Πιστοποίηση


Πιστοποίηση είναι η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ. Αρμόδια για την περιοδική πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των ΑΕΙ καθώς των προγραμμάτων σπουδών τους είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

  Πιστοποίηση ΠΠΣ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font