Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΕΤ από την ΕΘΑΑΕ.


Διαπίστευση ΠΠΣ Τμήματος ΜΕΤ 2020.

Διαπίστευση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
με διάκριση συμμόρφωσης "fully compliant"

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), πιστοποιείται ότι:

το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 08-12-2020 έως 07-12-2024.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font