Δομή-διάρθρωση


Μαθήματα

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως (full-time). Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου προβλέπεται μια τουλάχιστον εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων.

Ώρες διδασκαλίας μαθημάτων: 16:30-19:00 και 19:00-21:30.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Επιπλέον, πραγματοποιούνται και Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα (έως 4 ανά μάθημα).

  • Στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
  • Στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής.
  • Στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής, και αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την Διπλωματική Εργασία.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου οφείλουν το ανώτερο μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής του Α’ εξαμήνου θα διδάσκονται δύο (2) μαθήματα επιλογής, αυτά που επιλέχθηκαν από το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Οι φοιτητές που επέλεξαν μάθημα το οποίο δεν θα διδαχθεί υποχρεούνται με νέα δήλωσή τους η οποία υποβάλλεται το αργότερο έως την πρώτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας, να επιλέξουν ένα εκ των δύο μαθημάτων τα οποία θα πραγματοποιηθούν.

Από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής του Β’ εξαμήνου θα διδάσκονται τρία (3) μαθήματα επιλογής, αυτά που επιλέχθηκαν από το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Οι φοιτητές που επέλεξαν μάθημα το οποίο δεν θα διδαχθεί υποχρεούνται με νέα δήλωσή τους η οποία υποβάλλεται το αργότερο έως την πρώτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας, να το αντικαταστήσουν με ένα εκ των τεσσάρων μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην Αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Παρακολούθηση-απουσίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι μέχρι τρεις (3) τρίωρες διαλέξεις. Εάν οι φοιτητής κάνει τέσσερις ή πέντε απουσίες σε κάποιο μάθημα, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει ειδική συμπληρωματική εργασία. Εάν ο φοιτητής κάνει έξι ή περισσότερες απουσίες, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα, με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων.

Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ενδέχεται η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 35% του συνόλου των διαλέξεων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως εξής:

  • Α’ Εξάμηνο: 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα * 7,5 ECTS + 1 Μάθημα Επιλογής * 7,5 ECTS= 30 μονάδες ECTS
  • Β’ Εξάμηνο: 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα * 7,5 ECTS + 2 Μαθήματα Επιλογής * 7,5 ECTS= 30 μονάδες ECTS
  • Γ’ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία = 30 μονάδες ECTS

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font