Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής


Σύντομη παρουσίαση:

 

    Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας για πολύπλευρα καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο της μουσικής, το ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and Arts)» έχει ως σκοπό τόσο τη διασφάλιση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής επάρκειας των φοιτητών, όσο και την ανάπτυξη των επαγγελματικών εκείνων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στο ευμετάβλητο επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις ώσμωσης των επιστημονικών και των καλλιτεχνικών πεδίων που αφορούν στη μουσική, το ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and Arts)» αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών όχι τόσο σε κάποιο συγκεκριμένο και διακριτό επιστημονικό ή καλλιτεχνικό πεδίο που αφορά στη μουσική, όσο στη διαχείριση της αμοιβαία επωφελούς διαλεκτικής σχέσης των πεδίων αυτών.

   Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότεροι στόχοι του ΠΜΣ είναι: - Η ισόρροπη και διαλεκτική ανάπτυξη της επιστημονικής και καλλιτεχνικής διάστασης των φοιτητών, - η παραγωγή και προαγωγή υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου, ενημερωμένου από την επιστημονική γνώση που το πλαισιώνει, η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη μουσική, ενημερωμένης από την εμπειρία που εγγυάται η ενεργητική εμπλοκή με τη μουσική πράξη, - η διάχυση στην κοινωνία μιας νέας αντίληψης για τη μουσική, τον κοινωνικο - πολιτισμικό της ρόλο και την ευθύνη των ατόμων που τη διαχειρίζονται (καλλιτεχνικά και επιστημονικά). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή ενιαίου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and Arts)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ:

Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στον περιορισμό αυτό δεν εμπίπτουν οι υποχρεώσεις των φοιτητών να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τ.Μ.Ε.Τ. (σεμινάρια, παρουσιάσεις, συναυλίες, επισκέψεις, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ.)

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font