Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών του Α' και Β' εξαμήνου είναι το ακόλουθο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 

ECTS

Μάνατζμεντ για Οργανισμούς Φροντίδας Υγείας (Management in Health Service Organizations)

6

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Υγεία (Quantitative Methods in Health Care)

6

Οικονομικά της Υγείας (Health Economics)

6

Βελτίωση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (Quality Improvement in Health Services)

6

Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 
Μαθήματα Επιλογής:

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Health Information Systems)

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Organizational Behavior and Leadership)

 

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας (Economic Evaluation in Health Care)

 

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική στην Υγεία (Financial Management and Managerial Accounting in Health Care)

6

Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Υγείας (Operations Management in Health Care Services)

6

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Management)

6

Πολιτική Υγείας (Health Policy)

6

Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 
Μαθήματα Επιλογής:

Μάρκετινγκ (Marketing)

 

Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση Δεδομένων (Statistical Analysis and Data Evaluation)

 

Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης (Decision Making Tools and Optimization)

 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία (Thesis)

30

 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. είναι 90.