Κανονισμός διδακτορικών σπουδών


Εισαγωγή

Ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων, την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την αποτίμηση της προόδου της έρευνας και την τελική κρίση της διατριβής. Η ευθύνη για την τήρηση του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι η διεξαγωγή πρωτότυπης και αυτοδύναμης επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας η οποία προάγει την επιστήμη των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

Α. Τυπικά Προσόντα

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

(α) να έχει πτυχίο ή δίπλωμα από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

(β) να γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα καθορίζεται στην προκήρυξη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Τεκμήριο καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί και η κατοχή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή από Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε σαν προϋπόθεση την Αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά).

Εφ” όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.
 • Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 • Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής (εάν υπάρχουν).
 • Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από μέλος Δ.Ε.Π.


Για να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει την αίτηση αυτή συνυπογράφοντάς την. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου πρέπει να είναι συναφές με τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ο επιβλέπων καθηγητής πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή και να έχει ερευνητικές δημοσιεύσεις σε ερευνητική περιοχή σχετική με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Η πρόσκληση για τις διδακτορικές σπουδές δημοσιοποιείται μια φορά κατά το εαρινό εξάμηνο και μια φορά κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για ολόκληρη τη διαδικασία διδακτορικών σπουδών. Αποφασίζει εάν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις διδακτορικών σπουδών και μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή (Independent Study).

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι 5 (πέντε) υποψήφιους διδάκτορες.

Διαδικασία Έναρξης και Πραγματοποίησης των Σπουδών για την Απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος

Α. Πρώτος κύκλος

(1) Για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα συντάσσει εισήγηση στην οποία:

 • βεβαιώνεται η κάλυψη ή μη των τυπικών προϋποθέσεων,
 • αξιολογείται η πρόταση για την εκπόνηση διατριβής,
 • προτείνεται η αποδοχή ή μη του υποψηφίου, με βάση το σύνολο των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

(2) Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης, σε συνεδρίαση όπου έχει αναγραφεί εκ των προτέρων σε ειδικό τμήμα της ημερήσιας διάταξης το αντίστοιχο θέμα, ονομαστικά και χωριστά για κάθε υποψήφιο. Ο υποψήφιος με την αίτησή του και κατόπιν συνεννόησης προτείνει και τον επιβλέποντα Καθηγητή των διδακτορικών σπουδών του (ο οποίος συνυπογράφει την αρχική του αίτηση). Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποφασίζει ανάλογα σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3685/2008 και κοινοποιεί την απόφασή της στο τμήμα του επιβλέποντος Καθηγητή.

(3) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) συγκροτείται στη συνέχεια με πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή και έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η Τ.Σ.Ε. συγκροτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδια για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου και στην οποία μετέχουν ο επιβλέπων Καθηγητής, και άλλα δύο (2) μέλη τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ενός εκ των Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

(4) Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει κατάλληλα μαθήματα, εάν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο από την Τ.Σ.Ε. Αυτά μπορούν να προκύψουν από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου (αφού καταβάλει τα δίδακτρα που τυχόν αναλογούν) σύμφωνα πάντα με την κρίση της Τ.Σ.Ε.. Τα διάφορα μαθήματα που ο υποψήφιος θα παρακολουθήσει, δεν μπορούν να υπερβούν τα 10. Ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τις γνωστές εξεταστικές περιόδους και πρέπει να επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 7 σε κάθε μάθημα.

Β. Δεύτερος κύκλος

(5) Αφού μελετήσει εκτενώς τη σχετική διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, ο υποψήφιος εξειδικεύει το θέμα της διατριβής και υποβάλλει στην Τ.Σ.Ε. εκτενή ερευνητική πρόταση η οποία περιλαμβάνει: την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη μεθοδολογία, την υπόθεση της διδακτορικής διατριβής και τη σχετική βιβλιογραφία. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου πρέπει να είναι συναφές με τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το θέμα θα πρέπει να είναι ερευνητικά και επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη. Μετά την έγκριση της πρότασης από την Τ.Σ.Ε., ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής.

(6) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αρχίζει από την ημέρα συγκρότησης της Τ.Σ.Ε., όπως ορίζει ο Ν. 3685/2008. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, η οποία γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(7) Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει ετήσια έκθεση εξέλιξής του στην Τ.Σ.Ε., η οποία κοινοποιείται και στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Στην έκθεση ο υποψήφιος διδάκτορας αναφέρει τα πεπραγμένα όσον αφορά στο ερευνητικό έργο που έχει πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος και προσδιορίζει τη μελλοντική εξέλιξη της έρευνάς του. Επιπλέον περιγράφει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς έναντι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. επικουρία μεταπτυχιακών μαθημάτων) και των συμμετεχόντων Τμημάτων (π.χ. επιτηρήσεις σε εξετάσεις). Με βάση την παραπάνω έκθεση εξέλιξης, η Τ.Σ.Ε. υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. την Ετήσια Έκθεση Προόδου του υποψηφίου μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός. Λαμβάνοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση Προόδου, η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για τη συνέχιση ή διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Εάν η Τ.Σ.Ε. διαπιστώσει στασιμότητα ή μη ικανοποιητική εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε δύο διαδοχικές ετήσιες εκθέσεις, τότε μπορεί να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Ε. τη διαγραφή του υποψηφίου από το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Αν η Τ.Σ.Ε. δεν υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου, ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται σε αποκλειστική προθεσμία 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της έκθεσης, να καταθέσει ο ίδιος την έκθεση. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η έκθεση εντός της προθεσμίας από τον επιβλέποντα Καθηγητή, θεωρείται ότι αυτός παραιτείται από την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.

(8) Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην Τ.Σ.Ε. ερευνητική πρόταση, η οποία αναθεωρεί τεκμηριωμένα την αρχική, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. Η νέα πρόταση αξιολογείται από την Τ.Σ.Ε. και διαβιβάζεται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, η οποία αποφασίζει σχετικά με την έγκρισή της.

(9) Ο επιβλέπων καθηγητής ή μέλος της Τ.Σ.Ε. μπορεί να παραιτηθεί με επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ο υποψήφιος βρίσκει με δική του ευθύνη τον νέο επιβλέποντα Καθηγητή εντός ενός τριμήνου. Εάν ο υποψήφιος δεν βρει νέο επιβλέποντα Καθηγητή εντός της προθεσμίας, τότε θεωρείται ότι παραιτείται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Τ.Σ.Ε. γίνεται αντικατάσταση μετά από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

(10) Ο υποψήφιος διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του και εφόσον έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, εξετάζεται από τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την εξέταση, ο υποψήφιος έχει παραδώσει σε κάθε μέλος της Τ.Σ.Ε. αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής. Αν η εξέταση είναι επιτυχής η Τ.Σ.Ε. συντάσσει θετική εισήγηση και την αποστέλλει προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα εντός μιας (1) εβδομάδος από την εξέταση.

(11) Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ορίζει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της εισήγησης της Τ.Σ.Ε.

(12) Ο επιβλέπων Καθηγητής ορίζει σε συνεννόηση με τα μέλη της Ε.Ε.Ε. την ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 15 ημερών και περισσότερο των δύο μηνών (εκτός ειδικών περιπτώσεων) από την ημερομηνία ορισμού της Ε.Ε.Ε. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παραδώσει σε κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία της κρίσης του.

(13) Την ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής του διατριβής, ο υποψήφιος παρουσιάζει δημόσια ενώπιον της Ε.Ε.Ε. το ερευνητικό θέμα του, τις προηγούμενες μελέτες στο θέμα, την αντιμετώπιση του θέματος από τον ίδιο και τη συνεισφορά του στην επιστήμη και κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της διατριβής από τα μέλη της Ε.Ε.Ε., στις οποίες απαντά ο υποψήφιος. Εάν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Ε., δίνεται η δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων από το ακροατήριο. Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι και η Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει κατ” ιδίαν. Η Ε.Ε.Ε. κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσο αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Ε.Ε.Ε. Εφόσον η διδακτορική διατριβή γίνει δεκτή, ακολουθεί η βαθμολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου με ΑΡΙΣΤΑ ή ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΚΑΛΩΣ. Μετά τη λήψη της απόφασής της, η Ε.Ε.Ε. επανέρχεται ενώπιον του ακροατηρίου και ανακοινώνει στον υποψήφιο διδάκτορα την τελική απόφαση. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της Ε.Ε.Ε., καθώς και την τελική απόφαση. Το πρακτικό της Ε.Ε.Ε. αποστέλλεται προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκριση της διδακτορικής διατριβής από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της Ε.Ε.Ε., η Ε.Ε.Ε. μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση διορθώσεων ή επιπλέον ερευνητικών αποτελεσμάτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος παρουσιάζει τα επιπλέον αποτελέσματά του σε δημόσια συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε.. Αν η Ε.Ε.Ε. απορρίψει την διδακτορική διατριβή, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

(14) Εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε. για την διδακτορική διατριβή προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, η Ε.Δ.Ε. συνεδριάζει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κρίσης του υποψήφιου ενώπιον της Ε.Ε.Ε. για την αναγόρευση του υποψηφίου σε «Διδάκτορα Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στην δημόσια συνεδρίαση, αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα το πρακτικό εκλογής του υποψηφίου διδάκτορα και καλείται ο υποψήφιος να αναγνώσει την καθομολόγηση που προβλέπεται. Μετά την καθομολόγηση ο παριστάμενος Πρύτανης ή απουσία αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, αναγορεύει τον υποψήφιο σε «Διδάκτορα Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και του απονέμει το Διδακτορικό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα. Στο διδακτορικό δίπλωμα αναγράφονται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής και η ημερομηνία απονομής. Το διδακτορικό δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Γραμματέα του Ιδρύματος ή ελλείψει αυτού τον εκτελώντα καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Γ. Γενικές Διατάξεις

(15) Στον υποψήφιο διδάκτορα χορηγείται ακαδημαϊκή ταυτότητα, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη.

(16) Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερώνει την γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Επίσης οφείλει να παρακολουθεί τις ιστοσελίδες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που τον αφορούν (π.χ. προθεσμίες, κανονισμοί, νομοθεσία). Δεν δικαιολογείται άγνοια των υποχρεώσεών του λόγω ελλιπούς παρακολούθησης εκ μέρους του.

(17) Στα πλαίσια εκπαίδευσής του, ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να επικουρεί στη διδασκαλία μαθήματος ή μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου του (διδασκαλία, φροντιστήρια, ασκήσεις, βαθμολόγηση γραπτών κλπ). Τα μαθήματα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού του και η διδασκαλία τους να επιβλέπεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή του υποψηφίου. Ο υποψήφιος υποχρεούται να βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες κάθε εβδομάδα κατανεμημένες υποχρεωτικά σε δύο (2) τουλάχιστον ημέρες. Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, ερευνητικά έργα) υπό την εποπτεία του επιβλέποντα Καθηγητή με σκοπό την απόκτηση χρήσιμων γι’ αυτόν και την μετέπειτα επιστημονική του εξέλιξη διδακτικών και ερευνητικών εμπειριών.

(18) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του και μέχρι την προφορική υποστήριξη της διατριβής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιτηρήσεις των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων Τμημάτων και με ανώτατο όριο τις έξι (6) επιτηρήσεις ανά εξεταστική περίοδο. Υποχρεούται να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση κωλύματος, οφείλει να βρει αντικαταστάτη από των κατάλογο των επιτηρητών και να ενημερώσει απαραιτήτως τον υπεύθυνο Καθηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το όνομα αυτού που θα τον αντικαταστήσει.

(19) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθεί τα σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, τα συμμετέχοντα Τμήματα ή από όποιο άλλο τμήμα υποδείξει ο επιβλέπων καθηγητής του.

(20) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρουσιάζει μια φορά το χρόνο τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε ημερίδα που θα διοργανώνεται από το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

(21) Η αναιτιολόγητη μη συμμόρφωση ή αποδοχή των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται την παραπομπή του υποψηφίου στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα με το ερώτημα διαγραφής από το Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η παραπομπή μπορεί να γίνει είτε από τον επιβλέποντα Καθηγητή του, είτε από την Τ.Σ.Ε. είτε από τον πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

(22) Για μία φορά μόνο, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής για σοβαρούς λόγους (π.χ. στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη). Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

(23) Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπόνησης της διατριβής ή ακόμη και μετά την έγκρισή της και την αναγόρευση του υποψηφίου ως διδάκτορα, διαπιστωθεί φαινόμενο αντιγραφής (plagiarism), η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διαγράφει τον υποψήφιο από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ή ανακαλεί το διδακτορικό δίπλωμα.

(24) Ο υποψήφιος στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, οφείλει να έχει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές και δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του σε διεθνή καταλογογραφημένα περιοδικά τα οποία ευρετηριάζονται σε μία από τις βάσεις: ABS, SCOPUS, ISI, JQL ή τη λίστα περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνιστάται, η Ε.Ε.Ε. να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ύπαρξη και άλλων δημοσιεύσεων του ως άνω επιπέδου, προκειμένου να απονεμηθεί ο βαθμός «Άριστα» στον υποψήφιο.

(25) Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής που έχει γίνει αποδεκτή ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα καθηγητή και στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

(26) Θέματα που ανακύπτουν και δεν αντιμετωπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font