών, και 2) την προοπτική της δράσης που, σε συνέργεια με την προοπτική της διάγνωσης, αναφέρεται στην εφαρμογή των αλλαγών στους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, αντίληψη, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, παρακίνηση, εκμάθηση) και τον αντίκτυπό τους στις διοικητικές δεξιότητες των ατόμων (π.χ., αυτοαποτελεσματικότητα, δημιουργική γνώση, κριτική σκέψη, αποτελεσματική λύση προβλημάτων). Το δεύτερο μέρος επισημαίνει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την επιρροή τους στην αυτοδιοικούμενες ομάδες ατόμων και την δυναμική συμπεριφορά των ομάδων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις (π.χ. ενθαρρυντική-υποστηρικτική επικοινωνία, χαρακτηριστικά της ηγεσίας, δύναμη και συγκρούσεις στους οργανισμούς). Το τρίτο μέρος εστιάζει στη φύση της ανάπτυξης των οργανισμών και την διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Τα κεντρικά θέματά του εξετάζουν τα είδη-τύπους, το μέγεθος, και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός καθώς επίσης και τις επιρροές που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του, και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος «Προβολή & Διαφήμιση» είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος τους μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικές / επικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

 

-       Να παρέχει σε σας μια συνολική επισκόπηση των διαδικασιών που συντελούν στην κατανόηση, δημιουργία και μεταφορά αξίας όσον αφορά τις ανταγωνιστικές αγορές.

-       Να σας εξοπλίσει με την κατάλληλη ορολογία και εννοιολογία καθώς και με τα απαραίτητα εκείνα αναλυτικά εργαλεία που αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ όταν αυτές λαμβάνονται σε δυναμικές ή ακόμα και σταθερές αγορές.

-       Να σας βοηθήσει στην κατανόηση του τοπίου των βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης των περιπτώσεων, των καλύτερων πρακτικών, των παραδειγμάτων και των εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν τις εμπειρίες τους από την αγορά. 

Τελειώνοντας, ο στόχος της σειράς 13 μαθημάτων-συναντήσεων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη διατύπωση εμπορικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη ενός τυπικού προγράμματος μάρκετινγκ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, πλαίσια, έννοιες, παραδείγματα, πρότυπα, και τεχνικές από τον τομέα της στρατηγικής και του μάρκετινγκ. Η παιδαγωγική μέθοδος είναι βασισμένη σε προφορικό (δηλ. διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες) και τις ασκήσεις με τα γραπτά υλικά.

Κάτου Αναστασία   Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Δ. ΜΙΧΑΗΛ


Το μάθημα αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μάνατζερ χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών για να προσελκύουν και να δίνουν κίνητρα σε ικανούς υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των θεωριών συστημάτων κινήτρων και αμοιβών, όσο και η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας εναλλακτικά συστήματα αμοιβών. Καλύπτονται θέματα όπως η αξιολόγηση της εργασίας και συστήματα αμοιβών και κινήτρων βασισμένων στις δεξιότητες και στην ατομική ή ομαδική αποδοτικότητα. Γι? αυτό το λόγο το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται νέα στελέχη κατά την ένταξη τους σε επιχειρήσεις ως εξειδικευμένα σε θέματα αμοιβών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των οργανωσιακών αλλαγών που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των νέων στελεχών.

Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.