Αξιολόγηση Φοιτητών


Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων κάθε εξαμήνου όπως θα ορίζονται από τη Συνέλευση Τμήματος. 


Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται η συμμετοχή και επίδοση στο μάθημα, καθώς και στα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του μαθήματος σεμινάρια, εργασίες και ασκήσεις. Η βαθμολογία της αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στηρίζεται στην κλίμακα 0-10

Φοιτητής στο Π.Μ.Σ που βαθμολογείται στην πρώτη εξέταση του μαθήματος με βαθμό ΑΠ (Αποτυχία) ή δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις (ΔΠ) επανεξετάζεται σε επαναληπτική εξέταση σε διάστημα 4 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία της επαναληπτικής εξέτασης ορίζεται με ευθύνη του διδάσκοντα σε συνεργασία με τη Γραμματεία. Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν αποτύχει πάλι έχει το δικαίωμα, για τελευταία φορά, να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό σε μία από τις δύο επόμενες τακτικές εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτή την εξέταση. Εάν δεν διδαχτεί το μάθημα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος ώστε να υπάρξει τακτική εξέταση, τότε ο διδάσκων ορίζει την τελική αυτή εξέταση σε διάστημα 4 μηνών. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σ' αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση Σ.Τ. Σημειώνεται πάντως, ότι πριν τη διαγραφή του από το πρόγραμμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα, μετά από αίτηση του, να απευθύνεται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ (ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 6). Τα μέλη της επιτροπής έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και η επιτροπή θα ορίζεται ad hoc, για την εκάστοτε περίπτωση από τη Σ.Τ, για να εξετάσει το συνολικό ιστορικό της αποτυχίας του και η οποία μπορεί να εισηγηθεί είτε την τυχόν επανεξέταση του από την Επιτροπή για μία κατ' εξαίρεση τελευταία φορά είτε την τελεσίδικη διαγραφή του. Από την παραπάνω Τριμελή Επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το  διδάσκοντα στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει προσέλθει στην πρώτη εξέταση αλλά ισχύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α) Δεν έχει παραδώσει μέχρι το τέλος του εξαμήνου υποχρεωτική εργασία ή γενικά δεν έχει ολοκληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση θεωρείται μέρος των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθήματος.

β) Έχει κάνει πάνω από τρεις (3) απουσίες.

Ο βαθμός ΕΛΛ μπορεί να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό σε διάστημα μέχρι το τέλος των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου (13η εβδομάδα μαθημάτων). Αυτό πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του σχετικά με το μάθημα και γνωστοποιείται στη γραμματεία με σχετικό έγγραφο του διδάσκοντα. Αν αυτό δεν συμβεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα και να επανακατάβάλλει το σύνολο των διδάκτρων για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης.

Η κλίμακα κατανομής των βαθμών για την ταξινόμηση του τίτλου σπουδών είναι:

ΑΡΙΣΤΑ: 8,50 ΕΩΣ 10,00

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ: 6,50 ΕΩΣ 8,49

ΚΑΛΩΣ: 5,00 ΕΩΣ 6,49