Διδακτορικές Σπουδές


         Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος MET, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμένα ή συγγενή με αυτά πεδία. Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα, πρωτίστως δε η προώθηση της έρευνας στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές και τα αντίστοιχα καλλιτεχνικά πεδία. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη επιστημονικού – καλλιτεχνικού ερευνητικού δυναμικού με στόχο την προαγωγή και την εξέλιξη της Μουσικής.

      Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος απονέμεται με την εξής διατύπωση: Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Μουσικής ή στην Οργανική Μουσική Εκτέλεση ή στη Φωνητική Μουσική Εκτέλεση ή στη Μουσική Διεύθυνση ή στη Σύνθεση ή στην Ποιητική (σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής).

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font