Πληροφορίες για το ΠΜΣ


  Αντικείμενο – Σκοπός

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
  (α) η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων,
  (β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία/πολλαπλές αναπηρίες,
  (γ) η κατάρτιση των φοιτητών επί των κρίσιμων θεμάτων της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),
  (δ) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται η παραγωγή νέων γνώσεων στο πεδίο της ειδικής αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.
  Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή των επιμέρους μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα


   Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.490 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, εκ του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το τριάντα τοις εκατό (30%) δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε διακόσια-σαράντα (240) άτομα κατ’ έτος και ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1.

   Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2) της Αγγλικής γλώσσας. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου «καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου τους. Συγκεκριμένα:

   Α. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή η Συντονιστική Επιτροπή εφόσον της έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή από τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι αρμόδια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.
   Β. Εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου Γ’ του παρόντος άρθρου.
   Γ. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι τα εξής: 1) ο βαθμός πτυχίου, 2) προϋπηρεσία στην γενική ή/και ειδική αγωγή, 3) η πτυχιακή εργασία, 4) επιπλέον τίτλοι σπουδών, και 5) οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές.

   Σύστημα πίστωσης των κριτηρίων επιλογής
   Η επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, και με ανώτερο τα 100 μόρια:

    

   Κριτήρια επιλογής

   Μέγιστη πίστωση μορίων

   Ο βαθμός πτυχίου

   10

   Προϋπηρεσία στην γενική ή/ και στην ειδική αγωγή:

   1) Ειδική Αγωγή:

   Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 12 μόρια

   Β) Άνω των 18 μηνών και έως 36 μήνες = 16 μόρια

   Γ) Άνω των 36 μηνών = 20 μόρια

    

   2) Γενική Αγωγή

   Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 8 μόρια

   Β) Άνω των 18 μηνών και έως 36 μήνες = 12 μόρια

   Γ) Άνω των 36 μηνών = 16 μόρια

    

   Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για γενική και ειδική αγωγή, εφόσον υπάρχει σχετική προϋπηρεσία, είναι 28.

   28

   Πτυχιακή εργασία:

   Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του ΠΜΣ = 12 μόρια

   Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια

   Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του ΠΜΣ = 6 Μόρια

   Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια

   12

   Επιπλέον τίτλοι σπουδών: διδακτορικό = 10 μόρια, μεταπτυχιακό = 5 μόρια, δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια. Δεν θα μοριοδοτούνται ταυτόχρονα και παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος σπουδών που παρέχει τα περισσότερα μόρια.

   10

   Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,  πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:

   Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 12 μόρια για κάθε δημοσίευση.

   Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 6 μόρια για κάθε δημοσίευση.

   Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση.

   Επισημάνσεις: α) η μέγιστη της μοριοδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40 μόρια, β) οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/ δημοσιεύσεις θα πρέπει να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης  σε πρακτικά) προκειμένου να μοριοδοτηθούν ξεχωριστά.

   40

    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font