Ενημέρωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 7ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενιαίου τμήματος (Νέων Πτυχιούχων/Στελεχών) του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health care Management – ΜHM).

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων :15/11/2021-31/01/2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: mhm@uom.edu.gr και στο τηλέφωνο 2310-891190 (κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας  Τρίτη-Παρασκευή 11:00-14:00). 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font