Πρόγραμμα Σπουδών


 • Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων
2ο Εξάμηνο
Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ακαδ. έτους 2019-2020

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (MTF0204)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (MTF0104)
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  (MTF0201)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  (MTF0203)

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε επίκαιρα και σύγχρονα ζητήματα της Χρηματοοικονομικής επιστήμης. Οι βασικοί πυλώνες του μαθήματος είναι η χρησιμότητα έκδοσης χρεωστικών, συμμετοχικών και υβριδικών τίτλων. Παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες μετοχών και ομολόγων, καθώς και η διαδικασία αποτίμησης της αξίας τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα παράγωγα και συγκεκριμένα τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμβάσεις ανταλλαγής. Οι βασικοί λόγοι χρήσης των παραγώγωνόπως η αντιστάθμιση κινδύνων, η κερδοσκοπία και το αρμπιτράζ αναλύονται με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων και πραγματικών μελετών περίπτωσης. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος περιγράφονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι παράγοντες και οι θεωρίες που καθορίζουν την αξία των νομισμάτων.

 

Στόχοι Μαθήματος

 

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς κεφαλαίου, τις προσεγγίσεις για την αποτίμηση των μετοχών και των ομολόγων και το ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επίσης, θα μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές για την αντιστάθμιση των διαφόρων κινδύνων και να λαμβάνουν μοχλευμένες θέσεις στην αγορά με σκοπό την επίτευξη κερδών. Παράλληλα, θα μπορούν να κατανοούν τον τρόπο καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να προβλέπουν τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ένα μεγάλο εύρος θεωριών και πρακτικών εφαρμογών, ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

 • Τελική εξέταση (70%)
  • Εργασία(30%)

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

 • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
 • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

 

 

ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

 

 • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
 • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
 • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
 • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
 • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

 

 


 

Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Managerial Finance

 

 

Χρήσιμα Links

 

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής και της κοστολόγησης. Επιπρόσθετα εξετάζονται οι βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της πλήρους και άμεσης κοστολόγησης. Στη συνέχεια αναλύεται η κανονική κοστολόγηση. Η ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους και ο μερισμός, επιμερισμός, επανεπιμερισμός και καταλογισμός των εξόδων αναλύονται διεξοδικά. Στη συνέχεια τα συστήματα «κοστολόγησης κατά παραγγελία», «κοστολόγηση ανά δραστηριότητα» και «κοστολόγηση κατά φάση» εξετάζονται.  Με γνώμονα την πληρέστερη αποτύπωση του κόστους των οντοτήτων εξετάζονται η πρότυπη κοστολόγηση και οι προϋπολογισμοί. Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση των «συμπαραγώγων» και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και οργανισμών.      
 
Θεματικές Ενότητες: Εβδομάδα Διδακτέα Ύλη  
1η  
Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής. Ανάλυση Φύλλου Μερισμού και Προσδιορισμός αποτελεσμάτων μέσω της διοικητικής λογιστικής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
2η 
 
Πλήρης Κοστολόγηση. Κόστος Παραγωγής, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 3η Κανονική κοστολόγηση. Συντελεστής καταλογισμού. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 4η  
 Άμεση ή Οριακή κοστολόγηση. Περιθώριο συνεισφοράς. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
ΠΜΣ Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων Μάθημα: Διοικητική Λογιστική 
 
5η 
 
Ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους. Νεκρό σημείο. Περιθώριο ασφαλείας. Διαφορική ανάλυση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.  
6η 
 
Επιμερισμός. Επανεπιμερισμός. Καταλογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
7η 
 
Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
8η  Προϋπολογισμοί. Προυπολογισμοί πωλήσεων, παραγωγής, υλών, άμεσης εργασίας, ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 9η   Ταμειακοί προϋπολογισμοί. Προϋπολογισμοί εισπράξεων και πληρωμών. Γενικός συνολικός προϋπολογισμός. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
10η 
 
Συστήματα κοστολόγησης κατά παραγγελία. Συστήματα κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
11η 
 
Πρότυπη κοστολόγηση. Αποκλίσεις αμέσων υλικών, άμεσης εργασίας και ΓΒΕ. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 
12η 
 
Συμπαράγωγα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών. 13η  Εξετάσεις 
 
Αξιολόγηση: Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,  
 
Βιβλιογραφία:  Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2017). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.  Needles, B. Powers, M. and Crosson, S. (2017). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD. 
 
 

Ελευθεριάδης Ιορδάνης   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

 

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται  διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

 

 

Στόχοι Μαθήματος

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

•           Γνωρίζουν τις έννοιες της  Διαχείρισης Κινδύνων

•           Αναγνωρίζουν τα είδη των κινδύνων

•           Εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης των κινδύνων

•          Να αποφασίζουν για την πλέον κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης κάθε κινδύνου

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

 • Τελική εξέταση (70%)
  • Εργασία(30%)

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        ROSS A. STEPHEN  BROKEN HILL PUBLISHERS       2016    ΑΘΗΝΑ        
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (+ CD)  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.             ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ Ν.    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSILI 2009    ΑΘΗΝΑ        

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

 

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ (COUNTRΥ RISK)          ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ Κ.          ΔΟΥΜΠΟΣ Μ.               ΚΟΣΜΙΔΟΥ Κ.            ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ            2004    ΑΘΗΝΑ      
  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ, 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)       BREALEY MYERS ALLEN            ΕΚΔΟΣΕΙΣ UTOPIA 2013    ΑΘΗΝΑ        
  • The Essentials of Risk Management: The Definitive Guide for the Non-risk Professional Hardcover – 1 Jan 2006 Michel Crouhy,‎ Dan Galai ,‎ Robert Mark
  • A Practical Guide to Risk Management Kindle Edition, Thomas S. Coleman,
  • Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk, 2nd Edition, Steve L. Allen, Dec 2012, Wiley
  • Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management Paperback – 3 May 2012, Paul Hopkin,‎ Institute of Risk Management
  • Risk Management and Financial Institutions, 4th Edition, John C. Hull, Mar 2015, Wiley

 

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση βασικών φορολογικών εννοιών και παραμέτρων που αφορούν τον έλεγχο νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων περιλαμβάνοντας διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Η κατανόηση και η σωστή κατεύθυνση σε ένα ευμετάβλητο αντικείμενο όπως είναι η φορολογία θεωρείται απαραίτητη για τους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύ ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς η φορολογία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Παρουσίαση θεμάτων Φορολογικού Ελέγχου που αφορούν:

 

      Α.Α.Δ.Ε.

Όργανα, αντικείμενα και διαδικασίες

Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

 

      Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου

Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

 

      Eλεγκτικές Επαληθεύσεις

Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

ΠΟΛ.1159/22.7.2011 – ΠΟΛ.1124/18.6.2015 – ΠΟΛ.1036/9.3.2017

 

      Τυπικός και Ουσιαστικός Έλεγχος

Εισόδημα – Φ.Π.Α. – Λοιπές Φορολογίες (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

 

      Παραβάσεις – Πρόστιμα

Διαδικαστικές παραβάσεις  – Ουσιαστικές παραβάσεις - Παραβάσεις φοροδιαφυγής

Πρόστιμα

 

      Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου  

Διαφορές φόρων Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογίων (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Προστίμων

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 ν.4172/2013) – Λογιστικές Διαφορές

 

      Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

 

      Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

 

      Βεβαίωση και καταβολή φόρων

Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

 

      Διαδικασίες Προσφυγής

Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 

      Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων 

Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

 

      Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής – Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

                       

 

Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

α/α

Ημερομηνία

Αμφ.

Περιεχόμενα

1

3 Ω

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σύσταση Α.Α.Δ.Ε. – Αρμοδιότητες Αρχής – Λειτουργική ανεξαρτησία – Όργανα – Υπηρεσίες

Φορολογικoί Έλεγχοι

Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

2

3 Ω

 

Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία φορολογικού Ελέγχου

Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

ΠΟΛ.1159/22.7.2011–ΠΟΛ.1124/18.6.2015-ΠΟΛ.1036/9.3.2017

3

3 Ω

 

Τυπικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία – Επιλογή δείγματος δεδομένων προς έλεγχο - Επαληθεύσεις επί εσόδων και αγορών – Έλεγχος δαπανών

Ουσιαστικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

Επαληθεύσεις ανά κατηγορία βιβλίων – Έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών – Έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων – Έλεγχος κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων – Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρού εισοδήματος

4

3 Ω

 

Έλεγχος Φ.Π.Α.

Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Επιστροφή φόρου

5

3 Ω

 

Έλεγχος Λοιπών Φορολογιών

Έλεγχος λοιπών φορολογιών (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

6

3 Ω

 

Ενδιάμεση Εξέταση

7

3 Ω

 

Παραβάσεις – Πρόστιμα

Διαδικαστικές  – Ουσιαστικές παραβάσεις

Παραβάσεις φοροδιαφυγής

Πρόστιμα

8

3 Ω

 

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Ελέγχου

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Διαφορές φόρων  Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογιών (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 Κ.Φ.Ε.) - Λογιστικές Διαφορές

Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

Βεβαίωση και καταβολή φόρων

Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

9

3 Ω

 

Διαδικασίες Προσφυγής

Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων  

Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Παραγραφή Δικαιώματος είσπραξης φόρων

Παραγραφή Είσπραξης φόρων

10

3 Ω

 

 

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης  (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής

11

3Ω

 

 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

 Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

12

3 Ω

 

Πρακτική Εφαρμογή (casestudy)

Μελέτη περίπτωσης

13

Τελική Εξέταση

 

 

Τρόπος διεξαγωγής

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

 

 

Βαθμολογία:

E-learning                                            30%

Ενδιάμεση Εξέταση                            20%

Τελική Εξέταση                                  50%

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 

 • Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ν.4389/2016
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν. 4172/2013
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014
 • Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Ν.4337/2015
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Ν.2859/2000
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις
 • Ν.1809/1988 περί φορολογικών ταμειακών μηχανών
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994
 • Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων Ν.2523/1997
 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Π.Δ.1123/1980
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
 • Σημειώσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
  (MTF0208)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (MTF0211)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  (MTF0210)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  (MTF0209)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  (MTF0205)

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος 
 
Το μάθημα επικεντρώνεται στις αγορές εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Στην αγορά εμπορευμάτων (commoditiesmarket) διαπραγματεύονται προϊόντα του πρωτογενή τομέα παραγωγής και συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, προϊόντα ενέργειας και μέταλλα. Σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν πολλά χρηματιστήρια εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα τα εμπορεύματα να διαπραγματεύονται, πλέον, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και όχι μέσω φυσικών συναλλαγών, όπου γίνεται και η παράδοσή τους. Η διαπραγμάτευση των εμπορευμάτων γίνεται είτε με βάση το φυσικό προϊόν είτε με παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια (forwardcontracts), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futurescontract), δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβάσεις επί διαφορών (contractsfordifferences-CFDs) και συμβάσεις ανταλλαγής (swaps). Εκτός από τα χρηματιστήρια, τα εμπορεύματα διαπραγματεύονται και σε μη οργανωμένες αγορές, στις οποίες η διαπραγμάτευση γίνεται, κυρίως, με προθεσμιακά συμβόλαια και συμβάσεις ανταλλαγής. Στην αγορά εμπορευμάτων συμμετέχουν και τα επενδυτικά κεφάλαια 
Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 
 
(investmentfunds), τα οποία συνθέτουν αμοιβαία κεφάλαια (commoditymutualfunds) και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σε εμπορεύματα (commodityexchangetradedfunds) με την κατοχή του φυσικού προϊόντος ή με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.  
Η αγορά κεφαλαίου (capitalmarket) διευκολύνει τη ροή κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες με σκοπό να αξιοποιηθούν για χρονικά διαστήματα διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους. Οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κεφαλαίου είναι οι επιχειρήσεις και τα κράτη, καθώς και διάφοροι φορείς τους (δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι οργανισμοί, κτλ.). Με κριτήριο το χρηματοπιστωτικό προϊόν, η αγορά κεφαλαίου υποκατηγοριοποιείται σε αγορά μετοχών (stockmarket) και αγορά ομολόγων (bondmarket). Οι πλεονασματικές οικονομικές μονάδες που συμμετέχουν στην αγορά κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και ομόλογα είναι οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά κύριο λόγο, τα επενδυτικά κεφάλαια, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι επενδυτικές τράπεζες. Ο λόγος συμμετοχής των επενδυτών στην εν λόγω αγορά είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των επενδυόμενων κεφαλαίων αναλαμβάνοντας, ταυτόχρονα, ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου.  
 
Στόχοι Μαθήματος 
 
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς κεφαλαίου και της αγοράς εμπορευμάτων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, και τους εποπτικούς φορείς. Επίσης, θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα με τη χρήση παραγώγων, καθώς επίσης να εξοικειωθούν με τεχνικές για την αντιστάθμιση των διαφόρων κινδύνων και τη λήψη μοχλευμένων θέσεων. Παράλληλα, θα μπορούν να κατανοούν τον τρόπο καθορισμού των τιμών των διαπραγματεύσιμων περιουσιακών στοιχείων και να προβλέπουν τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ένα μεγάλο εύρος θεωριών και πρακτικών εφαρμογών, ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.  
 
 
Αξιολόγηση Φοιτητών 
 
Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.  Τελική εξέταση (70%)  Εργασία(30%) 
 
 
Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 
 
Προτεινόμενα Συγγράμματα 
 
 Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.  Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning. 
 
ΠρόσθετηΒιβλιογραφία 
 
 Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.  Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.  Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.   Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.  Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 
 
Συμπληρωματικά Αναγνώσματα  Journal of Banking and Finance  Journal of Finance  Journal of Financial Management Analysis  Journal of Applied Financial Economics  Managerial Finance 
 
 
Χρήσιμα Links 
 http://www.naftemporiki.gr/  http://www.capital.gr/  http://www.kerdos.gr/  http://www.euro2day.gr/  http://www.axiaplus.gr/#  http://www.kathimerini.gr/  http://www.imerisia.gr/  http://www.isotimia.gr/  http://www.xak.com/gmain/home.asp   http://www.bankingnews.gr/ 
Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 
 
 http://www.tradeview.gr/index.php  http://www.ft.com/home/europe  http://europe.wsj.com/home-page  http://www.bloomberg.com/  http://www.economist.com/  http://www.spreads.gr/ContentPages/jargon.aspx  http://www.businessdictionary.com/ 

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων με τη χρήση του νέου εργαλείου ελέγχου SESAM ANALYSIS, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS, το οποίο καθίσταται αναγκαίο για την επιμόρφωση των ελεγκτών των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικών ελέγχων. Το εργαλείο είναι άρρηκτα συνυφασμένο με το αντικείμενο που επιτελεί σήμερα ο ελεγκτικός μηχανισμός, και αποτελεί το πλέον σύγχρονο και αναγκαίο εργαλείο εκμάθησης σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου στον κάδο της Ελεγκτικής.

 

Τι είναι το πληροφοριακό σύστημα SESAM ANALYSIS?

Είναι μια εφαρμογή που επεξεργάζεται έγγραφα τύπου Transaction Data (συναλλαγές), είναι αρχεία με πινακοποιημένη μορφή π.χ. πληροφορίες που αφορούν σε Φυσικά Πρόσωπα ή λογιστικά δεδομένα.

 • Γενικά Ημερολόγια
 • Αρχεία Εμπορικής Διαχείρισης (Ημερολόγια Αγορών και Πωλήσεων)
 • Κινήσεις βιβλίου αποθήκης
 • Μητρώα παγίων και
 • κάθε είδους αρχείο, με δομή που να επιτρέπει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων

Τι επιτυγχάνει η χρήση του εργαλείου?

 • Την ηλεκτρονική επεξεργασία, μεγάλων λογιστικών αρχείων, που το περιεχόμενό τους είναι ταυτόσημο με αυτό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων,
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού,
 • Αύξηση της αποδοτικότητας,
 • Διενέργεια ελέγχων που χειρόγραφα είναι «αδύνατοι»

Γενικότερα, φανταστείτε ένα ημερολόγιο εγγραφών από μια μεγάλη επιχείρηση και να είστε υποχρεωμένοι να το επεξεργαστείτε χειρόγραφα ή να προσπαθείτε μέσα από εκλογικούς καταλόγους να βγάλετε συμπεράσματα για το αποτέλεσμα των εκλογών για στατιστικούς λόγους και πάλι έχοντας στη διάθεσή σας χειρόγραφα όλους τους καταλόγους της χώρας.

Πως λειτουργεί το Sesam?

-      με τον πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο:

Συλλέγουμε τα δεδομένα, τα εισάγουμε στο SESAM ANALYSIS, τα μετατρέπουμε εφόσον χρειαστεί και στη συνέχεια κάνουμε τις πιο απίθανες αναλύσεις, αναζητήσεις  κ.λ.π..

 

 

Το SESAM ANALYSIS είναι μια Εφαρμογή Ανάλυσης εύκολη στη χρήση για κάθε χρήστη.

-      Διενεργείται ανάλυση των  εγγραφών  / λογαριασμών

-      Δυνατότητα πλοήγησης στα δεδομένα και  τα αποτελέσματα με εύκολο τρόπο

-      Επισκόπηση δεδομένων

-       Πλοήγηση στις συναλλαγές (transactions)

-       Ομαδοποίηση συναλλαγών κατά πεδίο (dimensions) με χρήση καρτελών (tabs)

-       Ταξινόμηση ή  Διαστρωμάτωση δεδομένων (Classification & Stratification)

-      Γρήγορες αναζητήσεις

-       Αναζητήσεις για συγκεκριμένες συναλλαγές βάσει κριτηρίων

-       Υποστήριξη βασικών ελέγχων, π.χ. έλεγχος ισοσκελισμού εγγραφών (balance check),  έλεγχος κενών αρίθμησης  (sequence check),  έλεγχος διπλών /πολλαπλών εγγραφών (duplicate check κ.λπ.

-       Αναλύσεις  μέσω μακροεντολών

Ποιες μορφές αρχείων επεξεργάζεται?

—  dBase

—  Excel

—  Delimited

—  Flat files

—  Text report files

—  XML

—  Via scripts

—  Via ODBC

 

 

Συμπερασματικά:

Μέσω της χρήσης του SESAM ο ελεγκτικός φορολογικός μηχανισμός αποκτά ένα εργαλείο ελέγχου αντίστοιχο αυτών που χρησιμοποιούν οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες:

 • PricewaterhouseCoopers (PwC),
 • Ernst & Young,
 • KPMG,
 • Deloitte

Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα του Πληροφοριακού Συστήματος SESAM ANALYSIS επιτυγχάνεται η χρήση και εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής ως ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων σε όλα τα επίπεδα.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

 

Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.

Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει το πλαίσιο για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και μερισμάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την αποτίμηση της αξίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών. Η αξία των κοινών μετοχών μίας εταιρίας ισούται με την προεξοφλημένη (ή παρούσα) αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν στους κατόχους τους. Αναφορικά με τα μελλοντικά μερίσματα γίνονται τρεις υποθέσεις και συγκεκριμένα θεωρείται ότι αναπτύσσονται με μηδενικό, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις προνομιούχες μετοχές το ύψος και η συχνότητα καταβολής των μερισμάτων είναι γνωστά, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία αποτίμησής τους.

 

 

Στόχοι Μαθήματος

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

•           Γνωρίζουν τις βασικές Οικονομικές Καταστάσεις

•           Αξιολογούν την πληροφόρηση που πηγάζει από τις Οικονομικές Καταστάσεις

•           Εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

•           Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών

•           Προτείνουν ενέργειες για τη βελτίωση των αριθμοδεικτών

•           Αναλύουν τους αριθμοδείκτες συνδυαστικά

•           Υπολογίζουν την αξία των κοινών και των προνομιούχων μετοχών

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

 • Τελική εξέταση (70%)
  • Εργασία(30%)

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

 • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
 • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

 

 

ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

 

 • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
 • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
 • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
 • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
 • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

 

 


 

Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Managerial Finance

 

 

Χρήσιμα Links

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες αφενός στα βασικά θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων, αφετέρου σε εξειδικευμένα θέματα οικονομικών οντοτήτων και θέματα που άπτονται της ξενοδοχειακής, τραπεζικής και δημόσιας λογιστικής. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν αντιμετωπίζουν τις βασικές υποχρεώσεις των τμημάτων μισθοδοσίας σε σχέση με την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή δηλώσεων για την απασχόληση και την υποβολή δηλώσεων σχετικές με την παρακράτηση φόρων στους εργαζομένους στο σύστημα taxis net. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα έχουν γνώση και ικανότητα εφαρμογής θεμάτων αναφορικά με τις ιδιωτικές οντότητες, με την τραπεζική, ξενοδοχειακή και την δημόσια λογιστική. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λογιστική και τη φορολογία.

 

Θεματικές Ενότητες:

Εβδομάδα

Διδακτέα Ύλη

1η

Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Εξειδικευμένα Θέματα οικονομικών οντοτήτων. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

2η

 

Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων Ι. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

3η

Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων ΙΙ. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

4η

 

Ειδικά θέματα Τραπεζικής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

5η

 

Ειδικά θέματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

6η

 

Ειδικά θέματα Δημόσιας Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

7η

 

Πρόοδος

8η

Θέματα Μισθοδοσίας. Μορφές απασχόλησης. Συμβάσεις εργασίας. Η άδεια των εργαζομένων. Δικαιούμενες αποδοχές και επιδόματα.

9η

 

Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσθετη απασχόληση. Υπολογισμός προσαυξήσεων υπερωριών, υπερεργασίας και απασχόλησης σε αργίες. Ειδικές μορφές απασχόλησης. Μηχανογραφική Διαχείριση.

10η

 

Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσληψη εργαζομένων. Καθορισμός αποδοχών. Επιλογή τρόπου ασφάλισης. Υποχρεώσεις στο σύστημα Εργάνη. Μηχανογραφική Διαχείριση.

11η

 

Θέματα Μισθοδοσίας. Μηχανογραφική Διαχείριση Εργαζομένων. Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. Διαχείριση Α.Π.Δ.

12η

 

Θέματα Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Δώρων και Επιδομάτων. Υπολογισμός Μερικής απασχόλησης. Ειδικά θέματα μισθοδοσίας. Ανασκόπηση Ύλης

13η

Εξετάσεις

 

Αξιολόγηση:

Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

 1. Ποσοστό 100% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
 2. Ποσοστό 20% ως ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)

 

 

Βιβλιογραφία

 • Journal of Accounting and Public Policy
 • Accounting, Organizations and Society
 • Accounting Forum
 • Advances in Public Interest Accounting

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

 

Εισηγητές: Καραγιώργος Θ., Ταραμπάνης Κ.

 

Σκοπός του Μαθήματος:

 

Μηχανογραφημένη Λογιστική είναι η καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση των λογιστικών πράξεων και της λογιστικής πληροφορίας, με τη βοήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεμάτων, που πραγματοποιούνται με την χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής και να τους βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισμό των λογιστικών μηχανογραφικών εφαρμογών. Η μηχανογράφηση έχει ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις δημιουργώντας νέα δεδομένα στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, η δε τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών και η εισαγωγή της μηχανογράφησης μείωσαν κατά ένα μεγάλο βαθμό τη διαφορά εμπειρίας με τα παλαιότερα στελέχη. Η εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί το βασικότερο μέλημα των επιχειρήσεων. Η μηχανογράφηση είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση του λογιστικού επαγγέλματος, ενώ συμβάλει στην αύξηση των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης.

 

Η μηχανογράφηση μέσω των πληροφοριακών συστημάτων λογιστικής είναι το εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα της επεξεργασίας πληροφοριών μεγάλου όγκου με ταχύτητα και ακρίβεια και η χρησιμοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων για την εφαρμογή της κοστολόγησης, θεωρείται μονόδρομος.

 

Η μηχανογραφημένη κοστολόγηση προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία, που θα χρειαστούν τα στελέχη για να εφαρμόσουν τα συστήματα κοστολόγησης.

 

Θεματικές Ενότητες:

 

 • Γενική εισήγηση. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Κατοχύρωση σχεδίου λογαριασμών σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ονοματολογία, βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης λογαριασμών)
 • Καθορισμός κινήσεων Γενικής Λογιστικής που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων. Παράμετροι καθημερινής λειτουργίας (καθορισμός έτοιμων αιτιολογιών, σχεδίαση πρότυπων άρθρων, σχεδίαση καταστάσεων ελέγχου). Από τα Παραστατικά στα λογιστικά γεγονότα και καταχώρηση στο ημερολόγιο. Γενικές Παρατηρήσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
 • Καταχωρήσεις Λογιστικών γεγονότων από πραγματικά παραστατικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των κυριότερων συναλλαγών και να παρακολουθήσουμε τη λογιστική και μηχανογραφική συμπεριφορά των αγορών παγίων, εμπορευμάτων, πωλήσεων, δαπανών, εισπράξεων, πληρωμών, διακανονισμών και μισθοδοτικής κατάστασης, τα οποία θα καταχωρηθούν στο ημερολόγιο, ενώ θα κλείσει ο κύκλος της λογιστικής με έγγραφες καταχωρήσεις και εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού αποτελέσματος.
 • Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση. Στόχος της μηχανογραφημένης κοστολόγησης είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον λειτουργίας μίας παραγωγικής επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο των κυριότερων συναλλαγών της και των βασικών λογιστικών και κοστολογικών λειτουργιών της και μέσα από αυτήν την προσπάθεια να απαντήσουμε στα περισσότερα ερωτήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εύρεσης του κόστους.
 • Καταχώρηση ειδών αποθήκης, καταχώρηση προμηθευτών, καταχώρηση παραστατικών αγοράς, καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών, καταχώρηση παραστατικών παραγωγής, καταχώρηση παραστατικών εξόδων λειτουργίας, καταχώρηση πελατών, καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων, εργασίες κοστολόγησης. Ανάλυση προγράμματος απλογραφικών βιβλίων.

 

Περιεχόμενα:

 

 • Παρουσίαση και ανάπτυξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε λογιστικό πληροφοριακό σύστημα
 • Καταχώριση λογιστικών γεγονότων και μηχανογραφημένη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης
 • Καθημερινές λογιστικές εργασίες της επιχείρησης και ο τρόπος που αυτές διεκπεραιώνονται με τη χρήση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Τρόπος μηχανογραφικής εφαρμογής των περιοδικών και ετήσιων λογιστικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • Τρόποι ελέγχου και συμφωνίας στο περιβάλλον ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Παραγωγή καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και ισοζυγίων
 • Μηχανογραφική συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Προσδιορισμός του αποτελέσματος
 • Μισθοδοσία (Συμβάσεις, Άδειες, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις, Προσλήψεις, Απολύσεις)