Μυλώση Μαρία
 • mmilossi uom.edu.gr

  Μυλώση Μαρία

  Επισκέπτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
   (AIC501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI188/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Γνώσεις
  Νομικοί κανόνες που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Υποχρεώσεις υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)
  Σύγχρονο νομικό πλαίσιο που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία στον χώρο της Πληροφορικής (προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, πολυμέσα).
  Κατανόηση
  Ερμηνεία  των κανόνων δικαίου μέσω της πρόσφατης νομολογίας των Δικαστηρίων, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
  Επεξήγηση διαφορών που αφορούν στα απλά δεδομένα και στα δεδομένα ειδικών κατηγοριών (περιπτωσιολογία)
  Επεξήγηση ρόλων υπεύθυνου επεξεργασίας, εκτελούντα την επεξεργασία, υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
  Διάκριση δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων (περιπτωσιολογία)
  Ανάλυση ηθικού-περιουσιακού δικαιώματος πνευματικού δημιουργού κατά περίπτωση (περιπτωσιολογία)
  Δεξιότητες
  Επίλυση προβλημάτων που παρατίθενται μέσω παραδειγμάτων από συμβάντα που απασχολούν ή απασχόλησαν την επικαιρότητα  και τη νομική πραγματικότητα, μέσα από διάλογο και παιχνίδι ρόλων
  Εμπλοκή εκπαιδευόμενων  στη μαθησιακή διεργασία για καλύτερη αντίληψη των νομικών εννοιών
  Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού και συνεργατικής μάθησης
  Διαμόρφωση κρίσεων που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, στην αυτόνομη και ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  ΜΕΡΟΣ Α΄
  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους στην      ελληνική και διεθνή έννομη τάξη
  Απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
  Νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων
  Δικαιώματα υποκειμένου των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων
  Επιβολή κυρώσεων
  Γενική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της προσωπικότητας
  Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης


  ΜΕΡΟΣ Β΄
  Πληροφορική και πνευματική ιδιοκτησία
  Ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
  Η αναγκαιότητα νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα
  Σύγχρονο νομικό περιβάλλον προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ελληνικό και διεθνές)
  Νομική προστασία προγραμμάτων η/υ,  βάσεων δεδομένων, πολυμέσων
  Πνευματικά δικαιώματα και μεταβίβασή τους
  Δικαιούχοι
  Επιβολή δικαιωμάτων και κυρώσεις
  Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
  Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  εξετάσεις

  2 ώρες

  Μελετη / ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  20 ώρες

  Μελέτη για εμπέδωση ύλης/εξετάσεις

  40 ώρες

  Εκπαιδευτικές επισκέψεις/παρακολούθηση ημερίδων

  10 ώρες

  Επικοινωνία με καθηγητή/καθοδήγηση μελέτης-εργασίας/επίλυση αποριών

  9 ώρες

  ΣύνολοΜαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Ελληνική
  Εργασία
  Γραπτές εξετάσεις

  Τα κριτήρια αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχει 
  στο www.itlaw.uom.gr και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους και νομικά περιοδικά.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχει 
  στο www.itlaw.uom.gr και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους και νομικά περιοδικά.

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

  www.itlaw.uom.gr
  www.dpa.gr
  www.edpb.europa.eu
  www.adae.gr
  www.eett.gr
  www.hba.gr
  www.teiresias.gr
  www.saferinternet.gr
  www.e-crime.gr
  www.opi.gr
  www.ethemis.gr
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
                Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΔΙΤΕ)
  •               Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ)
  •               Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)
  •               Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
  •               Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)
  •               Αρμενόπουλος (Αρμ)
  •               Computer and Telecommunications Law Review
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΔ0202)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  4

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα μπορούν να αντιληφθούν βασικές έννοιες  εμπορικού δικαίου και επιχειρηματικότητας, να αναγνωρίζουν θέματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας  και να τα επιλύουν μετά από ανάλυση περιπτωσιολογίας (case studies) από τον χώρο των εμπορικών συναλλαγών. Στόχος του μαθήματος, είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες με την έννοια και τη σημασία των εμπορικών πράξεων και των συνεπειών τους, της εμπορικής ιδιότητας, των προϋποθέσεων και των συνεπειών απόκτησης και απώλειάς της, των διάφορων εταιρικών τύπων καθώς και των εμπορικών συμβάσεων, μέσα από την ανάλυση της νομοθεσίας, της νομολογίας, της βιβλιογραφίας αλλά και περιπτωσιολογίας από την πρακτική των συναλλαγών.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί  στην αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών από τον χώρο της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων, ενισχύοντας την κριτική σκέψη σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. σύσταση και λύση εταιρίας, θάνατος εταίρου, πτώχευση, εκκαθάριση, κλπ)

   
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ενδεικτικά η παρουσίαση του μαθήματος ακολουθεί την πιο κάτω δομή:

  •Βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου

  • εμπορικό δίκαιο
  •  εμπόριο
  • πηγές του εμπορικού δικαίου
  •  τα υποκείμενα των εμπορικών συναλλαγών

  • Οι εμπορικές πράξεις

  • εμπορικές πράξεις
  •  συνέπειες από την εμπορικότητα της πράξης

  • Οι έμποροι

  • συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας
  • το νομικό πρόσωπο έμπορος
  •  προϋποθέσεις άσκησης εμπορικής πράξης και κτήσης της εμπορικής ιδιότητας
  • συνέπειες από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας
  • Οι εμπορικές συμβάσεις
  • εμπορική αντιπροσωπεία
  •  σύμβαση ασφάλισης, τραπεζικές συμβάσεις

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΧΡΗΣΗ  ΤΠΕ, ΠΡΟΒΟΛΗ PPT, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

  100

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΔ.: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2021,  ISBN: 978-960-648-260-1

  • ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
   (AIE710)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE710

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Ανακαλούν και αξιολογούν κριτικά σημαντικές περιοχές των επιστημών, όπωςπροκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, αυτόνομα οχήματα, προσθετικά μέλη και ρομποτική, ανάπτυξη νέων μορφών (νοήμονος) ζωής κλπ.
  Αξιολογούν τα ηθικά ζητήματα που εγείρειη τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες της
  Στοχάζονται τα φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με το τι είναι ζωή και το τι μας κάνει ανθρώπους
  Αναλύουν  τοννομικό, οικονομικό, και κοινωνικό αντίκτυπο της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης
  Αναζητούν την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης καθώς και της διακυβέρνησης της τεχνολογίας σε σχέση με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
  Κριτική σκέψη σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις δυνητικές επιπτώσεις της ανθρωπότητα

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν τοποθετήσει την ανθρωπότητα σε ένα κομβικό σημείο. Σύντομα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει για λογαριασμό μας, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της οικονομίας, της ασφάλειας, των υποδομών, της υγείας, της διατροφής, και των μετακινήσεων μας, όπως επίσης και την υποστήριξη πολλών από τις προσωπικές μας δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, έρευνα διεξάγεται με ραγδαίους ρυθμούς στην ενσωμάτωση μη οργανικών στοιχείων στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στη χαρτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου.
  Όλη αυτή η ανάπτυξη εγείρει μια σειρά από φιλοσοφικά και ηθικά προβλήματα ενώ καλεί και στην κατανόηση του ευρύτερου αντίκτυπου της αλλά και στην ορθή ρύθμιση και διακυβέρνηση της. Παραδείγματα σχετικών ερωτημάτων είναι: Τι μας κάνει ανθρώπους; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα οφέλη της τεχνολογίας θα διαμοιραστούν σε όλους δίκαια; Ποια η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα συστήματα αυτά παίρνουν ηθικές αποφάσεις όταν οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες;

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στη φιλοσοφία και την ηθική
  Εισαγωγή στις δυνατότητες της τεχνολογίας (κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης): Προκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, Αυτόνομα οχήματα, Αστυνόμευση των προβλέψεων κλπ.
  Φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. μπορεί μια μηχανή να έχει μυαλό;)
  Ηθικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε «ηθικούς αλγορίθμους» και συστήματα, π.χ. με χρήση της αρχής privacy-by-design;)
  Νομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποιος ευθύνεται για εγκλήματα που διαπράττουν τα ρομπότ ή αποφάσεις που παίρνουν όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές;)
  Κοινωνικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. θα μοιραστούν τα οφέλη της τεχνολογίας δίκαια;)
  Οικονομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποια είναι η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης;)
  Διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. πώς μπορούμε να ελέγξουμε την πρόοδο και τη χρήση των αποτελεσμάτων της;τι παρεμβάσεις απαιτούνται σε επίπεδο πολιτικών;)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και της πλατφόρμας μάθησης (compus) μέσω της οποίας ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, casestudies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (CoMPUs). Χρήση ανακοινώσεων μέσω CoMPUs. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  33 ώρες

  Παρουσίαση εργασιών

  6 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  ΣύνολοΜαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ατομικές Εργασίες ή εργασίες σε μικρές ομάδες: 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1ηδιάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτικήβαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου.Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ατομικά ή σε μικρές ομάδες) καλούνται να αναλύσουν και εκπονήσουν σχετικές εργασίες.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Το μάθημα θα διδαχθεί με τη βοήθεια άρθρων.

  - ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία (ενδεικτική):

  European Commission, Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI, Dec. 2018
  “Minds, Brains, and Programs” by John Searle (Behavioral and Brain Sciences, 1980)
  "Can Animals and Machines be Persons?", Justin Leiber, 1985
  “Physiognomy’s New Clothes” by Agüera y Arcas, Mitchell, and Todorov (Medium, 2017)
  “A Few Useful Things to Know about Machine Learning” by Pedro Domingos (Universityof Washington)
  “Machine Learning that Matters” by Kiri L. Wagstaff (JPL)
  “Thinking Machines: The Search for Artificial Intelligence” by Jacob Roberts (ChemicalHeritage Foundation, 2016)
  “AI Now 2017 Report” by Crawford et al. (2017)
  “The Ethics of Artificial Intelligence: Mapping the Debate” by Brent Daniel Mittelstadtetal. (Big Data  Society, 2016).
  Toward an ethics of algorithms: Convening, observation, probability, and timeliness byAnanny, M. (Science, Technology, and Human Values, 2016).
  “The Doomsday Invention” by Raffi Khatchadourian (New Yorker, 2015)
  "How Should the Law Think About Robots?", Neil M.Richards and William Smart
  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
  AI  SOCIETY
  Frontiers in Robotics and AI
  Artificial Intelligence. An International Journal
  • ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (BC0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   (MLI0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font