Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση και το γνωστικό καλλιτεχνικό αντικείμενο σπουδών (όπου απαιτείται) που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
 • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης της επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή και καλλιτεχνικού έργου (αντίγραφα προγραμμάτων συναυλιών, ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις, πρωτότυπες συνθέσεις), εφόσον υπάρχουν.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
 • Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του.