Ενημέρωση


ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΤΡΙΤΗ 30/4/2024

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 10ου ΚΥΚΛΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(100% εξ αποστάσεως)

 

 

     Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (100% εξ αποστάσεως), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη  «Δημόσια Διοίκηση -Master in Public Management MPM», με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

     Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται), και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 10ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2024, θα είναι 40. Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 29/3/2024 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Έντυπη αίτηση.

2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.   Aντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4.   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5.   Δύο συστατικές επιστολές. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

6.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης (ή βεβαιώσεις του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα).

7.  Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

8.  Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν 100%  εξ αποστάσεως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κεσσοπούλου Έφη, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891198, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr  και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mpm@uom.edu.gr . Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι  15.00 – 17.00 μ.μ.

 

 

Ο Διευθυντής του  Π.Μ.Σ.

στη Δημόσια Διοίκηση

 

Γεώργιος Τσιότρας

Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font