ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ


Για την έκδοση αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών,  πιστοποιητικών και παπύρων, οι απόφοιτοι του Τμήματος οφείλουν να καταθέσουν σε λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό:

5202-070107-503 και ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

το αντίτιμο των 6€ για Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, Πιστοποιητικό

και 18€ για έκδοση Παπύρου.

Oι απόφοιτοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και το αντίγραφο κατάθεσης της Τράπεζας στη Γραμματεία του Τμήματος ή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, να προτιμούν την αποστολή τους στην Γραμματεία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: msasecr@uom.edu.gr.).

Σημ.: Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα αντίγραφα για χρήση αλλοδαπής, παρακαλούμε να το δηλώνετε στην αίτηση σας.

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν τον Πάπυρο που είχαν αιτηθεί, μπορούν να περάσουν από την γραμματεία του τμήματος με την ταυτότητά τους ή να εξουσιοδοτήσουν κάποιον τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία courrier) να το παραλάβει για αυτούς. 

 

Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το πτυχίο.

Συνοδεύει το πτυχίο ως επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τον τίτλο, το επίπεδο, το περιεχόμενο σπουδών, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την διάρκεια φοίτησης, τις περαιτέρω δυνατότητες που προσφέρει ο τίτλος και λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες όπως συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σεμινάρια, πρακτική άσκηση κ.α. εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον απόφοιτο.

Μητρώα Αποφοίτων
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font