Ανακοίνωση δικαιούχων αιτήσεων απαλλαγής διδάκτρων, Γ κύκλος


Σχετικά με τους πίνακες επιλογής υποψηφίων για την απαλλαγή τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως εγκρίθηκε από την συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ'αριθμ.: 8/16-2-2021).

1) *Προσωρινός πίνακας δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στον Γ’ κύκλο σπουδών, ακαδ. έτους 2020-2021.

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

126

26/1/2021

2

125

26/1/2021

3

123

25/1/2021

4

135

28/1/2021

5

131

27/1/2021

6

120

25/1/2021

7

140

5/2/2021

8

130

27/1/2021

9

128

26/1/2021

10

127

26/1/2021

11

137

1/2/2021

12

133

28/1/2021

* υπό την αίρεση οριστικοποίησης του πίνακα των τελικών εγγραφέντων στο ΠΜΣ.


2)  Να μην κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις των κάτωθι υποψηφίων που κατέστησαν μεν δικαιούχοι βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου, αλλά ξεπερνούν τον αριθμό των δικαιούχων που είναι δώδεκα (12) στο σύνολο. Οι συγκεκριμένοι θεωρήθηκαν υπεράριθμοι γιατί έχουν υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους δικαιούχους και είναι επιλαχόντες δικαιούχοι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κάποιου/ας από τους δικαιούχους.

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

13

132

27/1/2021

14

121

25/1/2021

15

138

1/2/2021

16

124

26/1/2021

17

136

1/2/2021

18

129

27/1/2021


3) Να μην κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις των κάτωθι υποψηφίων που κατέστησαν μη δικαιούχοι λόγω υπέρβασης βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και το υπ’ αριθ. 2726/3-7-2020 ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8195 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό εισόδημα σε πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι και μισό ευρώ (5736,50 €)  (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

139

1/2/2021

2

122

25/1/2021


Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που δεν υπάγονται στους δικαιούχους, να μας ενημερώσουν έως την Πέμπτη 18/2/2021 στις 15:00 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν:

α) επιθυμούν να συνεχίσουν με την εγγραφή τους, καταβάλλοντας τα δίδακτρα και αποστέλλοντας το σχετικό καταθετήριο με email. Η κατάθεση γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ χρηματικού ύψους 750 ευρώ (IBAN: 5202093329 155 και IBAN: GR03 0172 2020 0052 0209 3329 155     Προσοχή: Να γραφεί το ονοματεπώνυμό σας στην απόδειξη κατάθεσης καθώς και ο κωδικός έργου 81606).

β) δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους αποστέλλοντας μας ενημερωτικό email στο mbads@uom.edu.gr

Η μη απάντησή σας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και διαγραφή σας από τον κατάλογο των επιτυχόντων χωρίς καμία άλλη ενημέρωση.