Εμβόλιμη Εξεταστική


Σύμφωνα με απόφαση της ΣΤ 1/14.9.2018. εγκρίθηκε  καταρχάς η δυνατότητα εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών (από 9ο εξάμηνο και πάνω) του Τμήματος στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα, ανεξαρτήτως του πότε αυτά διδάσκονται, σύμφωνα με το αρ. 36 του ν. 4452/17, και επιφυλάσσονται να εξετάζουν κατά περίπτωση τους φοιτητές που οφείλουν μαθήματα Συνόλων, Ορχήστρας ή Χορωδίας, των οποίων η εξέταση απαιτεί την συμμετοχή και άλλων φοιτητών.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθει κατά επιταγή της παρακάτω διάταξης του νόμου.

Ν. 4452/2017

Άρθρο 36 παρ. 3

Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font