Α' εξάμηνο


Υποχρεωτικά Μαθήματα

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα)

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
  4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 

Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απαριθμούν τις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων(CMS, CRM, ERP, SCM, ΕΑΙ κ.λπ.) και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, να αναζητούν, αξιολογούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν εργαστήρια στη χρήση επιλεγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.

 

 2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Δεδομένων και το Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP και Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο. Μετάδοση Δεδομένων. Μέσα Μετάδοσης. Πολυπλεξία. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς. Δρομολόγηση σε Δίκτυα Μεταγωγής. Έλεγχος Συμφόρησης σε Δίκτυα Δεδομένων. Τοπικά Δίκτυα.

 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αντικειμενοστρεφή τεχνική ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογών, αξιοποιώντας ως γλώσσα προγραμματισμού τη Java. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές και προχωρημένες έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και αποκτούν ικανότητες ανάλυσης προβλημάτων, σχεδίασης της λύσης τους και ανάπτυξης των αντίστοιχων εφαρμογών χρησιμοποιώντας σύγχρονα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης. Οι αντικειμενοστρεφείς έννοιες που θα παρουσιαστούν και θα υλοποιηθούν σε Java είναι οι εξής: αντικείμενα, κλάσεις (πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι), συσχέτιση κλάσεων/αλληλεπίδραση αντικειμένων, συλλογές αντικειμένων (πίνακες, ArrayList), κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, υποσκέλιση, αφηρημένες κλάσεις, διασυνδέσεις, γραφική διασύνδεση χρήστη και χειρισμός συμβάντων.

 

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή ενός (1) από τα παρακάτω μαθήματα

 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο μάθημα πραγματοποιείται μια ανασκόπηση τεχνικών της αναλυτικής των επιχειρήσεων (business analytics) με έμφαση στον τρίτο πυλώνα, εκείνο της καθοδηγητικής αναλυτικής των αποφάσεων (prescriptive analytics). Βασικές έννοιες και εργαλεία των δύο πρώτων πυλώνων, δηλαδή, της περιγραφικής αναλυτικής (descriptive analytics) και της αναλυτικής των προβλέψεων (predictive analytics), παρουσιάζονται αρχικά στην εισαγωγική διάλεξη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται γνωριμία με τις μεθόδους και εφαρμογές της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science/Operations Research) στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Οι διαλέξεις εξειδικεύονται στον γραμμικό προγραμματισμό, όπου δίνεται έμφαση στη διαδικασία μοντελοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων του εκάστοτε προγράμματος στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων, στη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης και στην λήψη αποφάσεων με ένα ή περισσότερους στόχους. Κατόπιν πραγματοποιείται εισαγωγή στις στοχαστικές μεθόδους και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία ουρών αναμονής. Η ενότητα αυτή οδηγεί ομαλά στο δεύτερο τμήμα του μαθήματος που είναι η γνωριμία και οι εφαρμογές της τεχνικής της προσομοίωσης (διακριτών γεγονότων). Για τις διδακτικές ανάγκες χρησιμοποιείται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό στο εργαστήριο.

 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μεθόδους έρευνας που αφορούν Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, με την βοήθεια της στατιστικής. Οι μέθοδοι της στατιστικής συνοδευόμενοι με τη χρήση Η/Υ αποτελούν σημαντικά εργαλεία των παραπάνω επιστημών, αλλά και οι δυο μαζί δημιουργούν μια νέα επιστήμη την «Επιστήμη των Δεδομένων» (Data Sciences). Ειδικότερα παρουσιάζονται οι περιγραφικές μέθοδοι μονοδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης, η μοντελοποίηση και οι τεχνικές ελέγχων Θεωρίας, οι προσδιοριστικές μέθοδοι συσχέτισης, τα απλό και πολλαπλό γραμμικό μοντέλο απόφασης και τα μοντέλα πρόβλεψης.

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο στρατηγικό Μάνατζμεντ. Παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τα βασικά εργαλεία και τεχνικές για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Επίσης παρουσιάζονται η σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής και η εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών που βασίζονται στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων μελετών περιπτώσεων.

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας, ψηφιακής εικόνας, ήχου, βίντεο, σχεδιοκίνησης (2D και 3D). Παρουσιάζονται τα Διαδραστικά Πολυμέσα και τα Πολυμέσα στο Διαδίκτυο, οι μέθοδοι κωδικοποίησης και συμπίεσης ήχου και βίντεο. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων με χρήση Πρωτοκόλλων Πραγματικού Χρόνου.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το εργαστήριο περιλαμβάνει την Κατασκευή/διαχείριση ιστοσελίδων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου και την εξοικείωση με και χρήση Συστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών, εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας, στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων.

 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το εργαστήριο περιλαμβάνει πρακτικές εφαρμογές στα Επίπεδα Δικτύωσης OSI-TCP σύγκριση /περιγραφή επιπέδων, τις ΙΡ διευθύνσεις – Κλάσεις και CIDR, αναπαράσταση διευθύνσεων ΙΡ στο δυαδικό σύστημα, μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα, υποδικτύωση τοπικών δικτύων (Ο ρόλος της μάσκας υποδικτύου, Σήμανση μάσκας υποδικτύου με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη χρήση CIDR, Δημιουργία υποδικτύων ΙΡ, Εισαγωγή στο Variable Length Subnet Masking, Ασκήσεις – Παραδείγματα), συσκευές Δικτύωσης Υπολογιστών [Αναδρομή σε βασικούς τρόπους δικτύωσης τοπικών δικτύων (Physical/Logical Bus, Physical/Logical Star), Συσκευές δικτύωσης Switch – τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης Routers – Τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης DSL Routers (Home networks) και WiFi Security (WEP και WPA2), Network Address Translation – Port Address Translation σε DSL Routers, Περιγραφή μετάδοσης σήματος καλωδίων UTP με σύνδεση σε Switches και Hubs, CrossOver και Straight Through συνδεσμολογία, Ρυθμίσεις δικτυακής σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ΙΡ υπολογιστών Windows] και πρακτική άσκηση (Δημιουργία καλωδίων δικτύου UTP CAT5 και προσάρτηση συζευκτήρων RJ-45, Σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο με τη χρήση switches και router – Δημιουργία δύο mini τοπικών δικτύων διασυνδεδεμένων με τη χρήση router και switches, Ρύθμιση των υπολογιστών του mini LAN για τη σύνδεσή τους στο τοπικό δίκτυο, LAN Connectivity Testing).

 


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font