Θεσμικό Πλαίσιο ΠΜΣ


  Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

  Η λειτουργία του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ρυθμίζεται από :

  Α: Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο

  1. Το θεσμικό πλάισιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 4957/2022)

  2. Το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 4896/3-8-2023)

  3. Το ΦΕΚ τροποποίησης του Κανονισμού του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 4910/4-8-2023)

  Β: Θεσμικά Πλαίσια παλαιότερων κύκλων σπουδών

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (Ν. 4485/τ.Α' 114/4-8-2017)
  2. Το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 1775/29-4-2021)
  3. Το ΦΕΚ τροποποίησης του Κανονισμού του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 1807/29-4-2021) και το ΦΕΚ Έγκρισης του Κανονισμού (ΦΕΚ τ. Β' 5020/31-12-2019). 
  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (Ν. 4485/τ.Α' 114/4-8-2017)
  2. Το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 4638/17-12-2019).
  3. Το ΦΕΚ Έγκρισης του Κανονισμού του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 5020/31-12-2019).
  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α' 148/16-7-2008)
  2. Το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΦΕΚ τ. Β' 2234/16-10-2015).
  3. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master of Science in “Special Education and Rehabilitation: Visual Impairments, Mild Educational Needs, Intellectual Disability, Multiple Disabilities (ΦΕΚ τ. Β' 1952/18-7-2014).
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font