Κανονισμός Προγράμματος 2018 (ΦΕΚ 4345/1.10.2018 τ.Β')


Μετά την επανίδρυση του Προγράμματος ισχύει για τους κύκλους σπουδών (3ος έως 7ος) ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 4345/1.10.2018 τ.Β').

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font