ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών


  • ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου
  • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
  • Μαθήματα Επιλογής
1ο Εξάμηνο
ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου

Μαθήματα Επιλογής: Δύο Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πίνακα:

 

 Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Leadership, CommunicationandPublicRelations)

Το μάθημα ερευνά μέσα από τα δεδομένα των επιστημών της συμπεριφοράς τις θεωρίες που αφορούν στον ηγέτη και στα ηγετικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και τους δυναμικούς τομείς δραστηριότητας της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με γνώμονα τις αρχές και τις σύγχρονες εφαρμογές, ιστορικά στοιχεία, κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και θεωρίες επικοινωνίας και τα δεδομένα των ΜΜΕ/ τύπος- ραδιόφωνο -τηλεόραση. Οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν μέσα από το μάθημα όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και μία πρακτική άποψη για την ηγεσία, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις (σύνταξη δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και ειδικών εκδηλώσεων, διασφάλιση χορηγιών κοκ). Το μάθημα εξετάζει τις έννοιες των στάσεων, της κοινής γνώμης και του κοινού, την υποκίνηση, την ατομική και ομαδική συμπεριφορά, τις σχέσεις με ομάδες πίεσης σε τοπικές εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι επισκέψεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες και η συμμετοχή σε προγράμματα παρέχουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες.

 

 Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (TaxandBankLaws)

Η Φορολογική λογιστική, η οποία ασχολείται με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στα προβλήματα των επιχειρήσεων, στην αγορά και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων άμεσων και έμμεσων στο κράτος, έχει σκοπό την παροχή απαραίτητων πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. 

 

 ΘέματαΕμπορικού / ΕργατικούΔικαίου (Special Topics in Commercial and Labor Law)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Ι. Η νομική έννοια της Επιχείρησης.

        α. Η επιχείρηση ως έμπορος (-επιχείρηση ασκούμενη από φυσικό πρόσωπο, -επιχείρηση ασκούμενη από νομικό πρόσωπο, -εμπορική εταιρία)

        β. Η λειτουργία της επιχείρησης (-όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης, -σχέσεις μεταξύ οργάνων).

ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης (Restructuration).

α. Οι μετασχηματισμοί της επιχείρησης (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδους (-ων), πτώχευση και αναβίωση)

β. Η προστασία των δανειστών της επιχείρησης (δανειστές, εργαζόμενοι, καταναλωτές).

III. Η επιχείρηση μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

α. Η επιχείρηση και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

β. Η επιχείρηση και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

γ. Η επιχείρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Διοίκηση Υπηρεσιών (ServiceManagement)

Το μάθημα εξετάζει τις δραστηριότητες και ιδιαιτερότητες διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών – που αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, έχοντας παράλληλα τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών μάρκετινγκ και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην ολοκλήρωση πληροφοριακών και ανθρώπινων πόρων για τη δημιουργία αξίας στις υπηρεσίες.

 

Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DecisionSupportSystems)

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή (ConsumerBehavior)

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως ‘αποφασίζοντα’. Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

 

ΟργανωσιακήΣυμπεριφοράκαιΔιοίκησηΑλλαγών (Organizational Behavior and the Management of Change)

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να τους επιτρέψουν να μειώσουν το «κενό» μεταξύ των «πρωτότυπων» ιδεών τους και την «πρακτική - πραγματική» πραγμάτωση τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Από αυτή την άποψη, το μάθημα εστιάζει σε δύο κύριες προοπτικές που απαρτίζουν τον πυρήνα της θεωρίας της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς: α) την προοπτική της διάγνωσης που αναφέρεται στην κατάλληλη διάγνωση των προβλημάτων στους οργανισμούς και εξετάζει-διερευνά ανάλογα τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανισμών, και 2) την προοπτική της δράσης που, σε συνέργεια με την προοπτική της διάγνωσης, αναφέρεται στην εφαρμογή των αλλαγών στους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, αντίληψη, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, παρακίνηση, εκμάθηση) και τον αντίκτυπό τους στις διοικητικές δεξιότητες των ατόμων (π.χ., αυτοαποτελεσματικότητα, δημιουργική γνώση, κριτική σκέψη, αποτελεσματική λύση προβλημάτων). Το δεύτερο μέρος επισημαίνει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την επιρροή τους στην αυτοδιοικούμενες ομάδες ατόμων και την δυναμική συμπεριφορά των ομάδων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις (π.χ. ενθαρρυντική-υποστηρικτική επικοινωνία, χαρακτηριστικά της ηγεσίας, δύναμη και συγκρούσεις στους οργανισμούς). Το τρίτο μέρος εστιάζει στη φύση της ανάπτυξης των οργανισμών και την διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Τα κεντρικά θέματά του εξετάζουν τα είδη-τύπους, το μέγεθος, και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός καθώς επίσης και τις επιρροές που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του, και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.

 

Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση (InternationalTradeandFinance)

Το μάθημα αυτό είναι ένα κλασικό μάθημα Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός προγράμματος ΜΒΑ. Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Παραδοσιακές θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για το διεθνές εμπόριο (Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου κ.τ.λ.). Η παρέμβαση του κράτους στο διεθνές εμπόριο. Θεωρία και πολιτική δασμών και ποσοστώσεων. GATT και ΠΟΕ. Εμπορικές συμφωνίες και οικονομική ολοκλήρωση.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που ’ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TotalQualityManagement)

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον καταλυτικό ρόλο της ποιότητας στις επιχειρήσεις, όχι μόνον σαν μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας αλλά και σαν μοναδικό μέσο επιβίωσής τους στο μέλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που της έχουν δοθεί και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους ποιότητας. Ακόμη, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις θεωρίες των βασικών «γκουρού» της ποιότητας, το στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών (SPC), τις απαιτήσεις των βασικών βραβείων ποιότητας όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award και το European Quality Award καθώς και όλα όσα αφορούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000. Θα αναλυθεί πλήρως η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα βασικά εργαλεία της, οι διαφορές της με την παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις παραπάνω έννοιες και να ενημερωθούν για τις «άριστες» πρακτικές, μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση case-studies τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις.

 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης (AnalysisofFinancialPerformanceofanEnterprise)

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ) και την δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το τρίτο μέρος αξιοποιεί την ως άνω πληροφόρηση για να προσεγγίσει αποφάσεις όπως προσδιορισμού (αποτίμησης) της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους χρεογράφων, προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μέτρησης του κινδύνου και ιδιαίτερα του πιστωτικού κινδύνου και πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας της επιχείρησης.

 

Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ (StrategicMarketingManagement)

-       Να παρέχει σε σας μια συνολική επισκόπηση των διαδικασιών που συντελούν στην κατανόηση, δημιουργία και μεταφορά αξίας όσον αφορά τις ανταγωνιστικές αγορές

-       Να σας εξοπλίσει με την κατάλληλη ορολογία και εννοιολογία καθώς και με τα απαραίτητα εκείνα αναλυτικά εργαλεία που αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ όταν αυτές λαμβάνονται σε δυναμικές ή ακόμα και σταθερές αγορές

-       Να σας βοηθήσει στην κατανόηση του τοπίου των βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης των περιπτώσεων, των καλύτερων πρακτικών, των παραδειγμάτων και των εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν τις εμπειρίες τους από την αγορά. 

Τελειώνοντας, ο στόχος της σειράς 13 μαθημάτων-συναντήσεων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη διατύπωση εμπορικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη ενός τυπικού προγράμματος μάρκετινγκ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, πλαίσια, έννοιες, παραδείγματα, πρότυπα, και τεχνικές από τον τομέα της στρατηγικής και του μάρκετινγκ. Η παιδαγωγική μέθοδος είναι βασισμένη σε προφορικό (δηλ. διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες) και τις ασκήσεις με τα γραπτά υλικά.

 

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Νομική και Χρηματοδοτική Διάσταση (ContemporaryFinancingContracts: LegalandFinancialApproach)

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, από χρηματοοικονομική άποψη και νομική, πάνω σε ορισμένες σύγχρονες μορφές συμβάσεων χρηματοδότησης πέρα των παραδοσιακών (κλασσικών) μορφών χρηματοδότησης όπως των μετοχών, του δανεισμού κ.λπ.

Η σπουδή των μεταπτυχιακών φοιτητών πάνω στις συγκεκριμένες τεχνικές καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα σήμερα τη χρονική αυτή περίοδο όπου συναντούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ιδιαίτερα έντονα προβλήματα χρηματοδότησης, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα και δεν επαρκούν μόνο οι κλασικές μορφές χρηματοδότησης.

 

Ελληνική Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (GreekLaborMarketandEuropeanIntegration)

Το πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύει τις βασικές εξελίξεις στην ελληνική και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, επικεντρώνοντας τη συζήτηση σε ζητήματα απασχόλησης, αμοιβών, συνθηκών εργασίας, εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος συζητούνται διεξοδικά οι νέες προκλήσεις της ευελιξίας στην αγορά εργασίας όπως οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ευέλικτα συστήματα αμοιβών και χρόνου εργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο επιχειρείται μια συγκριτική παρουσίαση που εντοπίζει τις κύριες διαφορές και συγκλίσεις μεταξύ των κύριων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας και της ελληνικής.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ManagementInformationSystems / ElectronicCommerce)

Στις σημερινές επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα δικτύου και στις παγκόσμιες αγορές, οι μάνατζερς θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και να διοικούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση της αξίας και χρήσης της τεχνολογίας στα πληροφοριακά συστήματα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, για τη λήψη αποφάσεων και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος καθώς και η ανάπτυξη λύσεων των επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ο στόχος του μαθήματος αυτού. Εξετάζεται επίσης η συνδρομή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη και επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, καθώς και η αναδυόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ηλ. εμπόριο μετασχηματίζει τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρειάζεται να γνωρίζουν τρόπους για επέκταση των επιχειρήσεων τους σε αυτό τον γεμάτο προκλήσεις πεδίο. Οι σημερινοί διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους ηλ εμπορίου, στρατηγικές και εφαρμογές. Θα μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικές συνιστώσες για επιτυχημένα συστήματα ηλ. εμπορίου. Θα κατανοήσουν πως μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει πελάτες στο Ίντερνετ.

 

Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου (InvestmentandPortfolioAnalysis)

Αρχικά, το μάθημα επικεντρώνεται στη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχές, ομόλογα, κτλ.) ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz το επίκεντρο της οποίας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και η σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης.

 

Στρατηγική Ανάλυση της Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων (GovernmentandBusinessStrategicAnalysis)

Οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παίκτες στις οικονομίες όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Οι μοντέρνοι μάνατζερ των επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης για τουλάχιστον δύο σημαντικούς λόγους: πρέπει να είναι ικανοί να βοηθήσουν την επιχείρησή τους στην πρόβλεψη των κυβερνητικών παρεμβάσεων καθώς επίσης και να είναι ικανοί να συμβάλουν σε συζητήσεις για την διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και του ρόλου της στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Το μάθημα εξετάζει δύο τομείς κυβερνητικής παρέμβασης στην λειτουργία των αγορών: τις πολιτικές προστασίας του ανταγωνισμού και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι πολιτικές αυτές εξετάζονται σε βάθος αφού προηγηθεί μία θεωρητική εξέταση των ορίων της επιχείρησης και παρουσίαση των βασικών εργαλείων της Θεωρίας Παιγνίων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων (BusinessRiskManagement)

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Διοίκησης Εταιρικών Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (ProjectManagement)

Το μάθημα αυτό εξετάζει την διαχείριση έργου, τον κύκλο ζωής ενός έργου και διάφορες τεχνικές προγραμματισμού των εργασιών, τον έλεγχο καθώς και την αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών διαχείρισης έργων, διαδικασιών και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ελέγχου, της διαχείριση του κόστους, της παρακολούθησης του έργου και εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι φοιτητές θα μάθουν επίσης πώς να ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τον προϋπολογισμό και το αντικείμενο (scope) του έργου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ελαχιστοποιούν ή εξαλείφουν την «διολίσθηση του έργου». Τεχνικές όπως fast-tracking, συμπίεση κρίσιμης διαδρομής, στοχαστική εκτίμηση, και αξιοποίηση της προπορείας-καθυστέρησης μιας δραστηριότητας θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν γρήγορα, ακριβή χρονοδιαγράμματα

 

Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (IndustrialRelationsintheEUandInternationalHumanRecourseManagement)

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν:

-     στο πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων και στις σύγχρονες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις βασικές αξίες στον εργασιακό χώρο, στα δικαιώματα εργαζομένων, στη διοίκηση της διαφορετικότητας, στους πρωταγωνιστές (ρόλος κοινωνικών εταίρων /κράτους), στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων (συλλογική διαπραγμάτευση, μέσα πίεσης εργοδοτών εργαζομένων, συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, επίλυση συλλογικών διαφορών)

-     στα βασικά χαρακτηριστικά της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Εξετάζονται οι παράγοντες που διαφοροποιούν τη λειτουργία αυτή στα διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα και αναλύεται ο σχεδιασμός των πολιτικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης, αμοιβών και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.

 

Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (CommunicationandHumanRelationsinHumanResourceManagement)

Το μάθημα ερευνά τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς - όπως και μέσα στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικό σύστημα – σε όλες τις προεκτάσεις της Σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων πόρων. Εξετάζεται σε βάθος και πλάτος η δυναμική της επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται, με πρακτικές εφαρμογές, μέσα στον επιχειρησιακό χώρο και τις οργανώσεις. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι Στάσεις, τόσο στο επίπεδο της διαμόρφωσής τους όσο και στην επίδειξη συμπεριφοράς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και ταυτόχρονα τις διαδικασίες μέτρησής τους και αλλαγής. Επιπρόσθετα διερευνώνται συγκεκριμένοι τομείς όπως το ηθικό των εργαζομένων, αλληλεξάρτηση ανθρώπου μηχανής, δυναμική των μικρών ομάδων και ο ρόλος της κλίκας, κύκλοι ποιότητας, ατομική και ομαδική δημιουργικότητα, αλλοτρίωση και εργασιακή ικανοποίηση, συγκρούσεις και οργανωσιακή αλλαγή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

 

ΕιδικάΘέματαΔιοίκησηςΑνθρωπίνωνΠόρων (Special Issues in Human Resource Management)

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές σε βασικά θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και να δοθεί έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. Τα θέματα αφορούν:

- αποτελεσματικότητα επιλογής (επιλογή ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού, καθορισμός των σημαντικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, μέτρηση αποτελεσματικότητας προσλήψεων και της προστιθέμενης αξίας, έλεγχος ποιότητας των προσλήψεων – παραδείγματα μετρήσεων σε σύγχρονες επιχειρήσεις – πρακτικές εφαρμογές – μελέτες περιπτώσεων)

- αποτελεσματικότητα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης – ατομική, οργανωσιακή μάθηση, επιχείρηση / οργανισμός που μαθαίνει, διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις / οργανισμούς, επιχειρησιακή στρατηγική και στρατηγική διαχείρισης γνώσης (δημιουργία, κωδικοποίηση γνώσης, μεταφορά / διάχυση, εφαρμογή γνώσης), νοητικό κεφάλαιο, ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στη διαχείριση γνώσης (μελέτες περίπτωσης, εργασία/ εφαρμογή).

- αποτελεσματικότητα της πολιτικής αμοιβών και συμβολή της στην υλοποίηση της στρατηγικής και στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού, σύνδεση αξιολόγησης της απόδοσης με την πολιτική αμοιβών (κρίσιμα σημεία της πολιτικής αμοιβών και παροχών, ανάλυση ερευνών αγοράς αμοιβών / παροχών, σύνδεση στόχων, αξιολόγησης, αμοιβών, ανάλυση πολιτικής αμοιβών / παροχών εργοδοτών της ελληνικής αγοράς (best practices), εισαγωγή στην ισόρροπη απόδοση (balanced Scorecard), πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω με σχεδιασμό, παρουσίαση, σχολιασμό συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την ελληνική πραγματικότητα – μελέτες περιπτώσεων).

 

Συστήματα Κινήτρων, Αμοιβών και Σταδιοδρομίας στις Επιχειρήσεις (Performance, Incentives, CompensationandCareerManagement)

Το μάθημα αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μάνατζερ χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών για να προσελκύουν και να δίνουν κίνητρα σε ικανούς υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των θεωριών συστημάτων κινήτρων και αμοιβών, όσο και η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας εναλλακτικά συστήματα αμοιβών.

Καλύπτονται θέματα όπως η αξιολόγηση της εργασίας και συστήματα αμοιβών και κινήτρων βασισμένων στις δεξιότητες και στην ατομική ή ομαδική αποδοτικότητα. Γι’ αυτό το λόγο το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται νέα στελέχη κατά την ένταξη τους σε επιχειρήσεις ως εξειδικευμένα σε θέματα αμοιβών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των οργανωσιακών αλλαγών που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των νέων στελεχών.

 

Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (SpecialIssuesinLaborLawandCollectiveBargaining)

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συμφιλίωση, Μεσολάβηση, Διαιτησία, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), Συμβούλια Εργαζομένων, Απεργία.

Ατομικές Σχέσεις Εργασίας: Σύμβαση εργασίας, έννοια της εξαρτημένης εργασίας, εργοδότης, χρόνος εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μισθοί, προστασία του μισθού, ίση μεταχείριση εργαζομένων, ισότητα φύλων (ν. 3304/2005), η λύση της σχέσης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου), άτυπες σχέσεις εργασίας.

 

Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (QualitySystemsandHumanResourcesUtilization)

Το συγκεκριμένο μάθημα προσπαθεί να συνδυάσει δύο βασικά αντικείμενα της σύγχρονης διοίκησης, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: Ορισμοί και έννοιες σχετικά με την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε συστήματα ποιότητας, την εξελικτική πορεία της ποιότητας και τη σχέση με τις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, την εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας στο τμήμα προσωπικού, την μέτρηση της «ποιότητας» του ανθρώπινου δυναμικού και το ανθρώπινο περιεχόμενο των διαφόρων συστημάτων και προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας (όπως το ISO 9000 και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας -EFQM). Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν

-       την σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα σε συστήματα ποιότητας

-       την εξελικτική πορεία της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και την εφαρμογή της σε συστήματα ποιότητας

-       τις διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συστήματα ποιότητας

-       την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων και πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε συστήματα ποιότητας σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική

-       τις νέες εξελίξεις και την σύνδεση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων ποιότητας 

 

ΠροβολήκαιΔιαφήμιση (Promotion and Advertizing)

Στόχος του μαθήματος «Προβολή και Διαφήμιση είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος του μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικές / επικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

 

Έρευνα Μάρκετινγκ (MarketingResearch)

Ο ρόλος της Έρευνας Μάρκετινγκ στο Διοικητικό και Στρατηγικό Μάρκετινγκ, η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ, οι πηγές και οι μεθοδολογίες συλλογής πληροφοριών, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μάρκετινγκ και τα πεδία εφαρμογής της, είναι μερικά από τα βασικά θέματα που αναλύονται στο μάθημα αυτό.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες της Έρευνας Μάρκετινγκ στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως αυτές εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις..

Η ποιότητα των αποφάσεων μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση και την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών. Η βασική λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ είναι η συστηματική διαχείριση (αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση, χρήση) των αναγκαίων και κατάλληλων πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ. Η λειτουργία της Έρευνας Μάρκετινγκ συνδέει την επικοινωνία μεταξύ πελατών, προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, επιχειρήσεων, Δημοσίων οργανισμών και Κράτους μέσα από πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο ενός MMIS (Marketing Management Information System) χρησιμοποιούνται για:

-       την αναγνώριση και τον προσανατολισμό ευκαιριών και προβλημάτων Μάρκετινγκ

-       το σχεδιασμό / προγραμματισμό, ανασχεδιασμό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

-       την παρακολούθηση και το συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μάρκετινγκ

-       και τη βελτιωμένη προσέγγιση του μάρκετινγκ ως ολοκληρωμένη διαδικασία

Η Έρευνα Μάρκετινγκ καθορίζει τις πληροφορίες που χρειάζονται στο Διοικητικό Μάρκετινγκ, σχεδιάζει τη μέθοδο συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών διαχειρίζεται και υλοποιεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, αναλύει τα αποτελέσματα και αναλαμβάνει την διάχυση των ευρημάτων για τη στήριξη των λαμβανόντων αποφάσεις Μάρκετινγκ.

 

Διοίκηση Πωλήσεων (SalesManagement)

Να εισαγάγει στους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Πωλήσεων και το ρόλο τους στο σύστημα Μάρκετινγκ της εταιρείας. Να δώσει στους σπουδαστές ένα πλαίσιο οργάνωσης και προγραμματισμού των πωλήσεων που θα πρέπει να διεξάγονται σε μια εταιρεία.

 Μετά το πέρας του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να:

-       Αξιολογούν το ρόλο της δύναμης των πωλήσεων μέσα στο συνολικό πλαίσιο της διοίκησης πωλήσεων.

-       Κατανοούν και εφαρμόζουν τεχνικές εκπαίδευσης και επιλογής πωλητών.

-       Εφαρμόζουν γνώσεις που απέκτησαν για την υποκίνηση και την αξιολόγηση των πωλητών.

-       Έχουν την ικανότητα να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων.

-       Κατανοούν τις διαφορετικές δομές και τεχνικές πώλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

 

Τραπεζικό Μάρκετινγκ (BankMarketing)

Κατά τη τελευταία δεκαετία παρατηρείται έντονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι Τράπεζες κάνουν διαφήμιση, αναδιοργανώνονται και καινοτομούν. Είναι σαφές ότι στα μάτια του μέσου πελάτη έχουν αρχίσει να φαίνονται ίδιες. Είναι λοιπόν αναγκασμένες να βρουν μία καινούργια βάση διαφοροποίησης. Επιπλέον, τα προϊόντα που καλείται να επιλέξει ο πελάτης της Τράπεζας, σήμερα, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά του παρελθόντος και πρέπει να παρέχονται σε πολύ υψηλή στάθμη ποιότητας και ανταγωνιστικές τιμές. Ο πελάτης δεν αναζητά σήμερα μόνο την Τράπεζα αλλά και το στέλεχος. Ο πελάτης δεν είναι πια ένας αριθμός - λογαριασμός, είναι μια προσωπικότητα με διαφοροποιημένες απαιτήσεις που προέρχονται από προβλέψιμες εξειδικευμένες ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες καλείται να καλύψει το σύγχρονο τραπεζικό Μάρκετινγκ, μέσα από την τεχνολογική ευκολία, την καινοτομία, την αλλαγή της νοοτροπίας και την προσέγγιση του πελάτη.

 

ΒιομηχανικόΜάρκετινγκ (Business to Business Marketing)

Το Βιομηχανικό Marketing ή Business to Business Marketing, ή Διεπιχειρησιακό Marketing αποτελεί τη νέα ‘‘ανερχόμενη’’ δύναμη στον τομέα των Ιnstitutional Sales. Όλες οι Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργούν τμήματα Marketing και Πωλήσεων που ασχολούνται με την ‘‘Business to Business’’ διάσταση της αγοράς. Μια διάσταση η οποία (διεθνώς) δίνει στο Β2Β Marketing έναν όγκο πωλήσεων 15 φορές μεγαλύτερο από τις καταναλωτικές (consumer) πωλήσεις.

 Ο στόχος του συγκεκριμένου κατ’ επιλογήν μαθήματος του Γ’ εξαμήνου της “Ειδίκευσης Marketing”, είναι να δώσει στους παρακολουθούντες μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, ένα νέο σκεπτικό Marketing, μια νέα θεώρηση της επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται από μεγάλους προμηθευτές και από μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ή οργανισμούς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί τόσο μέσα από την παρακολούθηση των θεωρητικών δεδομένων του Β2Β Marketing, όσο και μέσα από case studies, workshops και coursework.

 

ΒελτίωσηΠοιότηταςκαιΜάρκετινγκ (Quality Improvement and Marketing)

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής η ανάγκη για τους φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Οι οργανισμοί που προσλαμβάνουν αποφοίτους πανεπιστημίων απαιτούν από τους νέους εργαζομένους τους όχι μόνο να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αλλά και τις αρχές και τα εργαλεία της Δ.Ο.Π.. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που σχετίζονται με την Δ.Ο.Π. και παρέχει αρκετές μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση στην τάξη. Εστιάζει στην συνεχή βελτίωση όλων των εκφάνσεων και εκφράσεων μιας επιχείρησης, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Καλύπτει την έννοια της Ποιότητας, της Ολικής Ποιότητας και της Δ.Ο.Π., τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ειδικών στη Δ.Ο.Π., την σύνδεση με τα αναγνωρισμένα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας (The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award), τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, την κουλτούρα ποιότητας, τις στάσεις και συμπεριφορές, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος Δ.Ο.Π., τη μέτρηση των στοιχείων κόστους ποιότητας, τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, την ποιότητα των 6σ, τα εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας.

Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα των κατασκευών και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία).

 

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές (FinancialInstitutionsandMarkets)

Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δομή, την οργάνωση και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να:

-     δώσει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

-     να περιγράψει και αναλύσει τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα

-     να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, προϊόντων, και ιδρυμάτων,

-     να αναλύσει βασικές τραπεζικές λειτουργίες και του κινδύνους που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν.

 

Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως (WorkingCapitalManagement)

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι παρέχει στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και των τεχνικών που αφορούν την επιλογή και τη χρηματοδότηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών και γενικότερα όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται είναι η διαχείριση μετρητών διαθεσίμων, χρεογράφων, λογαριασμών εισπρακτέων, αποθεμάτων καθώς και η πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Ακόμη εξετάζονται θέματα διαχείρισης της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, όπως πχ. διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων, τραπεζικός δανεισμός ή χρήση εναλλακτικών πηγών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

 

Χρηματοοικονομική Μηχανική (FinancialEngineering)

Το μάθημα καλύπτει την τιμολόγηση και την αντιστάθμιση, τις αγοραπωλησίες και την χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των συμφωνιών ανταλλαγής, καθώς και με βασικές τεχνικές βασικές τεχνικές τιμολόγησης όπως η εξίσωση Black-Scholes και οι αριθμητικές μέθοδοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετρήσεις ευαισθησίας, τις επεκτάσεις κατά Taylor, την εκτίμηση διακυμάνσεων και συσχετίσεων τα "χαμόγελα μεταβλητότητας", κτλ.

 

Ανάλυση και Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ExchangeRateAnalysisandForecasting)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων. Αρχικά θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα βασικά υποδείγματα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως για παράδειγμα, το υπόδειγμα της ακάλυπτης ισοδυναμίας επιτοκίων, το νομισματικό υπόδειγμα, το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου κλπ, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων.

 

Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά (FinancialInstabilityandInvestorsBehavior)

Η Χρηματοοικονομική Αστάθεια, η οποία είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ατελειών των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, είναι στενά συνδεδεμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών μηχανισμών και της πολυπλοκότητας του συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί βοηθάει στην αναγνώριση καταστάσεων ανισορροπίας και κυρίως στην επίτευξη αποτελεσματικών οικονομικών πολιτικών.