Πρόγραμμα Σπουδών


 • Μαθήματα Υποχρεωτικά και Επιλογής
  Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

  Έναρξη Λειτουργίας: Ακαδημαϊκό Έτος 2018‐2019

  Αντικείμενο ‐ Σκοπός / Επαγγελματικές δεξιότητες: Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων (Business Analytics and Data Science) σε πτυχιούχους πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών που να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Έρευνας − Βελτιστοποίησης, να χειριστούν αποτελεσματικά πολυδιάστατα δεδομένα μεγάλου όγκου (BigData) που εισρέουν καθημερινά στους Οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) από πολλαπλές πηγές (συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαδίκτυο, αισθητήρες, πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και τεχνολογία κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο γενικότερο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που βρίσκονται στην αιχμή των τριών αντικειμένων του κύκλου των Επιστημών των Αποφάσεων (Πληροφοριακά Συστήματα, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος, που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.

  Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

  • Παροχή τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένες δραστηριότητες διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου από πολλαπλές πηγές.
  • Εξασφάλιση της ικανότητας των στελεχών για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη βασισμένη στη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων όπως η εφαρμοσμένη έρευνα, οι μελέτες περιπτώσεων, τα επιχειρηματικά παίγνια και οι προσομοιώσεις.
  • Μικρή διάρκεια σπουδών

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Κριτήρια Επιλογής:

  - Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας (80%)

  • Βαθμός Πτυχίου 50%
  • Βαθμός μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 20%
  • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία ή άλλα επιπρόσθετα προσόντα 10%
  - Συνέντευξη (20%)

  Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας: Αποδεικτικό γνώσης

  της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή

  ανώτερο, για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet‐based test.

  Αριθμός Εισακτέων: μέχρι 40

  Διάρκεια: 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα+ διπλωματική )

  (Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη)

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική

  Δίδακτρα: 3.900€ (ακαδ. έτος 2020-2021)

  Υποτροφίες/Παροχές: 30% επί του αριθμού των εγγραφέντων φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα υπάρξει ανακοίνωση τον Οκτώβριο 2021.

  Διευθυντής: Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Δομή Προγράμματος Σπουδών: 90 ECTS

  8 μαθήματα και διπλωματική εργασία (6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής)

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικό – Προκαταρκτικό μάθημα

   ECTS

   1. Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Software Tools for Business Analytics)

   7,5

    Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   ECTS

   2. Εισαγωγή στη Διαχείριση «Μεγάλων» Δεδομένων και Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Introduction to Big Data and Business Intelligence Systems)

   7,5

   3. Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων I (Business Analytics I-Descriptive Analytics and Introduction to Predictive Analytics)

   7,5

   4. Η Διοικητική Επιστήμη στην Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics with Management Science models and methods – Prescriptive Analytics)

   7,5

    Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   ECTS

   1. Εξόρυξη Δεδομένων και προχωρημένες τεχνικές Προβλεπτικής Αναλυτικής (Advanced Predictive Analytics and Data Mining)

   7,5

   2.Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων (Introduction to Data Management methods and techniques )

   7,5

    

   2x7,5

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται 2):

    

   ECTS

   1. Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων IΙ (Business Analytics IΙ, Advanced Statistical methods and multivariate Analysis)

   7,5

   2. Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (Decision Analysis and Optimization)

   7,5

   3. Αναλυτική του Μάρκετινγκ και των Κοινωνικών Δικτύων (Marketing and Social Media Analytics)

   7,5

   4. Αναλυτική στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management Analytics)

   7,5

   5. Αναλυτική στη Διαχείριση Λειτουργιών και την Εφοδιαστική Αλυσίδα Operations and Supply Chain Analytics)

   7,5

   6. Αναλυτική του Διαδικτύου (Web and Text Analytics)

   7,5

   7. Τεχνικές Προσομοίωσης στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Simulation Techniques in Business Analytics)

   7,5

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ECTS

   Διπλωματική Εργασία

   30

    Σύνολο 90 μονάδες ECTS

   • Περιγραφές Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
    Περιγραφές των μαθημάτων Επιλογής του Β' εξαμήνου. Για να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, θα πρέπει να το δηλώσουν τουλάχιστον έντεκα (11) φοιτητές, ενώ θα πραγματοποιούνται μέχρι τρία μαθήματα, τα δημοφιλέστερα με βάση τις επιλογές των φοιτητών.