Δίδακτρα-Υποτροφίες


Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS), θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 2.950 ευρώ ως τέλος φοίτησης από κάθε υποψήφιο που θα παρακολουθήσει το Δ.Π.Μ.Σ.

Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο. Η Α’ δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η Β’ δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α’ Εξάμηνο – α’ δόση: 625 ευρώ, β' δόση: 625 ευρώ
 • Β’ Εξάμηνο – α’ δόση: 625 ευρώ, β' δόση: 625 ευρώ
 • Γ’ Εξάμηνο – α’ δόση: 450 ευρώ.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886 (ΙΒΑΝ: GR78 0172 2020 0052 0201 1660 886).

Στην περίπτωση που, μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία στον προβλεπόμενο χρόνο συν ένα επιπλέον εξάμηνο, υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των 100 ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, πέραν των δύο ετών από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα (ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή ή υποτροφία).

Το συνολικό ποσό προβλέπεται να καλύψει την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής του προγράμματος, την ανάπτυξη υποδομής βιβλιογραφίας, τις αποζημιώσεις των καθηγητών και διδασκόντων (του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των προσκεκλημένων άλλων ΑΕΙ ελληνικών και ξένων), τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα.

Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ’ αίτηση του φοιτητή και εφόσον ο φοιτητής αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) το αργότερο εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται από το Νόμο 4957, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 21/07/2022 και αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 86

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος,

σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

 

Υποτροφίες

Για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα ο αριθμός των υποτροφιών που θα παρέχονται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες που παρέχονται αφορούν την απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων.

Οι υποτροφίες είναι εξαμηνιαίες. Η υποτροφία του Α’ εξαμήνου θα δίνεται βάσει της επίδοσης στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και αφορά στην απαλλαγή καταβολής των διδάκτρων του Β’ εξαμήνου και η υποτροφία του Β’ εξαμήνου θα δίνεται βάσει της επίδοσης στα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και αφορά στην απαλλαγή καταβολής των διδάκτρων του Γ’ εξαμήνου. Επίσης οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να τους ανατεθούν ύστερα από υπόδειξη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, η Ε.Δ.Ε. προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.

Υποτροφίες επίσης για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται από άλλους φορείς όπως π.χ. ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει υποτροφία ή επιχορηγείται από κάποιον άλλο φορέα δεν δικαιούται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

 

Άλλες διευκολύνσεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, πάσο, σίτιση και οτιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ειδικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη (όροι, προϋποθέσεις κλπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Χρήσιμα έντυπα σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

 • Νόμος 4957/2022
  Άρθρο 86: Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες
 • ΦΕΚ 4659/2022
  Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού] για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 • ΦΕΚ 4899/2022
  Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης
 • Έντυπο αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
  Αίτηση και οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font