Δώσσας Μιχάλης
  • 2310 891.311
  • mikegd uom.edu.gr, gtypou uom.edu.gr
  • Γραφείο: Ε3,
  • 2310 891.313

    Δώσσας Μιχάλης

    Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
    Δημοσιογράφος