Γ' εξάμηνο


Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία (Master Thesis) εκπονείται κατά το Γ’ εξάμηνο των σπουδών (εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής με τις επιδόσεις του έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του) και εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου οφείλουν το ανώτερο μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Αρχικά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Για την εξέτασή της ορίζεται τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Το γνωστικό αντικείμενο των μελών της επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας.

Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται και εξετάζονται σε συγκεκριμένες περιόδους όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών κάθε εξεταζόμενης εργασίας. Οι παρουσιάσεις των εργασιών είναι δημόσιες.

Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ΨΗΦΙΔΑ, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έχει καταρτίσει σχετικό Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας όπου ορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας και τρόποι ελέγχου αυτών, οι βασικοί κανόνες συγγραφής εργασιών όσον αφορά το περιεχόμενο, την μέθοδο χρήσης αναφορών, την βιβλιογραφία, κλπ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σχετικά με τη Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Π.Μ.Σ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font