Μιχαήλ Δημήτριος
 • 2310 891.594
 • mihail uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 406

  Μιχαήλ Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομική και Θεσμοί των Εργασιακών Σχέσεων"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Π.Θ., (1982).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1985).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θεσμοί στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
  Θεσμοί της Ελληνικής αγοράς εργασίας
  Ατυπικές μορφές απασχόλησης
  Πολιτικές Απασχόλησης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΟΔ0704)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Θεσμοί της Ευρωζώνης, Νέες Μορφές Απασχόλησης στην ΕΕ, Εργασιακή Ευελιξία και Ευκαιριακή Απασχόληση στην ΕΕ, Ευρώ: Δημοσιονομική Σταθερότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Η Πρόκληση της Ευρωπαϊκής Κρίσης Χρέους και η Επανεξέταση της Αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και Αναδιάρθρωση των Αγορών Εργασίας στη Νότια Ευρώπη.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   (MHM0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
   (MPM0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΔΕ0106-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τη σημασία της για την επίτευξη οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν τη σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τη συμβολή της λειτουργίας αυτής στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού και το σχεδιασμό των στρατηγικών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αφορούν στη:

  -       Επιχειρησιακή στρατηγική / ανταγωνιστική στρατηγική και τρόποι συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην υλοποίησή τους

  -       στελέχωση (ανάλυση έργου, προσέλκυση, επιλογή – διοίκηση ταλαντούχων)

  -       εκπαίδευση / ανάπτυξη προσωπικού, εισαγωγή στην οργανωσιακή γνώση

  -       αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (διοίκηση της απόδοσης)

  -       αμοιβή (βασικές αρχές υποκίνησης, αξιολόγηση έργου θέσης, εισαγωγή στον προσδιορισμό αμοιβών)

  -       ασφάλεια/προστασία εργαζομένων – ποιότητα ζωής στον εργασιακό χώρο

  -       πρακτικές εφαρμογές/ παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών με δείκτες, στο σύγχρονο ρόλο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, στην οργανωτική δομή του, καθώς και στα καθήκοντα, αρμοδιότητες και διαδικασίες που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος προκειμένου να υλοποιήσει τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλει στα τελικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΔ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαφορά από τη διοίκηση προσωπικού, σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πρότυπα και προσεγγίσεις, στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβή εργαζομένων. Προστασία της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον και εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλισμό. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (MPM0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΟΔ0610)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές ένα περίγραμμα των κυρίων συστημάτων του κράτους κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρώνεται στα ασφαλιστικά συστήματα και στην επίδρασή τους στη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Επίσης το μάθημα παρουσιάζει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να προσαρμόσουν τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματά τους στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόκληση της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΔΕ0314)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Δ. ΜΙΧΑΗΛ


  Το μάθημα αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μάνατζερ χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών για να προσελκύουν και να δίνουν κίνητρα σε ικανούς υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των θεωριών συστημάτων κινήτρων και αμοιβών, όσο και η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας εναλλακτικά συστήματα αμοιβών. Καλύπτονται θέματα όπως η αξιολόγηση της εργασίας και συστήματα αμοιβών και κινήτρων βασισμένων στις δεξιότητες και στην ατομική ή ομαδική αποδοτικότητα. Γι? αυτό το λόγο το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται νέα στελέχη κατά την ένταξη τους σε επιχειρήσεις ως εξειδικευμένα σε θέματα αμοιβών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των οργανωσιακών αλλαγών που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των νέων στελεχών.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • Mihail, D., «Labour inspection in Greece: breaking the deadlock», in Labour 2004: Collected Papers, Institute of Urban Environment and Human Resources, Panteion University, Athens, pp.71-79, 2005.

   2002

   • Mihail, D., “Labour flexibility, corporate adjustment and unemployment in the European Union”, Τιμητικός τόμος Νικολάου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 2002.

   2001

   • Mihail, D., “Greek industrial relations: Facing the challenge of restructuring”, Τιμητικός τόμος Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 2001.

   2000

   • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “Orientation of European Education and Employability”, Scierntific Volume of University of Piraeus, University of Piraeus, pp.385-397, Piraeus, 2000.

   1997

   • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “The Nature of Middle Managers’ Work in the Civil Service: The Case of Greece”, in Middle Managers in Europe, (Y-F. Livian and J. Bugroyne Eds.), Routledge, pp.93-103, 1997.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (32 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Mihail, D., and Mylona, E. (2019) " Exploring public employees’ motivation to learn and develop in turbulent times: The role of perceived support and organizational commitment ", International Journal of Public Administration, https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669174

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Mihail, D. and Mylona, E. (2018) “Enhancing Employees’ Work Performance through Organizational Justice in the Context of Financial Crisis. A Study of the Greek Public Sector.” International Journal of Public Administration, Vol.41, July 6, 2018 online.
    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2018) "The link between perceived High Performance Work Practices, employee attitudes and service quality: The mediating and moderating role of trust", Employee Relations Vol. 40, no. 5, pp. 801-821

    2017

    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2017)" "Linking innovative human resource practices, employee attitudes and intention to leave in healthcare services", Employee Relations, Vol. 39, no.1, pp.34-53

    2016

    • Mihail, D. and Matsouka, K. (2016), “Graduates’ employability: What do graduates and employers think?” Industry and Higher Education, Vol. 30, no. 5, pp. 321-326
    • Mihail, D. and Ogbogu, C. (2016), “Gender-based Stereotypes and Managerial Careers in Diverse Socio-Economic Environments: The Cases of Greece and Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, No.2, pp. 39-51
    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2016), “Modeling patient care quality: An empirical high-performance work system approach”, Personnel Review, Vol. 45, no. 6, pp. 1176-1199

    2014

    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2014), “The Impact of an MBA on managerial skills and career advancement: The Greek case”, The International Journal of Management Education, Vol. 12, No.3, pp. 212-222

    2013

    • Mihail, D., Mac Links, M. and Sarvanidis, S., (2013), "High performance work systems in corporate turnaround: A German case study", Journal of Organizational Change Management, Vol. 26, No.1, pp. 190-216.

    2011

    • Mihail, D., Giannikis, S., (2011), "Flexible work arrangements in Greece: A study of employee perceptions", The International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, No.2, pp.417-432.
    • Mihail, D., Giannikis, S., (2011), "Modelling job satisfaction in low level jobs: Differences between full-time and part-time employees in the Greek retail sector", European Management Journal, Vol.29, No.2. pp. 129-143.

    2010

    • Mihail, D., Giannikis, S., (2010), "Motivation of working women in the Greek retail sector: An empirical analysis", International Journal of Manpower, Vol.31, No.1, pp.4-20.
     link

    2008

    • Mihail, D., (2008), "Graduates' career orientations and strategies     in corporate Greece", Personnel Review, Vol.37, No.4, pp. 393- 411.
     http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1728470&show=abstract
    • Mihail, D., Giannikis, S., (2008), "Predicting Organizational Commitment: A Field Study of Full-Time and Part-Time Retail Employees". The Business Review, Cambridge, Vol. 10 No. 2, pp. 69-80
     http://www.jaabc.com/brcv10n2preview.html
    • Mihail, D., (2008), "Proactivity and work experience as predictors of career-enhancing strategies", Human Resource Development    International, Vol.11, No.5, pp. 523-537.
     link

    2006

    • Mihail, D., "Internships at Greek universities: an exploratory study", Journal of Workplace Learning, Vol.18, No.1, 2006, pp. 28-41.
     http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1537654&show=abstract
    • Mihail, D., «Gender-based stereotypes in the workplace: The case of Greece», Equal Opportunities International, Vol.25, No.5, pp. 373-388, 2006.
    • Mihail, D., and Elefterie, K., «Perceived effects of an MBA degree on employability and career advancement: the case of Greece», Career Development International, Vol.11, No. 4, pp. 352-361, 2006.
    • Mihail, D., «Women in management: Gender stereotypes and students: attitudes in Greece», Women in Management Review, Vol. 21, No. 8 , pp. 681-689, 2006.

    2005

    • Mihail, D., and Karaliopoulou, K., «Greek university students: a discouraged workforce», Education and Training, Vol.47, No. 1, pp.31-39, 2005.
    • Mihail D., “Labour Inspection in Greece: Breaking the Deadlock”, Εργασία 2005, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, pp. 71-79, Αθήνα 2005.
    • Mihail, D., "Working Students at Greek Universities", Journal of European Industrial Training, Vol. 29, No. 7, pp.561-571, 2005.

    2004

    • Mihail, D., "Labour Flexibility in Greek SME's", Personnel Review, vol.5, no.5, pp.549-560, 2004.

    2003

    • Mihail, D., “Atypical Working in Corporate Greece” , Employee Relations, vol.25, no.5, pp.470-489, 2003.

    2001

    • Μιχαήλ, Δ., «Άτυπη απασχόληση, συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικά σύμφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, 1, σελ. 137-156, 2001.

    2000

    • Koufidou S., and Mihail, D., “New Technologies and Trade Unions The Case of Northern Greece”, East-West Series in Economics, Business, and the Environment, vol.III, 2000.
    • Mihail, D., “Industrial Relations Systems in the European Union”, East-West Series in Economics, Business, and the Environment, vol.III, 2000.

    1999

    • Kufidu, S. and Mihail, D., “Decentralisation and Flexibility in Greek Industrial Relations”, Employee Relations, The International Journal, vol.21, 4-5, pp.485-499, 1999.

    1997

    • Koufidou, S., Petridou, E. and Mihail, D., "Upgrading Managerial Work in the Greek Civil Service”, International Journal of Public Sector Management, vol.10, 4, 244-253, 1997.

    1996

    • Mihail, D., "Unemployment and Labor Market Policies in Greece", Spoudai, vol.46, 1-2, pp.16-30, 1996.

    1995

    • Mihail, D., "The Productivity Slowdown in Postwar Greece”, Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, vol. 9, 2, pp.189-205, 1995.

    1993

    • Mihail, D., “Modelling Profits and Industrial Investment in Postwar Greece”, International Review of Applied Economics, vol.7, 3, pp.290-310, 1993.
    • Συνέδρια (23 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • 2019, International Conference on Applied Research in Management, Business and Economics, April 5-7, 2019 Barcelona, Spain “Exploring the relationship between high involvement work practices, work demands and employees’ attitudes and behaviors”

     2018

     • 2018, 42nd International Academic Conference , International Institute of Social and Economic Sciences, Rome, Italy, September 10-13 “The role of perceived supervisor support and perceived organisational support on employees’ motivation to learn and develop. The case of the Greek public sector.”
     • 2018, 4th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC) Budapest, Hungary, October 17-21 “The impact of high-performance work systems on Greek tourism”

     2017

     • 2017 The Finance, Global Management, Economics, IT, Marketing, MIS, and Healtcare Management Research Conference, New York, May 25-28 "Distributive Justice as an Alternative predictor of Satisfaction with Pay in a Period of Crisis: The Case of the Greek Public Sector”
     • The British Academy of Management 2017 Conference, Warwick, UK, September 5-7, 2017. “Enhancing Employees’ Work Effort through Distributive Justice in the Era of Economic Crisis. A Study of the Greek Public Sector “

     2016

     • 2016 , British Academy of Management – Newcastle University,6-8 September 2016 "The impact of high-performance work systems on Greek hospital employees' work-related well-being and job burnout"
     • 2016 Academy of Human Resource Development – , 17th International Conference on Human Resource Development / Research and Practice across Europe, 8-10 June 2016, Manchester: "The effects of high-performance work systems on Greek hospital employees' work-related well-being"
     • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2016), “The effects of high-performance work systems on hospital employees’ work- related well-being: Evidence from Greece”, European Management Journal, Vol. 34, no.4, pp.424-438

     2015

     • 2015 “New Horizons in Industry, Business and Education”, 9th International Conference, (NHIBE 2015) 27-29 August 2015, Skiathos Island, Greece Matsouka, K, Mihail, D. “Graduates’ Employability: What do Graduates and Employers Think? ", Proceedings, pp. 31-37.

     2012

     • 2012 Annual Meeting of the Association for Global Business, 24tht International Conference, Mihail, D. "Modeling Job Satisfaction: The Case of Air Transport Industry in Greece", Washington D.C., USA, November 15-17, 2012.

     2011

     • 2011, 11th Congress of Women's Worlds, Mihail, D., "Gender Stereotypes and Glass Ceiling in a Developing and an EU Country: Comparing Armenia with Greece", Ottawa, Canada, University of Ottawa, July 2-7, 2011

     2010

     • 2010 Annual Meeting of the Association for Global Business, 22nd International Conference, Mihail, D., Dimopoulos A, "Modelling the selection process in corporate Greece" ,New Orleans, Louisiana, USA, November 11-14, 2010

     2009

     • 2009 Annual Meeting of the Association for Global Business, 21st International Conference, Mihail, D., "Employee Trust in Modelling Job Satisfaction and Organizational Commitment", Orlando, Miami, USA, November 12-15, 2009

     2008

     • Women and Ambition Conference 2008, Mihail, D. and Giannikis, S.  "Aspects of Ambition for Retail Sales     Employees: Examination for     Gender Differences", Irish Department of Justice, Equality and Law Reform and     the Centre for Gender and Women's Studies, Trinity College, Dublin, March 27-29, 2008.

     • The International Business & Economics Research Conference, Los Angeles, 2008.
      Mihail, D. and Giannikis, S.  "Predicting Organizational Commitment: A Field Study of Full-Time and Part-Time Retail Employees", The Journal of American Academy of Business, Cambridge,, The Beverly Hilton, Beverly Hills, Los Angeles, USA,  June 11 - 14, 2008.
     • 10th Congress of Women's Worlds 2008 Mihail, D. and Giannikis, S.  "Gender Differences in Organizational Commitment: An Empirical Assessment of Sales Employees in Greece", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain, July 3- 9, 2008.
     • 2008 Annual Meeting of the Association for Global Business, 20th International Conference, Mihail, D., "Determinants of Job Search Intensity in Greece",
      Newport Beach, California, USA, November 20-23, 2008

     2007

     • 2007 Annual Meeting of the Association for Global Business, 19th International Conference, Mihail, D. and Giannikis, S, "Combining study and paid work at Greek universities: An empirical approach" Washington, D.C., USA, November 18 - 20, 2007
     • Work, Employment and Society Conference 2007, Mihail, D. and Giannikis, S. "Unmet expectations at work for the female part-time workforce: The case of the Greek retail sector", British Sociology Association, University of Aberdeen, UK, September 14-18, 2007

     1994

     • Kufidu, S, and Mihail D., “New Technologies, Reorganization, and Employment in the Industry of Northern Greece”, in Proceedings of the 4th International Conference: New Technology in Business and Economics, Economic Society of Thessaloniki, pp.69-80, Thessaloniki, April 7-10, 1994.

     1991

     • Mihail, D., “An Empirical Approach to Cost-of-Job-Loss in Welfare State", 3rd Conferecne of Karagiorgas Institute, Proceedings of the Conference: Dimensions of Modern Social Policy, Pantion University, November 27-29, Athens, pp.259-269, 1991.

     1990

     • Mihail, D., "The Profit Rate Determinants of the Postwar Greek Manufacturing", in Proceedings of the Conference: The Greek Economy in the 1990s, Economic Society of Thessaloniki, December 14-16, Thessaloniki, pp: 99-112, 1990.

     • Mihail, D., "Globalisation and Corporate Codes of Labour Contact in the EU", The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies”, 7th ECSA- World Conference, Brussels, 30 November – 1 December, 2004 (forthcoming).
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • Mihail, D., "Advancing Women in Managerial Positions: The Glass Ceiling in Greece", Women’s Worlds: Economy, Work and Welfare, 9th International Interdisciplinary Congress on Women, Seoul, Korea, June 19-24, 2005.

      2000

      • Mihail, D., “Work restructuring in the European Union: The American Challenge”, presented at the 2nd American Studies Seminar: In Pursuit of the Millenium: Greece, Europe and the USA, American Consulate General, Thessaloniki, April 2000.

      1996

      • Mihail, D., “Collective Bargaining and Participation in the New Europe”,The European Economic Firm in the Global Economy, 5th International Congress, Thessaloniki 4-6 April, Economic Society of Thessaloniki, 1996.

      1995

      • Mihail, D.,“Unemployment in Postwar Greece”, 53rd Annual Meeting of the Association for Social Economics On theCondition of Labour in the USA and the World Today, Washington, DC, 6-8 January 1995.

      1994

      • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “The Role of Middle Managers in the Nothern Greek Civil Service”, Human Capiital and Mobility Programme of European Commission, Proceedings of European Workshop at ESC Lyon, France, December 1-3, 1994.