Ερωτήσεις


  • Τι είναι η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;
  • Το ατομικό απογραφικό κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;
  • Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;
  • Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία πόσες φορές θα συμπληρωθεί το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος;
  • Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ.
  • Στο απογραφικό δελτίο, στα ήδη συμπληρωμένα πεδία, εμφανίζονται κάποια λανθασμένα στοιχεία.
  • Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του κάθε Τμήματος κάθε πότε συμπληρώνεται;

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Το ατομικό απογραφικό συμπληρώνεται μία (1) φορά τον χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Το απογραφικό δελτίο μαθήματος συμπληρώνεται για κάθε μάθημα στο τέλος του εξαμήνου, κατά το οποίο έχει διδαχθεί το μάθημα αυτό.

Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος συμπληρώνεται μία (1) μόνο φορά, με τη συνεργασία και των δύο διδασκόντων.

Για την είσοδό σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας, προκειμένου να δηλώσετε τα σωστά στοιχεία.

Κάθε τέσσερα έτη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font