Οδηγός Σπουδών


Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την εγγραφή του φοιτητή στο Πρόγραμμα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιούνται οι διαλέξεις των μαθημάτων του Προγράμματος, των οποίων η εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι φοιτητές συγγράφουν και εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων τους και στο τέλος των εξαμήνων ακολουθεί η εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί. Τέλος, στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία από τους φοιτητές με επιβλέποντα που έχει οριστεί για κάθε φοιτητή/τρια. Επιπροσθέτως, για κάθε φοιτητή/τρια ορίζονται και δύο εξεταστές που σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, αξιολογούν τη διπλωματική εργασία.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.480 ευρώ και καταβάλλονται σε έξι δόσεις (κατανεμημένες σε τρία εξάμηνα - δύο δόσεις ανά εξάμηνο).

Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό φοιτητών έως 30% βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Άρθρο 86, Ν.4957/2022), προϋπόθεση για την εξέταση αίτησης απαλλαγής αποτελεί ο βαθμός πτυχίου (ίσος ή μεγαλύτερος του 7,5). Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4957/2022. Επιπλέον, εγκρίνεται η χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκών κριτηρίων σε ποσοστό 5% επί των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών, οι οποίες είναι εξαμηνιαίες και δίνονται βάσει της επίδοσης και της βαθμολογίας για το Α' και Β' εξάμηνο.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ' ανώτατο όριο σαράντα (40).

Τα κριτήρια εισαγωγής περιλαμβάνουν τον βαθμό πτυχίου, γνώση η/υ (π.χ. ecdl), δεύτερη ξένη γλώσσα (επιπέδου Β2 και άνω), παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, προγράμματα κατάρτισης άνω των 100 ωρών κ.α. και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Η επαγγελματική εμπειρία προσμετράται ανεξαρτήτως αντικειμένου. Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται και συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων (12 διαλέξεις ανά μάθημα – 4 μαθήματα ανά εξάμηνο) διεξάγονται κάθε Δευτέρα απόγευμα (από 17.00 έως 22.00μμ) και Σάββατο πρωί (από 09:00 έως 14:00), για τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα έτσι, ώστε να εξυπηρετούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που στην πλειονότητά τους είναι εργαζόμενοι.

Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών του (ΦΕΚ 1814/22.03.2023).

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font