Δίδακτρα-Υποτροφίες


Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα καταβάλλεται το ποσό των 2.950 ευρώ ως τέλος φοίτησης από κάθε φοιτητή.

Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο. Η Α' δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η Β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης φοιτητές που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4485/2017, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Όσοι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Εκτός των υποτροφιών με βάση τα οικονομικά κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 35 του ν.4485/2017, θα παρέχεται μια πλήρης υποτροφία με ακαδημαϊκά κριτήρια η οποία θα συνίσταται σε απαλλαγή από το σύνολο 100% του ποσού των διδάκτρων.

 

Λοιπές παροχές-διευκολύνσεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, πάσο, σίτιση και οτιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ειδικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη (όροι, προϋποθέσεις κλπ. περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δίδακτρα και τις υποτροφίες, μπορείτε να βρείτε στο website του προγράμματος.