Εισαγωγή στο μεταπτυχιακό


Άρθρο 3ο

Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Διαδικασία επιλογής

3.1          Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών.

Κάθε χρόνο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος MET του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ.. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

•             Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. και οι επιμέρους κλάδοι στις οποίες θα ενταχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

•             Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

•             Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ειδίκευση και ειδίκευση.

•             Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής (βλ. παρ. 3.3 του παρόντος).

•             Οι προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν (βλ. παρ. 3.4 του παρόντος).

•             Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής (βλ. παρ. 3.5 και 3.6 του παρόντος).

•             Τα μαθήματα εισαγωγικών εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη.

•             Κάθε άλλη πληροφορία την οποία η Συνέλευση Τμήματος κρίνει απαραίτητη.

3.2          Κατηγορίες και αριθμός Εισακτέων

(α) Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από διαδικασία επιλογής, πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και άλλων τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

β) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5)   μαθήματα και -εάν απαιτείται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδώντην υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές τους. Σχετική βεβαίωση κατατίθεται με την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγηση τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές του Ιδρύματος, την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τις οριζόμενες ημερομηνίες, ακυρώνεται η υποψηφιότητα τους.

(γ) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ' έτος, που δύναται να κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των ειδικεύσεων και κλάδων σπουδών και έως τρεις (3) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ίδιο καλλιτεχνικό γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο της ειδίκευσης iii.

(δ) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. δύναται να αυξηθεί στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των επιτυχόντων, μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε) και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (Σ.Τ).

(ε) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., μετά από αίτηση τους μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34, ν. 4485/2017.

3.3          Προϋποθέσεις εισαγωγής

(α) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών) της ημεδαπής ή άλλων ισότιμων πτυχίων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 3.2. Η επιλογή των φοιτητών για το Π.Μ.Σ., διενεργείται ανά ειδίκευση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παρ. 3.5 και 3.6 του παρόντος άρθρου από την Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τον Συντονιστή Ειδίκευσης και τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν συναφές με το εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο στο Π.Μ.Σ. της αντίστοιχης ειδίκευσης, ορίζονται από την Σ.Ε και εγκρίνονται από τη Σ.Τ. Η ίδια επιτροπή διενεργεί και τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στα κριτήρια επιλογής. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται από τη ΣΤ.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή/και αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι. και δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (independent study) απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Επιπλέον, για το TOEFL (Internet based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε πίνακες του ETS. Δεκτά γίνονται πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

(δ) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης της υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

(ε) Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

3.4          Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

(α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών ελέγχονται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

(β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

-     Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση και το γνωστικό καλλιτεχνικό αντικείμενο σπουδών (όπου απαιτείται) που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

-     Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-     Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

-     Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών.

-     Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

-     Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

-     Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

-     Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

-     Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης της επιπλέον ξένης γλώσσας.

-     Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή και καλλιτεχνικού έργου (αντίγραφα προγραμμάτων συναυλιών, ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις, πρωτότυπες συνθέσεις), εφόσον υπάρχουν.

-     Βιογραφικό σημείωμα

-     Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.

-     Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.

-     Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του.

(γ) Ανάλογα με την έναρξη του κάθε κύκλου σπουδών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών αποφασίζεται από τη Σ.Τ.