Μιχαήλ Δημήτριος
 • 2310 891.594
 • mihail uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 406

  Μιχαήλ Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομική και Θεσμοί των Εργασιακών Σχέσεων"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Π.Θ., (1982).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1985).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θεσμοί στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
  Θεσμοί της Ελληνικής αγοράς εργασίας
  Ατυπικές μορφές απασχόλησης
  Πολιτικές Απασχόλησης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΟΔ0704)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

   

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0704

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA191/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  1. Οι φοιτητές μελετούν τις λειτουργίες των βασικών θεσμών της αγοράς εργασίας όπως η λειτουργία των εργατικών συνδικάτων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η διαμόρφωση των μισθών.

  2. Να είναι ικανοί να συγκρίνουν τους παραπάνω θεσμούς στην αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης

  3. να κατανοήσουν πως θεσμοί της Ευρωζώνης, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επηρεάζουν  τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελληνική οικονομία. 

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Αυτόνομη εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Παραδειγμάτων στη Διδασκαλία (Case studies). Χρήση του διαδικτύου για βιβλιογραφία και συγγραφή εργασιών

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου(ώρες)

   

   

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη Φοιτητή/  3 ώρες ανά ώρα διδασκαλίας

  36*3= 108

  Εκπόνηση Εργασίας

  10

  ΣύνολοΜαθήματος

  157 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

  Γραπτή Εργασία

  Δημόσια Παρουσίαση

  Τελική εξέταση 80%

  Εργασία  10%

  Συμμετοχή στο μάθημα 10%

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  Μελέτες προσβάσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΕ www.europa.eu.int , www.eurofound.eu.int

  www.iobe.gr; www.inegsee.gr

  Έκθεση Πισσαρίδη, Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Ιούλιος 2020

  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:: Harvard Business Review Case Studies, Personnel Review, Employee Relations, International Journal of Human Resource Management

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   (MHM0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΔΕ0106-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τη σημασία της για την επίτευξη οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν τη σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τη συμβολή της λειτουργίας αυτής στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού και το σχεδιασμό των στρατηγικών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αφορούν στη:

  -       Επιχειρησιακή στρατηγική / ανταγωνιστική στρατηγική και τρόποι συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην υλοποίησή τους

  -       στελέχωση (ανάλυση έργου, προσέλκυση, επιλογή – διοίκηση ταλαντούχων)

  -       εκπαίδευση / ανάπτυξη προσωπικού, εισαγωγή στην οργανωσιακή γνώση

  -       αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (διοίκηση της απόδοσης)

  -       αμοιβή (βασικές αρχές υποκίνησης, αξιολόγηση έργου θέσης, εισαγωγή στον προσδιορισμό αμοιβών)

  -       ασφάλεια/προστασία εργαζομένων – ποιότητα ζωής στον εργασιακό χώρο

  -       πρακτικές εφαρμογές/ παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών με δείκτες, στο σύγχρονο ρόλο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, στην οργανωτική δομή του, καθώς και στα καθήκοντα, αρμοδιότητες και διαδικασίες που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος προκειμένου να υλοποιήσει τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλει στα τελικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (MPM0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (WELFARE STATE IN THE EUROPEAN UNION)
   (ΟΔ0610)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0610

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

  (WELFARE STATE IN THE EUROPEAN UNION)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA193/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  1. Οι φοιτητές μελετούν τις λειτουργίες των βασικών θεσμών που αρθρώνουν την κοινωνική πολιτική σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  2. Δίνεται έμφαση σε συζήτηση και γνώση των πτυχών της κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας και σύγκριση της με αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ όπως οι Σκανδιναβικές αλλά και οι χώρες της Ν. Μεσογείου.

  3. οι φοιτητές εμβαθύνουν σε κεντρικά προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής της χώρας όπως το «συνταξιοδοτικό» , «το δημογραφικό» , οι υπηρεσίες ενεργούς πολιτικής στην αγορά εργασίας για αντιμετώπιση της ανεργίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Αυτόνομη εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Ευρωζώνη και Κοινωνική Πολιτική
  2. Γήρανση πληθυσμού και Συνταξιοδοτικό στην ΕΕ
  3. Γήρανση πληθυσμού και Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα
  4. Ενεργή Πολιτική Αγοράς Εργασίας στην ΕΕ
  5. Ενεργή Πολιτική Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα και αντιμετώπιση Ανεργίας
  6. Κρίση χρέους στην Ελλάδα, Μνημόνια και επίπτωση στο κράτος κοινωνικής πρόνοιας
  7. Η  κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια : Τάσεις και Προοπτικές
  8. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας  σε χώρες της  ΕΕ
  9. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας  στην Ελλάδα
  10. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Πανδημία COVID
  11. Δημόσια Συστήματα Εκπαίδευσης στην ΕΕ
  12. Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών
  13. Παρουσιάσεις  Εργασιών / Ανασκόπηση μαθημάτων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Παραδειγμάτων στη Διδασκαλία (Case studies)

  Πρόσβαση μελετών από εξειδικευμένες πλατφόρμες του διαδικτύου.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

   

  Διαλέξεις

  8*3=24

  Μελέτη / 2 ώρες ανα ώρα διδασκαλίας

  24*2 = 48

  Εκπόνηση 5 εργασιών και Παρουσίαση τους

  48

   

   

  Σύνολο ωρών

                          120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

  Γραπτές Εργασίες/ Παρουσιάσεις

  Δημόσιες παρουσιάσεις

  Τελική εξέταση 40%Εργασίες 50%

  Συμμετοχή στο μάθημα 10%

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Μελέτες προσβάσιμες σε επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ www.europa.eu.int , www.eurofound.eu.int

  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: Harvard Business Review Case Studies, Personnel Review, Employee Relations, International Journal of Human Resource Management Economist, Financial Times

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΔΕ0314)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση και εφαρμογή τεχνικών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων συμμετέχοντας σε διαδραστική διδασκαλία με στελέχη επιχειρήσεων εξειδικευμένα σε εφαρμογές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.


  Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ενισχύσουν την:
  • εξειδικευμένη γνώση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) που να βασίζεται σε επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδικότερα στη παρακίνηση εργαζομένων με πρόσκληση για διαδραστική διδασκαλία στελέχους αναγνωρισμένου κύρους και μεγάλης εμπειρίας.
  • εξειδικευμένη γνώση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) που να βασίζεται σε επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδικότερα σε σύγχρονα συστήματα ανταμοιβών των εργαζομένων με πρόσκληση για διαδραστική διδασκαλία στελέχους αναγνωρισμένου κύρους και μεγάλης εμπειρίας.
  • εξειδικευμένη γνώση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) που να βασίζεται σε επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδικότερα σε σύγχρονα συστήματα ανάπτυξης των εργαζομένων και διαχείρισης ταλέντων με πρόσκληση για διαδραστική διδασκαλία στελέχους αναγνωρισμένου κύρους και μεγάλης εμπειρίας.

  Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων των φοιτητών
  • να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης με βάση τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη φύση των δεδομένων και τα ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτά
  • παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που απαιτούν αντιμετώπιση μέσω εφαρμογής
  • αυτόνομη εργασία
  • ομαδική εργασία
  • εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψη
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των φοιτητών
  • Να είναι σε θέση να αξιολογούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες της ΔΑΠ, με έμφαση συστήματα ανταμοιβών , κινήτρων και σταδιοδρομίας εργαζομένων.
  • Ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με παρουσίαση ατομικών εργασιών σε κοινό
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές παρακίνησης, ανταμοιβής και ανάπτυξης σταδιοδρομίας των εργαζομένων της ΔΑΠ με κριτικό τρόπο στις μελέτες τους και στην εργασία τους

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • Mihail, D., «Labour inspection in Greece: breaking the deadlock», in Labour 2004: Collected Papers, Institute of Urban Environment and Human Resources, Panteion University, Athens, pp.71-79, 2005.

   2002

   • Mihail, D., “Labour flexibility, corporate adjustment and unemployment in the European Union”, Τιμητικός τόμος Νικολάου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 2002.

   2001

   • Mihail, D., “Greek industrial relations: Facing the challenge of restructuring”, Τιμητικός τόμος Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 2001.

   2000

   • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “Orientation of European Education and Employability”, Scierntific Volume of University of Piraeus, University of Piraeus, pp.385-397, Piraeus, 2000.

   1997

   • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “The Nature of Middle Managers’ Work in the Civil Service: The Case of Greece”, in Middle Managers in Europe, (Y-F. Livian and J. Bugroyne Eds.), Routledge, pp.93-103, 1997.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (37 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Mylona, E. and Mihail, D., (2021) “An employee perspective of human resource development practices in the public sector: the role of organizational and supervisor support”, International Review of Administrative Sciences, p.0020852320952858. https://doi.org/10.1177/0020852320952858. ]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kloutsiniotis, P.V., Katou, A. and Mihail, D.M. (2021). 'Examining the dark-side of High Performance Work Systems in the Greek manufacturing sector’. Employee Relations https://doi.org/10.1108/ER-04-2020-0170

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Mihail, D. and Kloutsiniotis P. (2020), “The Effects of High Performance Work Systems in Employees’ Service Oriented OCB”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 90, pp. 1-12 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102610

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mihail, D. and Kloutsiniotis P. (2020), “High Performance Work Systems in the Tourism and Hospitality Industry: A Critical Review” , International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 32, no.7, pp.2365-2395
    • Mihail, D. and Kloutsiniotis P. (2020), “Is it worth it? Linking perceived high-performance work systems and emotional exhaustion: The mediating role of job demands and job resources”, European Management Journal, Vol.38, pp.565-579
    • Mihail, D., and Mylona, E. (2020) " Exploring public employees’ motivation to learn and develop in turbulent times: The role of perceived support and organizational commitment ", International Journal of Public Administration, 43, no. 16, pp. 1366-1375.

    2019

    • Mihail, D. and Mylona, E. (2019) “Enhancing Employees’ Work Performance through Organizational Justice in the Context of Financial Crisis. A Study of the Greek Public Sector.” 13 International Journal of Public Administration, Vol.42, no 6, pp. 509-519.

    2018

    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2018) "The link between perceived High Performance Work Practices, employee attitudes and service quality: The mediating and moderating role of trust", Employee Relations Vol. 40, no. 5, pp. 801-821

    2017

    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2017)" "Linking innovative human resource practices, employee attitudes and intention to leave in healthcare services", Employee Relations, Vol. 39, no.1, pp.34-53

    2016

    • Mihail, D. and Matsouka, K. (2016), “Graduates’ employability: What do graduates and employers think?” Industry and Higher Education, Vol. 30, no. 5, pp. 321-326
    • Mihail, D. and Ogbogu, C. (2016), “Gender-based Stereotypes and Managerial Careers in Diverse Socio-Economic Environments: The Cases of Greece and Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, No.2, pp. 39-51
    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2016), “Modeling patient care quality: An empirical high-performance work system approach”, Personnel Review, Vol. 45, no. 6, pp. 1176-1199

    2014

    • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2014), “The Impact of an MBA on managerial skills and career advancement: The Greek case”, The International Journal of Management Education, Vol. 12, No.3, pp. 212-222

    2013

    • Mihail, D., Mac Links, M. and Sarvanidis, S., (2013), "High performance work systems in corporate turnaround: A German case study", Journal of Organizational Change Management, Vol. 26, No.1, pp. 190-216.

    2011

    • Mihail, D., Giannikis, S., (2011), "Flexible work arrangements in Greece: A study of employee perceptions", The International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, No.2, pp.417-432.
    • Mihail, D., Giannikis, S., (2011), "Modelling job satisfaction in low level jobs: Differences between full-time and part-time employees in the Greek retail sector", European Management Journal, Vol.29, No.2. pp. 129-143.

    2010

    • Mihail, D., Giannikis, S., (2010), "Motivation of working women in the Greek retail sector: An empirical analysis", International Journal of Manpower, Vol.31, No.1, pp.4-20.
     link

    2008

    • Mihail, D., (2008), "Graduates' career orientations and strategies     in corporate Greece", Personnel Review, Vol.37, No.4, pp. 393- 411.
     http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1728470&show=abstract
    • Mihail, D., Giannikis, S., (2008), "Predicting Organizational Commitment: A Field Study of Full-Time and Part-Time Retail Employees". The Business Review, Cambridge, Vol. 10 No. 2, pp. 69-80
     http://www.jaabc.com/brcv10n2preview.html
    • Mihail, D., (2008), "Proactivity and work experience as predictors of career-enhancing strategies", Human Resource Development    International, Vol.11, No.5, pp. 523-537.
     link

    2006

    • Mihail, D., "Internships at Greek universities: an exploratory study", Journal of Workplace Learning, Vol.18, No.1, 2006, pp. 28-41.
     http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1537654&show=abstract
    • Mihail, D., «Gender-based stereotypes in the workplace: The case of Greece», Equal Opportunities International, Vol.25, No.5, pp. 373-388, 2006.
    • Mihail, D., and Elefterie, K., «Perceived effects of an MBA degree on employability and career advancement: the case of Greece», Career Development International, Vol.11, No. 4, pp. 352-361, 2006.
    • Mihail, D., «Women in management: Gender stereotypes and students: attitudes in Greece», Women in Management Review, Vol. 21, No. 8 , pp. 681-689, 2006.

    2005

    • Mihail, D., and Karaliopoulou, K., «Greek university students: a discouraged workforce», Education and Training, Vol.47, No. 1, pp.31-39, 2005.
    • Mihail D., “Labour Inspection in Greece: Breaking the Deadlock”, Εργασία 2005, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, pp. 71-79, Αθήνα 2005.
    • Mihail, D., "Working Students at Greek Universities", Journal of European Industrial Training, Vol. 29, No. 7, pp.561-571, 2005.

    2004

    • Mihail, D., "Labour Flexibility in Greek SME's", Personnel Review, vol.5, no.5, pp.549-560, 2004.

    2003

    • Mihail, D., “Atypical Working in Corporate Greece” , Employee Relations, vol.25, no.5, pp.470-489, 2003.

    2001

    • Μιχαήλ, Δ., «Άτυπη απασχόληση, συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικά σύμφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, 1, σελ. 137-156, 2001.

    2000

    • Koufidou S., and Mihail, D., “New Technologies and Trade Unions The Case of Northern Greece”, East-West Series in Economics, Business, and the Environment, vol.III, 2000.
    • Mihail, D., “Industrial Relations Systems in the European Union”, East-West Series in Economics, Business, and the Environment, vol.III, 2000.

    1999

    • Kufidu, S. and Mihail, D., “Decentralisation and Flexibility in Greek Industrial Relations”, Employee Relations, The International Journal, vol.21, 4-5, pp.485-499, 1999.

    1997

    • Koufidou, S., Petridou, E. and Mihail, D., "Upgrading Managerial Work in the Greek Civil Service”, International Journal of Public Sector Management, vol.10, 4, 244-253, 1997.

    1996

    • Mihail, D., "Unemployment and Labor Market Policies in Greece", Spoudai, vol.46, 1-2, pp.16-30, 1996.

    1995

    • Mihail, D., "The Productivity Slowdown in Postwar Greece”, Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, vol. 9, 2, pp.189-205, 1995.

    1993

    • Mihail, D., “Modelling Profits and Industrial Investment in Postwar Greece”, International Review of Applied Economics, vol.7, 3, pp.290-310, 1993.
    • Συνέδρια (23 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • 2019, International Conference on Applied Research in Management, Business and Economics, April 5-7, 2019 Barcelona, Spain “Exploring the relationship between high involvement work practices, work demands and employees’ attitudes and behaviors”

     2018

     • 2018, 42nd International Academic Conference , International Institute of Social and Economic Sciences, Rome, Italy, September 10-13 “The role of perceived supervisor support and perceived organisational support on employees’ motivation to learn and develop. The case of the Greek public sector.”
     • 2018, 4th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC) Budapest, Hungary, October 17-21 “The impact of high-performance work systems on Greek tourism”

     2017

     • 2017 The Finance, Global Management, Economics, IT, Marketing, MIS, and Healtcare Management Research Conference, New York, May 25-28 "Distributive Justice as an Alternative predictor of Satisfaction with Pay in a Period of Crisis: The Case of the Greek Public Sector”
     • The British Academy of Management 2017 Conference, Warwick, UK, September 5-7, 2017. “Enhancing Employees’ Work Effort through Distributive Justice in the Era of Economic Crisis. A Study of the Greek Public Sector “

     2016

     • 2016 , British Academy of Management – Newcastle University,6-8 September 2016 "The impact of high-performance work systems on Greek hospital employees' work-related well-being and job burnout"
     • 2016 Academy of Human Resource Development – , 17th International Conference on Human Resource Development / Research and Practice across Europe, 8-10 June 2016, Manchester: "The effects of high-performance work systems on Greek hospital employees' work-related well-being"
     • Mihail, D., and Kloutsiniotis, P. (2016), “The effects of high-performance work systems on hospital employees’ work- related well-being: Evidence from Greece”, European Management Journal, Vol. 34, no.4, pp.424-438

     2015

     • 2015 “New Horizons in Industry, Business and Education”, 9th International Conference, (NHIBE 2015) 27-29 August 2015, Skiathos Island, Greece Matsouka, K, Mihail, D. “Graduates’ Employability: What do Graduates and Employers Think? ", Proceedings, pp. 31-37.

     2012

     • 2012 Annual Meeting of the Association for Global Business, 24tht International Conference, Mihail, D. "Modeling Job Satisfaction: The Case of Air Transport Industry in Greece", Washington D.C., USA, November 15-17, 2012.

     2011

     • 2011, 11th Congress of Women's Worlds, Mihail, D., "Gender Stereotypes and Glass Ceiling in a Developing and an EU Country: Comparing Armenia with Greece", Ottawa, Canada, University of Ottawa, July 2-7, 2011

     2010

     • 2010 Annual Meeting of the Association for Global Business, 22nd International Conference, Mihail, D., Dimopoulos A, "Modelling the selection process in corporate Greece" ,New Orleans, Louisiana, USA, November 11-14, 2010

     2009

     • 2009 Annual Meeting of the Association for Global Business, 21st International Conference, Mihail, D., "Employee Trust in Modelling Job Satisfaction and Organizational Commitment", Orlando, Miami, USA, November 12-15, 2009

     2008

     • Women and Ambition Conference 2008, Mihail, D. and Giannikis, S.  "Aspects of Ambition for Retail Sales     Employees: Examination for     Gender Differences", Irish Department of Justice, Equality and Law Reform and     the Centre for Gender and Women's Studies, Trinity College, Dublin, March 27-29, 2008.

     • The International Business & Economics Research Conference, Los Angeles, 2008.
      Mihail, D. and Giannikis, S.  "Predicting Organizational Commitment: A Field Study of Full-Time and Part-Time Retail Employees", The Journal of American Academy of Business, Cambridge,, The Beverly Hilton, Beverly Hills, Los Angeles, USA,  June 11 - 14, 2008.
     • 10th Congress of Women's Worlds 2008 Mihail, D. and Giannikis, S.  "Gender Differences in Organizational Commitment: An Empirical Assessment of Sales Employees in Greece", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain, July 3- 9, 2008.
     • 2008 Annual Meeting of the Association for Global Business, 20th International Conference, Mihail, D., "Determinants of Job Search Intensity in Greece",
      Newport Beach, California, USA, November 20-23, 2008

     2007

     • 2007 Annual Meeting of the Association for Global Business, 19th International Conference, Mihail, D. and Giannikis, S, "Combining study and paid work at Greek universities: An empirical approach" Washington, D.C., USA, November 18 - 20, 2007
     • Work, Employment and Society Conference 2007, Mihail, D. and Giannikis, S. "Unmet expectations at work for the female part-time workforce: The case of the Greek retail sector", British Sociology Association, University of Aberdeen, UK, September 14-18, 2007

     1994

     • Kufidu, S, and Mihail D., “New Technologies, Reorganization, and Employment in the Industry of Northern Greece”, in Proceedings of the 4th International Conference: New Technology in Business and Economics, Economic Society of Thessaloniki, pp.69-80, Thessaloniki, April 7-10, 1994.

     1991

     • Mihail, D., “An Empirical Approach to Cost-of-Job-Loss in Welfare State", 3rd Conferecne of Karagiorgas Institute, Proceedings of the Conference: Dimensions of Modern Social Policy, Pantion University, November 27-29, Athens, pp.259-269, 1991.

     1990

     • Mihail, D., "The Profit Rate Determinants of the Postwar Greek Manufacturing", in Proceedings of the Conference: The Greek Economy in the 1990s, Economic Society of Thessaloniki, December 14-16, Thessaloniki, pp: 99-112, 1990.

     • Mihail, D., "Globalisation and Corporate Codes of Labour Contact in the EU", The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies”, 7th ECSA- World Conference, Brussels, 30 November – 1 December, 2004 (forthcoming).
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • Mihail, D., "Advancing Women in Managerial Positions: The Glass Ceiling in Greece", Women’s Worlds: Economy, Work and Welfare, 9th International Interdisciplinary Congress on Women, Seoul, Korea, June 19-24, 2005.

      2000

      • Mihail, D., “Work restructuring in the European Union: The American Challenge”, presented at the 2nd American Studies Seminar: In Pursuit of the Millenium: Greece, Europe and the USA, American Consulate General, Thessaloniki, April 2000.

      1996

      • Mihail, D., “Collective Bargaining and Participation in the New Europe”,The European Economic Firm in the Global Economy, 5th International Congress, Thessaloniki 4-6 April, Economic Society of Thessaloniki, 1996.

      1995

      • Mihail, D.,“Unemployment in Postwar Greece”, 53rd Annual Meeting of the Association for Social Economics On theCondition of Labour in the USA and the World Today, Washington, DC, 6-8 January 1995.

      1994

      • Kufidu, S., Petridu, E. and Mihail, D., “The Role of Middle Managers in the Nothern Greek Civil Service”, Human Capiital and Mobility Programme of European Commission, Proceedings of European Workshop at ESC Lyon, France, December 1-3, 1994.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font