Κανονισμός Χρηματοδότησης Συνεδρίων από Φοιτητές/Φοιτήτριες/Ομάδες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Κανονισμός Χρηματοδότησης Συνεδρίων που Διοργανώνονται από Φοιτητές/Φοιτήτριες/Ομάδες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

1. Αντικείμενο και σκοπός

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην προσπάθειά του να είναι αρωγός στη συνεχή επιστημονική κατάρτιση της φοιτητικής κοινότητας, χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται δια ζώσης ή διαδικτυακά ή υβριδικά από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία ή μη με άλλους φορείς. Σκοπός είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, μέσα από τον επιστημονικό διάλογο, στα γνωστικά αντικείμενα και στους επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας των υφιστάμενων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ένα φοιτητικό συνέδριο αφορά στην παρουσίαση επιλεγμένων (μετά από διαδικασία κρίσης) επιστημονικών εργασιών νέων ερευνητών και φοιτητών όλων των βαθμίδων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων), σε συνεργασία ή μη με προσκεκλημένους ομιλητές και ακαδημαϊκούς ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά κάποια ή όλα από τα παρακάτω:

 1. Πραγματοποίηση ομιλιών από διακεκριμένους ομιλητές του επιστημονικού ελληνικού ή και διεθνούς χώρου σε θέματα έρευνας, καινοτομίας,  διασύνδεσης του πανεπιστημίου με ελληνικά και αλλοδαπά πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς κ.ά.
 2. Πραγματοποίηση ομιλιών από διακεκριμένα στελέχη εταιρειών και κοινωνικών ή άλλων φορέων σε θέματα που ενδιαφέρουν τη φοιτητική κοινότητα.
 3. Διοργάνωση συνεδρίων που προάγουν την επιστημονική ώσμωση και αλληλεπίδραση, την επιχειρηματολογία, τη ρητορική, την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (softskills) και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, καθώς και την ανάπτυξη και διάδοση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή δεοντολογία, μέσω της έρευνας, εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών και εισηγήσεων.

2. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης συνεδρίων

Για τη χρηματοδότηση των παραπάνω επιστημονικών συνεδρίων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πρέπει απαραιτήτως να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στη συνέχεια τα αναφερόμενα αντικειμενικά κριτήρια χρηματοδότησης:

2.α. Επιστημονικά Υπεύθυνος του συνεδρίου, για το οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση χρηματοδότησης, είναι μέλος/μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2.β. Το θέμα του επιστημονικού συνεδρίου εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα ενός τουλάχιστον Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2.γ. Η υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης προς την Επιτροπή της παρ. 4β (Παράρτημα ΙΙ) συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή της αρμόδιας Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (για ΔΠΜΣ). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το μέλος Δ.Ε.Π. που θα εκτελεί χρέη Επιστημονικά Υπεύθυνου (ΕΥ), το οποίο θα υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά για την πραγματοποίηση του συνεδρίου και θα έχει την επιστημονική καθοδήγηση και την εποπτεία. Στην ίδια απόφαση συγκροτούνται η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ως εξής:

Οργανωτική Επιτροπή: Αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία είναι φοιτητές/τριες (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών). Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα οργανωτικά θέματα του συνεδρίου.

Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό που πραγματεύεται το συνέδριο. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιστημονική οργάνωση του συνεδρίου (κρίσεις επιστημονικών εργασιών, πρόσκληση διακεκριμένων ομιλητών κ.α.). Στην Επιστημονική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν και αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες ή στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα. Επίσης, στην Επιστημονική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες ή/και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ρισσες.

2.δ.  Σε περίπτωση που η πρωτοβουλία για τη διενέργεια του συνεδρίου προέρχεται από περισσότερα του ενός Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 4β, προκειμένου να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης. Σε περίπτωση που η πρωτοβουλία για τη διενέργεια του συνεδρίου δεν προέρχεται από συγκεκριμένο Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά από φορέα αναγνωρισμένης δράσης και δικτύωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μη υπαγόμενο σε συγκεκριμένο Τμήμα, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. 4β, προκειμένου να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης.

3. Κριτήρια και ύψος χρηματοδότησης

Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται από τους ενδιαφερόμενους της παρ. 2α του παρόντος, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

3.1. Έντυπη αίτηση (Παράρτημα Ι)

Η αρχική πρόταση η οποία υποβάλλεται κατά περίπτωση στη Συνέλευση Τμήματος ή στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (για ΔΠΜΣ) ή απευθείας στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. 4β πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τυποποιημένο έντυπο (βλ. Παράρτημα) και να συμπεριλαμβάνει:

 • Τίτλο και στόχο του συνεδρίου
 • Ενδεικτικά θέματα εργασιών (αν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής επιστημονικών εργασιών)
 • Ημερομηνία/ες διενέργειας, με σχετική έγγραφη διαβεβαίωση για την εξασφάλιση της χρήσης του/των χώρου/χώρων.
 • Πρόγραμμα συνεδρίου.
 • Προϋπολογισμό και τεκμηρίωση προτεινόμενων δαπανών.
 • Σύνθεση της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής.

3.2. Σύμφωνη γνώμη Συνέλευσης οικείου Τμήματος ή Τμημάτων ή Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (για ΔΠΜΣ) με την επιφύλαξη της παρ. 2δ. / Εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής της παρ. 4β

Η πρόταση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης πρέπει να συνοδεύεται από τη θετική σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος ή Τμημάτων ή Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (για ΔΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην οποία θα δηλώνεται και το μέλος Δ.Ε.Π. που επιφορτίζεται με την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία του/ων αιτούντος/ων και από τη θετική εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4β.

3.3. Ύψος χρηματοδότησης

 • Για οργάνωση συνεδρίου διάρκειας έως και δύο ημέρες, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι €4.000,00.
 • Για οργάνωση συνεδρίου διάρκειας από τρεις έως πέντε ημέρες, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι €7.000,00.
 • Για οργάνωση συνεδρίου διάρκειας από δύο έως πέντε ημέρες, το οποίο χαρακτηρίζεται ως διεθνές λόγω συμμετοχής συνέδρων από τουλάχιστον τρία κράτη, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι €10.000,00.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από σχετικό πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συνεδρίων με μεγαλύτερα ποσά από τα ως άνω αναφερόμενα.

3.4. Χρόνος υποβολής αιτήσεων προς την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή της παρ. 4β

Ο ΕΥ του συνεδρίου υποβάλλει την αίτησή του στην Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή της παρ. 4β από την 10η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, για συνέδριο που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το ανωτέρω διάστημα ορίζεται από την 2α Οκτωβρίου έως την 18η Οκτωβρίου 2023 και η προθεσμία της παρ. 4δ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

4. Διαδικασία επιλογής – Εξασφάλιση πιστώσεων

4α.   Το Συμβούλιο Διοίκησης στην αρχή εκάστου ημερολογιακού έτους καθορίζει προϋπολογιστικά τα ποσά που θα διαθέσει σε συνέδρια επιστημονικού σκοπού που οργανώνονται από φοιτητές/τριες/ομάδες φοιτητών. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με αιτιολογημένη απόφασή του. 

4β.   Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτεί Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή με διετή θητεία για την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων. Ως μέλη της ορίζονται τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις και εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για τη λήψη απόφασης χρηματοδότησης.

4γ.   Το Συμβούλιο Διοίκησης αποφασίζει για τη χρηματοδότηση επιστημονικού συνεδρίου που οργανώνεται από τους ενδιαφερόμενους της παρ. 2α του παρόντος, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον είναι διαθέσιμα τα αιτούμενα ποσά. Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης επαρκών κονδυλίων, η κατανομή τους γίνεται αναλογικά με βάση τη σχέση διαθεσίμων ποσών προς το σύνολο των αιτουμένων ποσών. Σε περίπτωση μη απορρόφησης των συνολικών ετήσιων πιστώσεων κατά το έτος της προκήρυξης, το υπολειπόμενο ποσό δύναται να μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4δ. Εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγκρισης πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Συμβούλιο Διοίκησης τα ακόλουθα:

 • Αναλυτικό πρόγραμμα συνεδρίου.
 • Κατάλογος με ονόματα, τίτλους, διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των μελών της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
 • Τυχόν χορηγίες που δέχθηκε το συνέδριο από άλλους φορείς/ιδιώτες.

Αν εντός του διμήνου δεν υποβληθούν τα ως άνω έγγραφα, αυτοδικαίως ακυρώνεται η εγκριθείσα χρηματοδότηση προς το συνέδριο.

5.  Οικονομική διαχείριση

1. Όλα τα οικονομικά θέματα φοιτητικών συνεδρίων χρηματοδοτούμενων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ελέγχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις κείμενες διατάξεις.

3. Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του εγκεκριμένου συνεδρίου απαιτείται η κατάθεση Αιτήματος Δέσμευσης Δαπάνης από τον ΕΥ, συνοδευόμενου από: τεκμηριωμένο προϋπολογισμό δαπανών, τις σχετικές προσφορές κατά δαπάνη, πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού και τυχόν τεχνικές προδιαγραφές εφόσον υπάρχουν.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής προσκεκλημένων ομιλητών-συνέδρων
 • Έξοδα εστίασης (διαλειμμάτων, γευμάτων, δεξιώσεων)
 • Έξοδα δημοσιότητας
 • Τυπογραφικά έξοδα (εκτυπώσεις προγράμματος, διαπιστεύσεις, πιστοποιητικά)
 • Συνεδριακό υλικό – Γραφική ύλη (τσάντες, στυλό, σημειωματάρια, διαπιστεύσεις)
 • Έξοδα δημοσίευσης (πρακτικών του συνεδρίου ή άλλων συναφών εκδόσεων)
 • Τεχνική και διοικητική υποστήριξη
 • Τεχνικός εξοπλισμός – οπτικοακουστικά μέσα

Ο ανωτέρω κατάλογος με τις κατηγορίες και τα είδη δαπανών δεν είναι περιοριστικός. Ενδέχεται να εγκριθεί δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο, εφόσον τεκμηριωθεί επαρκώς η ανάγκη κάλυψης της εν λόγω δαπάνης και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και οι κείμενες διατάξεις.

Το συνέδριο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εντός είτε εκτός των χώρων και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από το πέρας του συνεδρίου ο ΕΥ πρέπει να καταθέσει στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών τα κάτωθι:

 1. Σύντομη αναφορά πεπραγμένων του συνεδρίου (π.χ. πλήθος ομιλητών, πλήθος εργασιών, πλήθος συμμετεχόντων, συμπεράσματα κ.α.)
 2. Φάκελο με συνεδριακό υλικό, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. πρακτικά συνεδρίου, αφίσες, πρόγραμμα συνεδρίου, παρουσιάσεις ομιλητών κ.α.).

7. Δημοσιότητα

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναφέρεται ως χορηγός σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής, π.χ. στην αφίσα, στο πρόγραμμα, στα δελτία τύπου, στις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.

 

8. Βραβεύσεις/Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

8.α. Είναι δυνατή απονομή βραβείων στους φοιτητές/τριες με την καλύτερη εργασία, η διαδικασία της οποίας θα ενσωματώνεται στην αρχική πρόταση, ενώ υπεύθυνη για την όλη διαδικασία θα είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

8.β. Με τη λήξη εκάστου Συνεδρίου θα χορηγούνται Πιστοποιητικά Παρακολούθησης τα οποία θα υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, μέλος Δ.Ε.Π. και τον/ην υπεύθυνο/η της Οργανωτικής Επιτροπής της παρ. 2γ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος με μέριμνα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Β.  Την έκδοση της Προκήρυξης για Χρηματοδότηση Φοιτητικών Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2023.

Γ.   Τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων, με διετή θητεία η οποία λήγει στις 26.9.2025, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

 • Δημήτριο Χρήστου-Βαρσακέλη, Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Θεολόγο Παντελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 • Ιωάννη Κωνσταντάρα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δ.     Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της Προκήρυξης, την ενημέρωση των Γραμματειών των Τμημάτων προκειμένου να αποσταλεί η Προκήρυξη στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και για την ανάρτηση του Κανονισμού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font