Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας


Σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022, άρθρο 215, αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η ΜΟΔΙΠ διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΑΕΙ,
β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΕΙ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΑΕΙ,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο ΑΕΙ.
Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΙΠ και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΑΕΙ.

Η Σύγκλητος στην υπ' αρ. 16/26.07.2023,συνεδρίασή της αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πενταετή θητεία από 24.11.2022 έως 23.11.2027, ως ακολούθως:

Νικόλαος Σαμαράς, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρος

Στυλιανός Φουντάς, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Στυλιανός Ξυνόγαλος, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Χρήστος Καρπέτης, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Γεώργιος Βράνος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Θεολόγος Δεργιαδές, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Δέσποινα Δημητριάδου, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Κωνσταντίνος Ζωντανός, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙΠ.) του Α.Ε.Ι.

Πατραγκού Παναγιώτα, μέλος ΕΤΕΠ του ΑΕΙ

Ολύμπιος Ιωάννης, προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ετήσια θητεία από 24.11.2022 έως 23.11.2023

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font