Κατατακτήριες Εξετάσεις


 

Σελίδα Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

 • Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
 • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
 • Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;
 • Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων; Προσοχή: Η ύλη έχει ανανεωθεί!
 • Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;
 • Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;
 • Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης
 • Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά
 • Επιτυχόντες 2021
 • Ποιά είναι η διαδικασία των εξετάσεων

Υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

 • Αίτηση 
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων ΑΕΙ και AΤΕΙ γίνεται από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα παραδίδουν στην αρμόδια Επιτροπή:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) το πρόγραμμά τους
γ) τις παρτιτούρες των έργων καθώς και αυτές που αφορούν την συνοδεία πιάνου εις διπλούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Για το έτος 2020 και λόγω των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας msasecr@uom.edu.gr

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί  μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

 

Οι ειδικεύσεις ανακοινώνονται στα μέσα Οκτωβρίου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

 Απόφαση ΣΤ με αρ. 7/21-10-2020

(α) Αποφασίστηκε η διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021 στα εξής γνωστικά αντικείμενα ανά Κατεύθυνση:

 Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Μουσικής:

 • Κοντραμπάσο
 • Άρπα
 • Όμποε
 • Φαγκότο
 • Κόρνο
 • Τρομπόνι
 • Κλαρινέτο
 • Τούμπα
 • Σαξόφωνο
 • Κρουστά
 • Τρομπέτα

 Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής:

 •      Ακορντεόν

 Κατεύθυνση Παραδοσιακής Μουσικής:

 • Λαούτο
 • Κρουστά

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής:

Δεν θα πραγματοποιηθούν στο τρέχον άκαδημαϊκό έτος κατατακτήριες εξετάσεις λόγω αυξημένου αριθμού φοιτητών στην κατεύθυνση.

5/11/2020

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΕΤ (Εγνατίας 156, ημιόροφος), έως τις 31/01/2020, 11:30-13:00, προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (μπρος-πίσω).

-1 έγχρωμη φωτογραφία (προαιρετικά)

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή προπτυχιακού επιπέδου.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

 

 Επιτυχόντες κρίνονται όσοι συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδων και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Τα αποτελέσματα επιτυχόντων 2021 θα αναρτηθούν εδώ τον Ιανουάριο του 2021.

+

 

Παρακαλούνται οι παραπάνω να προσέλθουν στη Γραμματεία του τ.ΜΕΤ έως τις 31/1/2021 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους:

 

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (εμπρός-πίσω όψη).

-1 έγχρωμη φωτογραφία.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή προπτυχιακού επιπέδου.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

 

 

 

Από τη Γραμματεία τ.ΜΕΤ, 

 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα Ειδίκευσης για την οποία έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και σε δύο θεωρητικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Τμήμα πρέπει να βαθμολογηθούν πάνω από τη βάση και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η ύλη των εκάστοτε καλλιτεχνικών αντικειμένων και των θεωρητικών μαθημάτων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν έγκαιρα πληροφορηθεί την ύλη στην οποία θα εξετασθούν και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος. Αποκλίσεις από την ύλη ή τη διαδικασία εξέτασης δεν γίνονται δεκτές για κανένα απολύτως λόγο.

Η εξέταση στο μάθημα Eιδίκευσης γίνεται με ακρόαση του υποψηφίου ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο υποψήφιοι οφείλουν κατά την είσοδό τους στο χώρο ακρόασης να παραδίδουν στην επιτροπή αντίγραφο του προγράμματος που έχουν ετοιμάσει και αντίγραφα από τις παρτιτούρες των έργων που αυτό περιλαμβάνει. Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15' και μεγαλύτερη από 20'. Οι ακροάσεις βιντεοσκοπούνται (χωρίς εξαίρεση) και τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης. Το περιεχόμενο της βιντεοσκόπησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης και δεν θα δημοσιεύεται ή παραχωρείται σε τρίτους για κανέναν λόγο.

Οι εξετάσεις των δύο θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιούνται όπως ορίζει ο νόμος (Υ.Α.ΦΕΚ 3185/β/2013, ν. 4186/2013 & ν. 4485/2017). Τα γραπτά των υποψηφίων τηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των μαθημάτων που εξετάστηκαν, δεν επιτρέπεται.

Τα αποτελέσματα των ακροάσεων εκδίδονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

  Αρχεία που αφορούν στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης