Εργαστήριο "Ε.Κ.Μ.Ε."


 

Το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ) εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες ενός ευρέος φάσματος γνωστικών πεδίων που υιοθετούν την κριτική προσέγγιση ως μεθοδολογικό υπόβαθρο για τη διαχείριση των υπό διερεύνηση αντικειμένων τους. Ο όρος «κριτική προσέγγιση» αναφέρεται σε μια οικογένεια ερευνητικών προσεγγίσεων από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, κοινό τόπο των οποίων αποτελεί η έμφαση στον αυτοκαθοδηγούμενο, δικαιόφρονα και ενσυναισθητικό τρόπο σκέψης που στέκεται με αναστοχαστική διάθεση απέναντι στα ίδια του τα εργαλεία. Σε σχέση με τη μουσική έρευνα, το αίτημα για μια κριτική στροφή εκφράστηκε ποικιλοτρόπως ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα μέσα από τα γνωστικά πεδία της μουσικολογίας, της εθνομουσικολογίας και της μουσικής παιδαγωγικής, επαναπροσανατολίζοντάς τους όχι μόνο ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα, τα αντικείμενα της έρευνας, τις μεθοδολογίες και τις ερευνητικές πρακτικές, αλλά και σε σχέση με την κοινωνία, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχικότητας.

   Διευθυντής:
   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font