Πρόγραμμα Σπουδών


 • Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων
1ο Εξάμηνο
Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ακαδ. έτους 2019-2020

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (MTF0101)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  (MTF0102)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  (MTF0202)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (MTF0103)

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να συνθέτουν τις γνώσεις του απέκτησαν από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους ώστε με σχετική ευκολία να επιλύουν σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα.  

 

 1. Περιεχόμενο Μαθήματος

_____________________________________________________________

Εισαγωγή Στρατηγική Διοίκηση. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονονικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές,  Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου ΠροϊόντωνΗ B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας 

 

 

 

 

2. Προγραμματισμός Μαθήματος

_____________________________________________________________________

 

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες).

 

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της Mc Kinsey.

 

ΜΑΘΗΜΑ 3Ο

Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές,  Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης

 

ΜΑΘΗΜΑ 4Ο

Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση).

 

ΜΑΘΗΜΑ 5Ο

Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, CostFocus, Διαφοροποίηση, FocusDifferentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση. Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,.

 

ΜΑΘΗΜΑ 6Ο

ΜελέτεςΠεριπτώσεων. CASE 1 “The Fast food Industry”,   CASE 2 “Kodak”,  CASE 3  “Microsoft”.

 

ΜΑΘΗΜΑ 7Ο

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας).

 

ΜΑΘΗΜΑ 8Ο

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis.

 

ΜΑΘΗΜΑ 9Ο

Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)). 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10Ο

Τεχνικές Χαρτοφυλακίου ΠροϊόντωνΗ B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube).

 

ΜΑΘΗΜΑ 11Ο

Κυρίαρχες Στρατηγικές Επιλογές. Στρατηγική Διεθνοποίησης

 

ΜΑΘΗΜΑ 12Ο

Κυρίαρχες Στρατηγικές Επιλογές. Στρατηγική Συγχωνεύσεων Εξαγορών.

 

ΜΑΘΗΜΑ 13Ο

Παρουσίαση Εργασιών, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

 

 

 

 

3. Βιβλιογραφία

_____________________________________________________________

3.1 Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Νικόλαος Γεωργόπουλος, (2015), «Στρατηγικό Management”,  Εκδόσεις Μπένου,   

      Αθήνα

 1. Βασίλης Παπαδάκης, (2012), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία». Εκδόσεις Μπένου, Τόμος Α Θεωρία.
 2. Βασίλης Παπαδάκης, (2016), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.

 

 

3.1 Ξενόγλωσση  Βιβλιογραφία

 1. G. Johnson, K. Scholes and R. Whittington “Exploring Corporate Strategy”,

      Prentice Hall, 2014.

      2.   Dess/Lumpkin/Eisner,“Strategic Management”, Mc Graw Hill, Second Edition 2011

3.   C. Hill and G. Jones, ‘Strategic Management, An integrated Approach”, Hougthton    

      Mifflin, 2006.

4.   J. David Hunger and Thomas L.Wheelen, “Strategic Management”, Addison-

      Wesley, 2016

 

3.2 Συμπληρωματική Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

1.   PorterM. “Competitive Strategy”, Free Press, 1980. Porter M. “Competitive

Advantage”, Free Press, 1985.

2.   Dess and A. Miller, “Strategic Management”, McGraw-Hill, 1993.

3.   Thompson, “Strategic Management”, Chapman & Hall, 2nd edition, 1993.

4.   Jauch and W. Glueck, “Strategic Management and Business Policy”,

McGraw-Hill, 3rd edition, 1998.

5.   David F. “Strategic Management”, Prentice Hall, 5th edition, 1995.

6.   Certo S. and Peter P. “Strategic Management”, McGraw-Hill, 2nd edition, 1991.

7.   Hax A. “Planning Strategies that Work”, Oxford University Press, 1987.

8.   Haberberg A & Alison Rieple «Strategic Management of Organizations», Financial

Times (Pearson Education), 2001.

9.   R. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, Blackwell Publishing, 2002.

 

 

 1. Τρόπος Εξέτασης

________________________________________________________________________

 

Εξετάσεις στις οποίες κατά περίπτωση συμπεριλαμβάνονται θεωρητικά ζητήματα, ασκήσεις και ερωτήσεις κρίσεως.

 

Εάν και εφόσον δοθούν εργασίες, η βαθμολογία τους συνδιαμορφώνει τον τελικό βαθμό.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

 

Κάθε επιχειρηματική απόφαση συνεπάγεται χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

 

 

Στόχοι Μαθήματος

 

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας ενός ποσού ή μίας ράντας πληρωμών. Στη συνέχεια και με βάση τη χρονική αξία του χρήματος η διδασκαλία επικεντρώνεται στις μεθόδους αποτίμησης των μετοχών και των ομολόγων. Παράλληλα με τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεών τους.

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

 • Τελική εξέταση (70%)
  • Εργασία(30%)

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

 • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
 • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

 

 

ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

 

 • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
 • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
 • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
 • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
 • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

 

 

Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Managerial Finance

 

 

Χρήσιμα Links

 

Περιγραφή

Σκοπός

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι:

Εννοιολογική προσέγγιση του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα, ανάπτυξη των δομών και υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), ως καθοριστικό αναπτυξιακό εργαλείο για ισόρροπη ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το διεθνές περιβάλλον και οι στρατηγικές φορολογικές τάσεις στην ΕΕ, καθώς και συγκριτική ανάλυση σχετικά με το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τη φορολογική πολιτική στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι συγκλίσεις και αποκλίσεις των φορολογικών συστημάτων εντός ΕΕ με βάση την άμεση και έμμεση φορολόγηση.

Παρουσίαση θεμάτων Φορολογίας Εισοδήματος που αφορούν:

      Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013)

 

      Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013

 

      Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε9)

 

 

 

Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

α/α

Ημερομηνία

Αμφ.

Περιεχόμενα

1

3 Ω

 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) - Δομές και Υπηρεσίες της - Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

Φορολογικές τάσεις και φορολογική πολιτική στην ΕΕ, συγκλίσεις και αποκλίσεις των φορολογικών συστημάτων.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013

Γενικές Διατάξεις – Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί - Υποκείμενοι του φόρου – Φορολογική κατοικία – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή – Μόνιμη εγκατάσταση - Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος

2

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Γενικές Διατάξεις

Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη

Εισόδημα από Μισθωτή εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές - Παροχές σε είδος

Φορολογικός Συντελεστής – Μειώσεις φόρου εισοδήματος

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες

Αποσβέσεις – Επισφαλείς απαιτήσεις – Φορολογικός συντελεστής

3

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

4

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Εισόδημα από κεφάλαιο

Μερίσματα – Τόκοι

Δικαιώματα – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Φορολογικός συντελεστής

5

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Παρακράτηση φόρου - Φορολόγηση στην πηγή - Φορολόγηση στην πηγή - Φορολογικός συντελεστής

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου - Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα - Μείωση  του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Εκκαθάριση – Φορολογικός Συντελεστής

Εκκαθάριση Φ.Π. - Μελέτη περίπτωσης 

6

3 Ω

 

Ενδιάμεση Εξέταση

7

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Γενικές διατάξεις – Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Υποκείμενα φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

Φορολογητέο Εισόδημα – Κέρδη από επιχ/κή δραστηριότητα – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων – Υποκεφαλαιοδότηση

8

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Ενδοομιλικές συναλλαγές

9

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Μεταφορά λειτουργιών -  Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών – Ανταλλαγή μετοχών – Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις

10

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Παρακράτηση φόρου – Υπόχρεοι σε παρακράτηση -  Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση - Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές – Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου - Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Εκκαθάριση – Φορολογικός Συντελεστής

Εκκαθάριση Ν.Π. - Μελέτη περίπτωσης 

11

3 Ω

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

12

3 Ω

 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Ε9

13

Τελική Εξέταση

 

 

Τρόπος διεξαγωγής

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

 

Βαθμολογία:

E-learning                                            30%

Ενδιάμεση Εξέταση                            20%

Τελική Εξέταση                                  50%

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της Λογιστικής. Αρχικά εξετάζονται οι Λογαριασμοί και οι Ομάδες Λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα «Μη Κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και στη συνέχεια τα «Αποθέματα» εξετάζονται. Τα «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» και οι «Υποχρεώσεις» αναλύονται ενδελεχώς. Η Γενική Λογιστική ολοκληρώνεται με την ανάλυση των Λογαριασμών «Εξόδων-Ζημιών», «Εσόδων-Κερδών» και πραγματοποίηση ημερολογιακών εγγραφών προσδιορισμού «Αποτελεσμάτων περιόδου». Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση της λογιστικής παρακολούθησης για την Ομόρρυθμη εταιρεία, Ετερόρρυθμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.    

 

Θεματικές Ενότητες:

Εβδομάδα

Διδακτέα Ύλη

1η

Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις λογιστικής επιστήμης. Ανάλυση Ελληνικών Λογιστικών προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

2η

 

Λογαριασμοί και Ομάδες Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

3η

Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

4η

 

Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 1 των ΕΛΠ «Μη κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

5η

 

Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 2 των ΕΛΠ «Αποθέματα». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

6η

 

Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 3 των ΕΛΠ «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

7η

 

Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 5 των ΕΛΠ «Υποχρεώσεις». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

8η

Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 6 των ΕΛΠ «Έξοδα και Ζημιές» και Ομάδας 7 των ΕΛΠ «Έσοδα και Κέρδη». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

9η

 

Ομόρρυθμη εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

10η

 

Ετερόρρυθμη εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

11η

 

Ανώνυμη Εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

12η

 

Λογιστική παρακολούθηση «Αποτελεσμάτων Περιόδου». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

13η

Εξετάσεις

 

Αξιολόγηση:

Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,

 

Βιβλιογραφία:

ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Λογιστική εταιρειών και Φορολογία Εισοδήματος, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

ü  Καραγιώργος, Θ. και Συκιανάκης, Ν. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδόσεις ROSILI.

ü  Needles, B. and Marian, P. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  (MTF0107)
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  (MTF0109)
 • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  (MTF0105)
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  (MTF0106)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  (MTF0108)

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

Ο Ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αποτελεί τη σύνδεση της ελληνικής λογιστικής νομοθεσίας με την διεθνή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ είναι ήδη υποχρεωτική στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα Ελληνικά και Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι εισηγμένες ή μη οντότητες. Μέσα από την παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με το πέρας των διαλέξεων δύναται τόσο να συμμετέχουν στη λογιστική παρακολούθηση, όσο και να ερμηνεύσουν και αξιολογήσουν την λογιστική πληροφόρηση από τη χρήση των ΕΛΠ και ΔΛΠ.

 

Θεματικές Ενότητες:

Εβδομάδα

Διδακτέα Ύλη

1η

Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου. Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2). Θεωρητική αναφορά και Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

2η

 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2). Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).

3η

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17). Εισαγωγή στα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Ισχύοντα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Νομοθεσία. Διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με

Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.

4η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

ΔΛΠ 40 – Επενδύσεις σε ακίνητα

5η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγήσεις

ΔΛΠ 38 – Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

6η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

ΔΛΠ 2 – Αποθέματα.

 

7η-8η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το:

ΔΛΠ 7 – Κατάσταση Tαμειακών Ροών

9η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με το

ΔΛΠ 18 – Έσοδα

10η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού

11η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα:

ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

12η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών αναφορικά με τα

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: παρουσίαση

ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα:

ΔΛΠ 11 - Συμβάσεις κατασκευής έργων

ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις

ΔΛΠ 12 – Φόροι Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογία

Ανασκόπηση ύλης

13η

Εξετάσεις

 

Αξιολόγηση:

Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

 1. Ποσοστό 70% θα προέλθει από τις τελικές εξετάσεις,
 2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την εργασία (βιβλιογραφική επισκόπηση ή case study ή παρουσίαση ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) που θα αναλάβει ο κάθε φοιτητής (οι εργασίες δύναται να υλοποιούνται και κατά ζεύγη). Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη.  

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

ü Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α. (2017) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-98329-2-2.

ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

ü Καραγιώργος, Θ. (2017) «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

ü Νεγκάκης, Χ. (2015) «IFRS Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ειδικά Θέματα», εκδόσεις Νεγκάκης

ü Needles, B. and Marian, P. (2016) «Εισαγωγή στη Λογιστική», εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

ü Proseminars (2017) «International Financial Reporting Standards στην ελληνική γλώσσα», εκδόσεις Proseminars.

ü Grant Thornton (2009) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», Γ’ έκδοση (Τόμοι Α’-Γ’), Αθήνα, ISBN (set): 978-960-88419-9-4.

ü Βλάχος, Χρ. και Λουκάς, Λ. (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009», 5η έκδοση (Τόμοι A’-B’), εκδόσεις Παπαζήση Global Training, Αθήνα.

ü Ντζανάτος, Δ. (2008) «Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας - Μια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα.

ü Ξένος, Χ και Ξένος, Π. (2013) Διαρκής κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Δ.Λ.Π. και διερμηνειών, ΣΟΛ.

ü Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραμόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών», εκδόσεις Σταμούλη.

 

 

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο και κυρίως στην εφαρμογή της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Εξωτερικού και Εσωτερικού ελέγχου. Το μάθημα αναφέρεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της Ελεγκτικής και στη μεθοδολογία ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί). Αναλύονται επίσης όλα τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου σχετικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Παράλληλα ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά κατηγορία λογαριασμών ενδελεχώς αναπτύσσονται. Τέλος παρουσιάζονται τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, γνώμονας είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να σταθούν και να δράσουν αποτελεσματικά είτε ως εξωτερικοί ελεγκτές σε διάφορες ελεγκτικές εταιρείες ή σε δημόσιους οργανισμούς είτε σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου  μιας επιχείρησης. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων αφενός γενικών, αφετέρου ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών εσωτερικού και  εξωτερικού ελέγχου.

 

Θεματικές Ενότητες:

Εβδομάδα

Διδακτέα Ύλη

1η

Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Ανάλυση εργασίας εξαμήνου Εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη (Βασικές έννοιες, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Αντικείμενο ελέγχου, Αρχές ελεγκτικής, Διακρίσεις ελέγχων, Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος).

2η

 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι (Οργάνωση ελεγκτικής διαδικασίας Μέθοδοι και αρχές ελέγχου, Σχεδιασμός Ελέγχου).

3η

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου II (Ελεγκτικά Τεκμήρια, Χρησιμοποιηση εργασίων τρίτων, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου και Ελεγκτικά συμπεράσματα).

4η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 1 «Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα πάγια» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

5η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 2 «Αποθέματα» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

6η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 3 «Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

7η

 

ΠΡΟΟΔΟΣ

8η

Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 4 «Καθαρή Θέση» των ΕΛΠ και της ομάδας 5 «Υποχρεώσεις» των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

9η

 

Θεωρητική αναφορά και επίλυση πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων αναφορικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της ομάδας 6 «έξοδα και ζημιές» και της ομάδας 7 «έσοδα και κέρδη» των ΕΛΠ των ΕΛΠ (ελεγκτικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου). Αντίστοιχα ΔΠΕ.

10η

 

Ειδικά Θέματα ελέγχου. Εταιρική διακυβέρνηση (ΔΠΕ260, ΔΠΕ265), Διαχείριση Κινδύνου (ΔΠΕ315, ΔΠΕ320, ΔΠΕ330) και Κίνδυνος Απάτης (ΔΠΕ 240). Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές.

11η

 

Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού ελέγχου. Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές

12η

 

Παρουσιάσεις εργασιών αναφορικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.

13η

Εξετάσεις

 

Αξιολόγηση:

Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

 1. Ποσοστό 50% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
 2. Ποσοστό 30% θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)
 3. Ποσοστό 20% θα προέλθει από μία εργασία (Παρουσίαση ΔΠΕ ή Διεθνών Προτύπων Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου), η οποία θα πραγματοποιηθεί από ομάδα 2 φοιτητών. Βασικά σημεία της εργασίας θα παρουσιαστούν κατά την τελευταία διάλεξη. 

 

Βιβλιογραφία:

Ελληνική

 1. Αληφαντής, Γ. (2018) Ελεγκτική, εκδόσεις Διπλογραφία.
 2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Μενεξιάδης, Μ. και Μπάλιος, Δ. (2017) Εσωτερικός έλεγχος, εκδόσεις Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ ΕΠΕ.
 3. Καζαντζής, Ι.Χ. (2006), Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus Α.Ε., Πειραιάς, σελ. 45.
 4. Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006) Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ», εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,. Αθήνα.
 5. Καραμανής, Κ. (2008) Σύγχρονη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, Αθήνα.
 6. Λιγωμένου, Α. (2016) Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημοσίου Τομέα.
 7. Λουμιώτης, Β. (2004), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ
 8. Λουμιώτης, Β. (2006) Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
 9. Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος – Θεωρία και Εφαρμογές,  εκδόσεις Αειφόρος λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 10. Παπαστάθης, Π. (2014) Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, εκδόσεις εκδόσεις Παπαστάθης, Αθήνα.
 11. Τσακλάγκανος, Α. και Σπαθής, Χ. (2015) Ελεγκτική, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσ/νικη.
 12. Φάκος, Δ. (2013) Ελεγκτική ο Έλεγχος των Οικονομικών Οντοτήτων, εκδόσεις Prosvasis.
 13. Beasley, M., Buckless, F., Glover, S. and Prawitt, D.F. (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD

 

Ξενόγλωσση

 1. Sawyer B. L. (2003). Sawyer’s Internal Auditing. The practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN 0-89413-509-0.
 1. Porter, B., Hatherly, D. and Simon, J. (2014), Principles of external auditing. Wiley, Hoboken, NJ.
 2. Eilifsen, A., Messier, W. and Prawitt, D. (2014), Auditing and assurance services. McGraw-Hill, London.
 3. Arens, A., Elder, R and Beasley, M. (2012), Auditing and assurance services: An integrated approach, Pearson, Boston.

Ηλεκτρονική

 1. http://www.ifac.org

 

 1. https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

 

 1. http://www.aicpa.org/ 

 

 1. http://www.iasc.org.uk/ 

 

 1. http://www.icas.org.uk/cms/ 

 

 1. http://www.elte.org.gr/index.php?lang=el

 

 1. http://www.soel.gr 

 

 1. https://www.hiia.gr/

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. Περιεχόμενο Μαθήματος

_____________________________________________________________

Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing). Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας. Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή). Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων (Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος,, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό). Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης :(Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός). Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων (κερδίζω-κερδίζεις (Intergrative Negotiation) ή κερδίζω-χάνεις (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δίκαιη ή μια άδικη λύση?, Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε?, Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?, Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα, Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις?, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?, Πώς κερδίζουμε χρόνο?, Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου?, Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?, Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?, ΠΕΙΘΩ, Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Περισσότερο ακούμε ή μιλάμε? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?). Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου(Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Mr. Nasty and Mr. Nice, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης. Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων: Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεων. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H Γλώσσα του Σώματος. Ρητορική Τέχνη. Μελέτες Περιπτώσεων. Πρακτική Άσκηση Ανάπτυξης Επιχειρημάτων.

 

 

2. Προγραμματισμός Μαθήματος

________________________________________________________________________

 

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο

Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing). Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας

 

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή). Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων (Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος,, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό).

 

ΜΑΘΗΜΑ 3Ο

Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης :(Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός). Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων (κερδίζω-κερδίζεις (Intergrative Negotiation) ή κερδίζω-χάνεις (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δίκαιη ή μια άδικη λύση?,

 

ΜΑΘΗΜΑ 4Ο

Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε?, Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?, Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα, Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις?, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?, Πώς κερδίζουμε χρόνο?, Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου?, Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?, Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?,

 

ΜΑΘΗΜΑ 5Ο

Άσκηση 1η Ανάπτυξη Επιχειρημάτων υπέρ και κατά της Ένταξης της Τουρκίας στην E.U.

Άσκηση 2η Ανάπτυξη Επιχειρημάτων υπέρ και κατά των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Μελέτη Περιπτώσεως 1η Η Περίπτωση της Εταιρίας Gallop.

 

ΜΑΘΗΜΑ 6Ο

ΠΕΙΘΩ, Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Περισσότερο ακούμε ή μιλάμε? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?). Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου(Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Mr. Nasty and Mr. Nice, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης

 

ΜΑΘΗΜΑ 7Ο

Άσκηση 1η Ανάπτυξη Επιχειρημάτων υπέρ και κατά των Ελεγχόμενων Διαδηλώσεων.

Άσκηση 2η Ανάπτυξη Επιχειρημάτων υπέρ και κατά της Αποκάλυψης Ονομάτων για αυτούς που καταδικάζονται για παραβατική Συμπεριφορά.

Μελέτη Περιπτώσεως 1η Η Περίπτωση της Εταιρίας Μασούτης.

 

ΜΑΘΗΜΑ 8Ο

Οι Διαπραγματεύσεις Κερδίζω Χάνεις και οι Διαπραγματεύσεις Κερδίζω-Κερδίζεις.

 

ΜΑΘΗΜΑ 9Ο

Οι Κρίσεις, οι  Αντιπαραθέσεις και η Αντιμετώπιση τους.

 

ΜΑΘΗΜΑ 10Ο

Οι Αντιρρήσεις και η αντιμετώπισή τους.

 

ΜΑΘΗΜΑ 11Ο

Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων

Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων.

 

ΜΑΘΗΜΑ 12Ο

Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων.

Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H Γλώσσα του Σώματος. Ρητορική Τέχνη.

 

ΜΑΘΗΜΑ 13Ο

Παρουσιάσεις Εργασιών.

 

 

 

 1. 3.      Βιβλιογραφία

 

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Σουμπενιώτης Δημήτριος, (2013), «Σημειώσεις, Τεχνική Διαπραγματεύσεων”,  Θεσσαλονίκη,  
 2. ALAIN LEMPEREUR & AURELIEN COLSON, (2017), ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, Εκδόσεις Κριτική
 3.  Lewicki R., Saunders D., Minton j., (2006) “Η Φύση των Διαπραγματεύσεων», Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-339-X
 4. D. Patrick George, μετάφραση Ευθυμιάδου Γ. Αλεξάνδρα, Τσίτος Κ. Δημήτρης, «Τέχνη και τεχνική των διαπραγματεύσεων». Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997.
 5. Fisher Roger, μετάφραση Λίλυ Εξαρχοπούλου, «Πετυχαίνω τη συμφωνία». Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.
 6. William L. Ury, μετάφραση Κλαίρη Παπαμιχαήλ, «Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση: από την αντιπαλότητα στη συνεργασία». Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 1. Roy J. Lewicki, John W. Minton, David M. Saunders, «Essentials of Negotiation».Chicago: Irwin, 1997.
 2. Watkins Michael, «Breakthrough Business Negotiation: A Toolbox for Managers». Wiley, John & Sons, April 2002.
 3. Lewicki J. Roy, Barry Bruce, Minton W. John, «Negotiation:Readings, Exercises, and Cases».Boston: Irwin/McGraw-Hill, April 2002.

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

 1. Markidis C., (2003), “Όλοι οι Σωστοί Ελιγμοί», Εκδόσεις Κριτική
 2. Dnny R., (2006), «Πρώτοι στις Πωλήσεις»,Εκδόσεις Κριτική
 3. 12.  Steele P., Murphy j., Russillr., (1989), “It’s a Deal”, Mc Graw –Hill.
 4. 13.  ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).
 5. Σπαθάρας Δ., Τζαλλήλα Λ., (2003), «Πειθώ,  Η Ρητορική,  13 Μελετήματα», Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ
 6. 15.  Θεοδωρακόπουλος Π., (2006), «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 7. 16.  Πιστφίδης Α., (2007), «Μακιαβέλι», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
 8. Κεκαυμένος, «Στρατηγικόν», Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας, Εκδόσεις ΑΡΓΩΣΤΙΣ
 9. Αριστοτέλης, «Ρητορική», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).
 10. Παπανικολάου Κ., (Ρητορική Τέχνη), Εκδόσεις Εστίας
 11. 20.  Σταμούλη Δ., «Βασικοί Κανόνες Ρητορικής και Ρητορείας», ΑΘΗΝΑ 1972.
 12. 21.  Πλάτων, «Συμπόσιο», Μετάφραση Ι. Συκουτρή, Ακαδημία Αθηνών, 1990.

22. Θουκυδίδης, «Θουκυδίδου Ιστορίαι», Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου

 

 

 

 

 1. 4.     Τρόπος Εξέτασης

________________________________________________________________________

 

Εξετάσεις στις οποίες κατά περίπτωση συμπεριλαμβάνονται θεωρητικά ζητήματα, ασκήσεις και ερωτήσεις κρίσεως.

 

Εάν και εφόσον δοθούν εργασίες, η βαθμολογία τους συνδιαμορφώνει τον τελικό βαθμό.

 

 

Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing). Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας. Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή). Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων (Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος,, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό). Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης :(Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός). Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων (κερδίζω-κερδίζεις (Intergrative Negotiation) ή κερδίζω-χάνεις (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δίκαιη ή μια άδικη λύση?, Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε?, Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?, Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα, Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις?, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?, Πώς κερδίζουμε χρόνο?, Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου?, Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?, Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?, ΠΕΙΘΩ, Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Περισσότερο ακούμε ή μιλάμε? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?). Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου(Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Mr. Nasty and Mr. Nice, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης. Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων: Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεων. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H Γλώσσα του Σώματος. Ρητορική Τέχνη. Μελέτες Περιπτώσεων. Πρακτική Άσκηση Ανάπτυξης Επιχειρημάτων.

 

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών προϊόντων. Αρχικά, η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται στη Θεμελιακή μέθοδο και ειδικότερα στην ανάλυση των μακροοικονομικών δεδομένων, στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών κλάδων και στη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η Τεχνική ανάλυση, η φιλοσοφία και τα αξιώματά της. Περιγράφονται η τάση (trend), οι σχηματισμοί (patterns), οι κινητοί μέσοι όροι (movingaverages),οι δείκτες MACD, RSI, OBV, οι αριθμοί και τα τόξαFibonacci.Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν επίκαιρες κατηγορίες σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), τα παράγωγα (derivates) και τα Δομημένα Προϊόντα (StructuredProducts).Αξίζει να επισημανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ενεργοί tradersκαι να εφαρμόζουν τα διδασκόμενα εργαλεία και τεχνικές σε πραγματικό χρόνο και με τα δεδομένα της αγοράς με το άνοιγμα demo accountsσε διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών.

  

Στόχοι Μαθήματος

 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των διάφορων επιστημονικών εργαλείων. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση ενός ευρέως φάσματος χρηματοοικονομικών δεικτών, τεχνικών δεικτών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα, το ρίσκο και το είδος της επένδυσης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θα πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος.

 • Τελική εξέταση (60%)
  • Εργασία/demo account(40%)

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

 • Πιτσέλης, Ζ. (2006)Τεχνική Ανάλυση & Risk Management. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
 • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
 • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.
 • Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009)Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.

 

 

ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

 

 • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
 • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
 • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις Ανικούλα.
 • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

 

 

Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Managerial Finance

 

 

Χρήσιμα Links

 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Διάλεξη

Θεματική Ενότητα

 

1

ΑνοιχτήΠώληση (Short Selling) Χρεογράφων

Ανάλυση Διαδικασίας Ανοιχτών Πωλήσεων

Πιθανά κέρδη – Πιθανές ζημίες

Τρόποι Κάλυψης Κινδύνων

Παραδείγματα

Ανοιχτές Πωλήσεις για Σύγχρονες Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις

Αποτελεσματικότητα Απαγόρευσης Ανοιχτών Πωλήσεων

2

Μόχλευση (Leverage)

Περιγραφή Συναλλαγών με Μόχλευση

Ανάλυση Πλεονεκτημάτων – Κινδύνων

Παραδείγματα

Μόχλευση και Περιθώριο

Ελαχιστοποίηση Ζημιάς (stoplossorders)

ΚατοχύρωσηΚερδών (take profit orders)

3

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Συναλλαγών

Άνοιγμα DEMOAccounts

Παραδείγματα Τοποθέτησης Θέσεων Αγοράς – Πώλησης

Κατηγορίες Προϊόντων

Επένδυση με margin

Σύστημα Εκκαθάρισης

Προμήθειες – Κόστη

4

Θεμελιώδης Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων (1)

Βασική Υπόθεση

Κριτική Μεθόδου

Μειονεκτήματα της Θεμελιώδους Ανάλυσης

Χρησιμότητα Μεθόδου

Ανάλυση Οικονομίας

Οικονομικοί Δείκτες

Ημερολόγια Οικονομικών Ανακοινώσεων

5

Θεμελιώδης Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων (2)

Ανάλυση Επιχειρηματικού Κλάδου

Ανάλυση Εταιρίας

Δείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης

Δείκτες Ρευστότητας (Internal liquidity)

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης)    (Financialleverage)

ΔείκτεςΑποδοτικότητας (Profitability – Operating Performance)

Δείκτες Επένδυσης - Κεφαλαιαγοράς (Investment – Market Price)

Συνεισφορά Ανάλυσης Αριθμοδεικτών

Κριτήρια για την επιλογή των μετοχών

6

Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση

Η σημασία του Όγκου Συναλλαγών

ΠρότυπαΤιμών

Head and Shoulders

Double Tops & Bottoms (Κορυφές&Πυθμένες)

Τρίγωνα (Triangles)

Στρογγυλεμένες Κορυφές & Πυθμένες (RoundedTops&Bottoms)       

7

Πρότυπα Τιμών Τεχνικής Ανάλυσης

Η σημασία του Όγκου Συναλλαγών

Πρότυπα Τιμών

Head and Shoulders

Double Tops & Bottoms (Κορυφές&Πυθμένες)

Τρίγωνα (Triangles)

ΣτρογγυλεμένεςΚορυφές&Πυθμένες (Rounded Tops & Bottoms)

 

8

Δείκτες και Ταλαντωτές (Indicators&Oscillators)

Δυναμική (Momentum)

Όγκος Συναλλαγών (Volume)

On Balance Volume (OBV)

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

MACD Histogram

Relative Strength Index (RSI)

BollingerBands

 

9

Θεωρητικές Προσεγγίσεις Τεχνικής Ανάλυσης

Η Θεωρία του Dow (Dow Theory)

ElliotWavePrinciple

Αριθμοί Fibonacci

Τόξα Fibonacci

Τιμές - στόχοι Fibonacci

10

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) (Exchange TradedFunds - ETFs)

Πώς «λειτουργεί» η αγορά των Δ.Α.Κ.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά των Δ.Α.Κ.

Διαφορές Δ.Α.Κ. από μετοχές

H διαδικασία arbitrage

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων (assetallocation)

Διαχείριση μετρητών (cashmanagement)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)

Εξισορροπητική Κερδοσκοπία (arbitrage)

Απομόνωση επενδύσεων

Στρατηγική πυρήνας/δορυφόρος (core/satellitestrategy)

Διαχείριση μετάβασης (transitionmanagement)

11

ΔομημέναΠροϊόντα (Structured Products)

Credit Default Options

Credit linked notes (CLN)

Asset-backed securities (ABS)

Collateralized Debt Obligations (CDOs)

Collateralized loan obligations (CLOs)

Collateralized bond obligations (CBOs)

Collateralized synthetic obligations (CSOs)

12

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Υπερβολική αυτοπεποίθηση (overconfidence)

Αγκίστρωση (anchoring)

Σφάλμα αντιπροσωπευτικότητας (representativenessbias)

Σφάλμα διατύπωσης (framing)

Νοητική λογιστική (mentalaccounting)

Σφάλμα οικειότητας (familiaritybias)

Σφάλμα εντοπιότητας (homebias)

Αγελαία συμπεριφορά (herd behavior)

Αποστροφή απώλειας (lossaversion)

Αποστροφή μετάνοιας (regretaversion)

Επίδραση προδιάθεσης (dispositioneffect)

13

Τελική Εξέταση

 

Ελευθεριάδης Ιορδάνης   Μοσχίδης Οδυσσέας   

Περιγραφή

Σχετική Βιβλιογραφία

 • GERALD KELLER, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 8η ΕΚΔΟΣΗ,ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.               
 • Στατιστική, Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Ιωάννης Χαλικιάς.
 • Στατιστική μεθοδολογία, Ιωαννίδης Δημήτρης

   

Λογισμικό

à Excel, Spss, Mad

 

Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίζει να καταλαβαίνει και να μπορεί να ασχοληθεί και να διεκπεραιώσει την επεξεργασία και ανάλυση χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων. Παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές ποσοτικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της χρηματοοικονομικής. Με την χρήση των μεθόδων της Εφαρμοσμένης Στατιστικής θα είναι δυνατή η διερεύνηση του στατιστικού υλικού, η παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων με στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα, ο προσδιορισμός των αναγκαίων στατιστικών παραμέτρων (Περιγραφική Στατιστική) , καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο σύνολο των στοιχείων του πληθυσμού από τα δεδομένα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος (Στατιστική Συμπερασματολογία). Επιδιώκεται η συστηματική εισαγωγή στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό, µε βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα δεδομένα του δείγματος. Επιπλέον έχει ως στόχο να εξοπλίσει με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των συσχετίσεων και αλληλοεπιδράσεων  μεταβλητών, όπως η Παλινδρόμηση, η Ανάλυση Διακύμανσης κλπ. Θα γίνει πρακτική εφαρμογή με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων (spss,excel)

Αξιολόγηση επίδοσης : Γραπτή Εξέταση