Μεταδιδακτορικές Σπουδές


    Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος MET, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμένα ή συγγενή με αυτά πεδία. Σκοπός του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Σπουδών είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα, πρωτίστως δε η προώθηση της έρευνας στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές και τα αντίστοιχα καλλιτεχνικά πεδία. Οι Μεταδιδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη επιστημονικού – καλλιτεχνικού ερευνητικού δυναμικού με στόχο την προαγωγή και την εξέλιξη της Μουσικής.

  Μεταδιδακτορική Έρευνα Τμήματος

  Α. Εν εξελίξει μεταδιδακτορικές έρευνες

  • Λιάτσου, Ελένη. Pedagogical guide for teaching contemporary piano music (Περίληψη)
  • Σπυράκου, Ευαγγελία. Τέσσερα Χερουβικά της Νέας Μεθόδου σε α΄ ήχο: μορφολογική ανάλυση, αισθητική αποτίμηση, ερμηνεία και εκτέλεση. (Περίληψη)
  • Κανάκης Συμεών. "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις" Πέτρου Λαμπαδαρίου. Προσεγγίσεις στην ερμηνεία και εκτέλεση του ιδιόμελου μέσω της οκταηχικής και ισοκρατηματικής αναλύσεως (https://www.uom.gr/en/msa/postdoctoral-studies). (Περίληψη)     
  • Καραθόδωρος Θεόδωρος. Μορφοπλασία μέσω σύζευξης χρωματικότητας και διατονικής τροπικότητας. Εφαρμογή θεωρητικού πλαισίου μέσω σύνθεσης μουσικών έργων. (Περίληψη)
  • Γεωργακαράκου Μαρία. Διδάσκοντας Μονωδία σε άτομα με οπτική αναπηρία/Teaching Visually Impaired Singers: A Guide to the Voice Pedagog (Περίληψη)

   Β. Ολοκληρωμένες μεταδιδακτορικές έρευνες

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font