Δίδακτρα - Υποτροφίες


Κόστος: 4000€

Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος. 


Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η  αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη  γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής  των επιτυχόντων.

Σχετική νομοθεσία

ΦΕΚ 3387/2018

 

ΦΕΚ 2726/2020