Εξετάσεις - Διαδικασία Εισαγωγής


Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 4ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικές Τέχνες», να καταθέσουν

 

ΑΙΤΗΣΗ έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail: mkastanidou@uom.edu.gr

 

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Το ΠΜΣ «Μουσικές Τέχνες» για τον τέταρτο κύκλο σπουδών (2020-2022) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:

 

  1. «Διδακτική Μουσικών Οργάνων»
    1. «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου»
    2. «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση»

 

Χρονική διάρκεια:   Τέσσερα (4) εξάμηνα ή τρία (3) εξάμηνα ανάλογα με την ειδίκευση.

 

Έναρξη: χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021.

 

Γίνονται δεκτοί:      Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

 

Κόστος: 4000€ σε τέσσερεις (4) δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου φοίτησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Δ' ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ"

 Αίτηση εισαγωγής pdf, doc

Ακροάσεις, εξετάσεις, ύλη 

Για την ειδίκευση «Διδακτική Μουσικών Οργάνων»:

προσέλευση σε α) ακρόαση στο όργανο και β) ατομική διδασκαλία σε προπτυχιακό φοιτητή ίδιας ειδίκευσης. Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας στα παραπάνω δύο πεδία με συντελεστή βαρύτητας της ακρόασης 0,60 και τη βαθμολογία της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 0,40.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων. 


Για την ειδίκευση «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου»

προσέλευση σε α) ακρόαση στο όργανο, β) γραπτή και προφορική εξέταση μουσικής αντίληψης. Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας στα παραπάνω δύο πεδία με συντελεστή βαρύτητας 0,50 και τη βαθμολογία της ακρόασης με συντελεστή βαρύτητας 0,50.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων. 


Για την ειδίκευση: «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»:

i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση»

ακρόαση στο κύριο αντικείμενο. Για το κύριο αντικείμενο «Σύνθεση» ζητείται η υποβολή φακέλου έργων του υποψηφίου και συνέντευξη – υποστήριξη του φακέλου. Επιπλέον, και μόνο για τους μη κατόχους βασικού πτυχίου από μουσικό τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εξέταση στα πεδία της θεωρίας-ιστορίας της μουσικής και της ακουστικής ικανότητας (DICTEE) για να διαπιστωθεί η επάρκειά τους (pass/fail). Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του συγκεκριμένου κύκλου. 

 

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων.