Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας


H Μονάδα Μεταφορίας Τεχνολογίας και Καινοτομίας ιδρύθηκε το έτος 2022, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Φούσκα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 5124320, (υπ’ αριθμ. 5909/09.11.2021 Απόφαση Ένταξης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font